Raa­si­ku val­las vä­he­nes re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­de arv

1827
Piir­kon­na­po­lit­sei­nik KRIS­TO TAM­SA­LU.

Raa­si­ku, Ani­ja ja Aeg­vii­du piir­kon­na­po­lit­sei­nik KRIS­TO TAM­SA­LU ja piir­kon­na­va­nem KAI­RI RÄNK tut­vus­ta­sid Raa­si­ku val­la õi­gus­kor­ra üle­vaa­det.

Iga aas­ta al­gu­ses esit­leb po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met möö­du­nud aas­ta õi­gus­kor­ra üle­vaa­det, mis on koos­ta­tud oma­va­lit­sus­te kau­pa. Raa­si­ku val­la üle­vaa­te­ga sai tut­vu­da vo­li­ko­gu märt­si­kuu is­tun­gil.
Raa­si­ku, Ani­ja ja Aeg­vii­du piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu lau­sus is­tun­gil, et kui va­rem on teh­tud üle­vaa­de aas­ta lõi­kes, siis 2016. aas­ta kok­ku­võt­tes on vaat­lu­se all 10 kuud jaa­nua­rist ok­toob­ri lõ­pu­ni, ku­na üle­vaa­de pi­di val­mis ole­ma möö­du­nud aas­ta no­vemb­riks. Ta sõ­nas, et üle­vaa­tes on tä­na­vu ka vä­hem numb­reid ja prot­sen­te ning roh­kem kir­jel­dust.
Re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­de arv on Raa­si­ku val­las lan­ge­nud – 2015. aas­tal re­gist­ree­ri­ti 46 juh­tu­mist, 2016. aas­tal 36 ehk 10 juh­tu­mit vä­hem. Suu­re­ma osa moo­dus­ta­vad lä­hi­suh­te­vä­gi­vald ning va­ra­vas­ta­sed ku­ri­teod. Kris­to Tam­sa­lu li­sas, et möö­du­nud aas­ta lõ­pus oli Aru­kü­las prob­lee­me Lee­du kur­ja­te­gi­ja­te­ga, kes murd­sid au­to­des­se sis­se ning vii­sid ära teh­ni­kat. Piir­kon­na­po­lit­sei­nik kin­ni­tas, et var­gad on ta­ba­tud ning kan­na­vad ka­ris­tust.
Väär­te­gu­de arv oli Raa­si­ku val­las üle-eel­mi­sel aas­tal 149, mul­lu 83. Sel­les ka­te­goo­rias on esi­rin­nas kii­ru­seü­le­ta­mi­sed liik­lu­ses, alaea­li­sed, kes tar­bi­vad nen­de­le kee­la­tud ai­neid ning tüh­ja­de hoo­ne­te rüüs­ta­mi­ne. Mu­re­koh­ta­de­na tõi ta väl­ja vanad toot­mis­hoo­ned Arukülas, Raa­si­ku va­na raud­tee­hoo­ne ja Pe­nin­gi mõi­sa. Ena­mik rüüs­ta­mi­se­ga seo­tud väär­te­gu­sid pa­nid toi­me alaea­li­sed.
Ris­ki­pe­re­de aad­res­se oli Raa­si­ku val­las mul­lu 11, kri­mi­naal­hool­du­se all 20 isi­kut. Piir­kon­na­po­lit­sei­nik li­sas, et kri­mi­naal­hool­du­se all isi­kud on oma ko­hus­tus­test tead­li­kud ning hirm van­gis­tu­se ees nii suur, et uu­si te­gu­sid nad toi­me enam ei pa­ne.
Po­lit­sei­ni­kud hoia­vad sil­ma peal ka noor­te ko­gu­ne­mis­koh­ta­del, kus sa­ge­li tarvitatakse al­ko­holi, tu­ba­ka­too­teid ja ka nar­koo­ti­ku­me. Aru­kü­las on luu­bi all Si­nu Poe ja põ­hi­koo­li ümb­rus, ku­hu kor­ral­dab po­lit­sei nä­da­la­va­he­tu­se­ti ka siht­suu­nit­lu­se­ga rei­de. Ühes Raa­si­ku val­la kaup­lu­ses oli mul­lu ka prae­gu me­net­lu­ses olev juh­tum, kus al­ko­ho­li müü­di alaea­li­se­le.
