Raa­si­ku val­las saab mõt­te­nop­pe abil ko­ha­lik­ku elu ka­van­da­da

620

16. märt­sist 1. ap­ril­li­ni saab oma ideed mär­ki­da vir­tuaal­se­le kaar­di­le.

Raa­si­ku val­las käib prae­gu uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne, mil­le­ga te­ge­leb han­ke võit­nud Ske­past&Puh­kim OÜ koos­töös val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke­ga.
Eri osa­pool­te kaa­sa­mi­seks ning hea­de mõ­te­te ko­gu­mi­seks ot­sus­tas et­te­võ­te kor­ral­da­da mõt­te­nop­pe. See tä­hen­dab, et Raa­si­ku val­la vir­tuaal­se­le kaar­di­le saab iga soo­vi­ja li­sa­da konk­reet­se punk­ti, ühen­dus­teed või väär­tus­lik­ku ala. Kui ha­ka­ta ob­jek­ti kaar­di­le li­sa­ma, ava­neb ta­bel, ku­hu saab kir­ja pan­na ob­jek­ti lii­gi, ni­me­tu­se ja va­bas vor­mis sel­gi­tu­se, miks see on olu­li­ne või mi­da täp­se­malt tä­his­tab.

Eel­ne­valt on pla­nee­rin­gu koos­ta­ja kand­nud kaar­di­le val­la prae­gu­se maa­ka­su­tu­se ja ti­hea­sus­tu­sa­lad. Hu­vi­lis­tel soo­vi­ta­tak­se mõel­da, mil­li­sed on olu­li­sed ja väär­tus­li­kud pai­gad Raa­si­ku val­las, miks ja kui­das neid peaks säi­li­ta­ma. Li­sa­da saab ka lii­ku­mis­tee­de ühen­du­si, koh­ti, ku­hu suu­na­ta aren­dus­te­ge­vust, mil­li­seid tee­nu­seid ja ku­hu oleks va­ja juur­de ka­van­da­da.

Suu­na­va­te kü­si­mus­te­na pa­lu­tak­se ana­lüü­si­da, mil­li­sed või­ma­lu­sed on prae­gu val­las va­ba aja veet­mi­seks ning mi­da oleks juur­de va­ja, kas Raa­si­ku val­las on loo­dus­väär­tu­si, mi­da tu­leks ko­ha­li­ku kait­se al­la võt­ta, kus paik­ne­vad ilu­sa vaa­te­ga ko­had ning kui saaks va­li­da oma unis­tus­te elu­ko­ha Raa­si­ku val­las, siis kus see asuks ja mil­le poo­lest on see eri­li­ne.

Kaar­di­le pan­dud as­ju näe­vad kõik, kes ra­ken­du­se ava­vad. Hil­jem saab si­ses­ta­tud ob­jek­ti asu­koh­ta ning in­fot muu­ta, kuid ob­jek­ti kus­tu­ta­da po­le või­ma­lik.

Es­mas­päe­va lõu­na sei­su­ga olid mõ­ned ob­jek­tid kaar­di­le ju­ba kan­tud. Aru­kü­las on pa­ku­tud Põh­ja tä­na­va äär­de ela­mu­maa laien­dust ning Män­ni­ku puh­kea­la ale­vi­ku rah­va­le koos­käi­mis­ko­haks. Ka on mär­gi­tud Aru­kü­la-Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee pa­ral­leel­selt raud­tee­ga.

Kaar­di­ra­ken­du­se­le pää­se­mi­seks tu­leb min­na Raa­si­ku val­la ko­du­le­he­le, kus on kaar­di­le suu­nav link.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald taot­leb EA­Sist toe­tust Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se re­mon­diks
Järgmine artikkelAruküla robootikutel jääb USAsse sõitmata