Raa­si­ku val­las uus reo­vee käit­le­mi­se ees­ki­ri

427
Raasiku vald.

Ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga piir­kon­da­des tu­leb ma­ja­pi­da­mis­tel sel­le­ga nel­ja aas­ta jook­sul lii­tu­da.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kii­tis heaks val­la uue reo­vee koht­käit­lu­se ja ära­veo ees­kir­ja. Eel­mi­ne ees­ki­ri oli keh­tes­ta­tud li­gi viis aas­tat ta­ga­si. Kesk­kon­na­spet­sia­list Kat­rin Ve­ne sel­gi­tas, et uue kor­ra­ga ta­he­ti muu­ta sel­ge­maks reo­vee käit­le­mi­se nõu­ded ale­vi­kes ning saa­da pa­rem üle­vaa­de reo­vee käit­le­mi­sest ko­gu val­la ter­ri­too­riu­mil. Ta mär­kis, et Raa­si­ku val­las on ol­nud prob­lee­me reos­tu­se­ga ning sa­ge­li on reos­tu­se põh­jus ol­nud reo­vee puu­du­lik käit­le­mi­ne.

„Ini­mes­tel on vä­ga eri­nev aru­saam, kui­das reo­vee­süs­tee­me ra­ja­da ja val­lal on puu­du­nud sel­le üle jä­re­le­val­ve või­ma­lus. Mei­le po­le te­ge­li­kult esi­ta­tud kui­gi pal­ju taot­lu­si, et soo­vi­tak­se ma­ha pan­na sep­ti­kut, reo­vee ma­hu­tit või luua muud süs­tee­mi reo­vee ära and­mi­seks,“ tõ­des ta.

Kat­rin Ve­ne kin­ni­tas, et ha­jaa­sus­tu­ses ela­va­te­le ini­mes­te­le uus ees­ki­ri vä­ga pal­ju muu­da­tu­si kaa­sa ei too, küll aga on muu­tu­mas reo­vee käit­le­mi­se nõu­ded ale­vi­kes, ees­kätt Aru­kü­las, kus on prae­gu käi­mas ÜVK ehi­ta­mi­ne. Vas­ta­valt ees­kir­ja­le ei ole ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal reo­vee koht­käit­lus ehk oma ma­ja­pi­da­mi­se ko­gu­mis­ma­hu­tid või sep­ti­kud lu­ba­tud: „Piir­kon­da­des, ku­hu ra­ja­tak­se ühis­ka­na­li­sat­sioon, tu­leb sel­le­ga lii­tu­da, kuid ole­me sel­leks et­te näi­nud niiöel­da puh­ve­ra­ja – üle­mi­nek ko­gu­mis­ma­hu­tilt ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­le peab toi­mu­ma nel­ja aas­ta jook­sul ala­tes sel­lest, kui ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­le on an­tud ka­su­tus­lu­ba.“

Reo­vee­ko­gu­mi­sa­la piir­kon­nas, kus puu­dub ühis­ka­na­li­sat­sioon, tu­leb reo­ve­si ko­gu­da lek­ke­kind­las­se ko­gu­mis­ma­hu­tis­se. Alal, kus po­le ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni ja reos­tus­koor­mus on al­la 2000 ini­mek­vi­va­len­di, on lu­ba­tud ka­su­ta­da bio­pu­has­tit ja im­mu­ta­da pin­na­ses­se bio­loo­gi­li­selt pu­has­ta­tud reo­vett. Reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal, mil­le reos­tus­koor­mus on üle 2000 ini­m­ek­vi­va­len­di, on heit­ve­e pin­na­ses­se im­mu­ta­mi­ne kee­la­tud. Kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti sõ­nul tu­le­neb see vee­sea­du­sest: „Bio­pu­has­teid ei saa ale­vi­kes enam lu­ba­da, või­vad ol­la ai­nult kin­ni­sed ma­hu­tid, et hoi­da ära reos­tu­sed ja ta­ga­da joo­gi­vee ka­su­tus­kõl­bu­lik­kus.“

Reo­vee koht­käit­lu­se pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks tu­leb kin­nis­tu oma­ni­kul taot­le­da val­la­va­lit­su­se nõu­so­lek ning hil­jem esi­ta­da ka­su­tus­tea­tis ning koht­käit­lus­loa taot­lus. Loa an­nab val­la­va­lit­sus kor­ra­ga ku­ni viieks aas­taks, siis võib taot­le­da sel­le pi­ken­da­mist.

Ees­kir­jas on eral­di ära too­dud ka tin­gi­mu­sed väik­se­ma reos­tus­koor­mu­se­ga ehk ha­ja­asu­tu­ses lu­ba­tud oma­pu­has­ti­te­le ja sep­ti­ku­te­le.

Reo­vee äraand­mi­ne ei ole Raa­si­ku val­las Kat­rin Ve­ne hin­nan­gul kee­ru­li­ne, ku­na on ole­mas oma purg­la. Siis­ki juh­tis ta tä­he­le­pa­nu ees­kir­ja­muu­da­tus­te­le reo­vee äraand­mi­sel ja pur­gi­mi­sel. Ala­tes 1. juu­list 2020 peab pur­gi­mis­tee­nust osu­tav et­te­võt­ja ole­ma äri­re­gist­ris re­gist­ree­ri­tud ning ta te­ge­vu­sa­la peab ole­ma ma­jan­dus­te­ge­vu­se re­gist­ris vas­ta­va koo­di­ga. Tee­nu­se­pak­ku­jal tu­leb sõl­mi­da le­ping vee-et­te­võt­ja­ga, kel­le piir­kon­nas pur­gi­mi­ne toi­mub, va­ja­lik on ka val­la­va­lit­su­se pur­gi­mis­lu­ba. Lu­ba peab ole­ma kin­ni­ta­tud näh­ta­valt sõi­du­ki esik­laa­si­le. Reo­vett on lu­ba­tud pur­gi­da üks­nes mää­ra­tud pur­gi­mis­koh­ta­des­se. Tee­nu­se osu­ta­ja on ko­hus­ta­tud säi­li­ta­ma vä­he­malt vii­ma­se kol­me aas­ta and­meid pur­gi­mi­se tee­nu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta.

„Uue ees­kir­ja alu­sel on või­ma­lik te­ha ka ela­ni­ke juu­res jä­re­le­val­vet, mil­li­seid ma­hu­teid või reo­vee­käit­lus­sead­meid nad oma­vad, kas ja kui­das neid hool­da­tak­se, kas need on lek­ke­kind­lad,“ lau­sus kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Eelmine artikkelAruküla võrkpalliturniiri võitis Linford
Järgmine artikkelKogu­mik­ku „Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“ oo­da­tak­se veel luu­le­tu­si