Kai­ri Ränk li­sas, et üks mu­re­koh­ti on su­vi­sed kont­ser­did Aru­kü­la lau­lu­la­val, kus on ta­ba­tud al­ko­ho­li­joo­bes alaea­li­si: „Tu­leb lii­ku­da sel­les suu­nas, et kui kor­ral­da­ja esi­tab ava­li­ku üri­tu­se kor­ral­da­mi­se taot­lu­se, peab tal ole­ma ka sel­ge, kui­das ta leiab ise või­ma­lu­se kee­la­ta al­ko­ho­li müük alaea­lis­te­le. Va­riant on ehi­ta­da vä­li­baar või ala, ku­hu saa­vad sis­se ai­nult täi­sea­li­sed. Vaa­te­pil­ti, kus alaea­li­sed on joo­bes ning nei­le müüak­se al­ko­ho­li, enam nä­ha ei ta­haks.”
Vo­li­ko­gu­liik­med uu­ri­sid po­lit­sei­ni­kelt liik­lu­se koh­ta – kui­das muu­ta tur­va­li­se­maks oht­lik­ke tee­lõi­ke ning pii­ra­ta ki­hu­ta­mist. Kris­to Tam­sa­lu tõi näi­te, et möö­du­nud aas­tal tu­li Raa­si­kult ja Kurg­la kü­last vih­jeid konk­reet­se­test isi­ku­test, kes ei pi­da­nud kin­ni liik­lus­mär­ki­dest: „Vest­le­si­me, nad said oma teost aru ja roh­kem po­le nen­de isi­ku­te koh­ta tea­teid tul­nud.”
Mul­lu liik­lus­tal­gu­tel, kus rah­vas sai kaar­di­le kan­da oht­lik­ke tee­lõi­ke, mär­gi­ti ära Raa­si­ku Meie­rei tä­nav ning Kris­to Tam­sa­lu jul­gus­tab tea­da and­ma ka teis­test prob­leem­se­test tee­lõi­ku­dest, po­lit­sei­ni­kud vaa­ta­vad sel­le üle ning tea­ta­vad maan­teea­me­ti­le.
Ta rõ­hu­tas, et kind­las­ti teeb pat­rull jä­re­le­val­vet ka seal, kus sta­tis­ti­kas üh­te­gi lai­pa ei ka­jas­tu, kuid ko­ha­li­kud on tea­ta­nud, et koht on oht­lik.
Piir­kon­na­po­lit­sei­nik kii­tis, et möö­du­nud aas­tal sai Raa­si­ku vald naab­ri­val­ve­sek­to­ri Kul­li kül­la: „Ka va­ra­se­mad viis naab­ri­val­ve­sekt­roit töö­ta­vad ke­nas­ti ning in­fo kaht­la­se te­ge­vu­se koh­ta lae­kub mei­le. Kind­las­ti võiks ol­la in­fo­va­he­tus veel­gi pa­rem.”
Tii­na Rüh­ka lau­sus, et oht­li­kud olu­kor­rad te­ki­vad Aru­kü­las jaa­ma juu­res, kus koh­tu­vad ron­gi­rei­si­ja­te ja au­to­de vool, tee on vä­ga kit­sas ning hel­ku­rit pal­jud ei kan­na.
Kris­to Tam­sa­lu vas­tas, et kui­gi po­lit­sei­ni­kud enam ta­su­ta hel­ku­reid ei ja­ga, ju­hi­vad nad ja­la­käi­ja­te tä­he­le­pa­nu sel­le­le ik­ka.
Ta li­sas, et kor­ra­kaits­jad on ala­ti val­mis koo­li­des ja las­teae­da­des loen­guid pi­da­ma, Raa­si­ku val­la las­tea­su­tu­sed on se­da või­ma­lust ka ka­su­ta­nud, en­ne­tus­te­ge­vu­se­na päl­vis kii­du­sõ­nu ka Raa­si­ku Lions klu­bi al­ga­ta­tud tur­va­li­su­se päev. Kut­se­lis­tel po­lit­sei­ni­kel on Raa­si­ku val­las abiks 3 ak­tiiv­set va­ba­taht­lik­ku.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la vik­to­rii­ni või­tis Aru­kü­la 9. klass
Järgmine artikkelLigi kaks nädalat pidustusi