Raa­si­ku val­las ot­si­tak­se kü­sit­lu­se­ga sa­jan­di aru­kü­la­la­si

763

En­di­ne aru­kü­la­la­ne HEN­RI REE­DER plaa­nib Aru­kü­la aja­loos olu­lis­te isi­ku­te koh­ta pan­na kok­ku bro­šüü­ri.

„Idee sain saar­las­te käest. Kuu­la­sin saar­te raa­diot ja seal rää­gi­ti mõttest. Ne­mad ko­gu­vad ko­gu Saa­re­maa pea­le 100 ni­me, aga mul­le tun­dus ko­he, et mi­na saaks küll ko­gu Aru­kü­la koh­ta ni­me­kir­ja kok­ku,” rää­kis idee al­ga­ta­ja, Aru­kü­last pä­rit, nüüd pe­re­ga Hiiu­maal elav Hen­ri Ree­der.

Kü­sit­lu­se ava­li­kus­tas Hen­ri Ree­der möö­du­nud nä­da­lal in­ter­ne­tis, ja­gas Raa­si­ku val­la­ga seo­tud grup­pi­des. Igaüks võib pak­ku­da nii pal­ju ni­me­sid, kui olu­li­seks peab. Kü­sit­lu­se sel­gi­tus­se on ta mär­ki­nud, et need ei pea ole­ma Aru­kü­las ela­nud ini­me­sed, küll aga võik­sid ol­la Aru­kü­la vii­ma­se 100 aas­ta jook­sul ühel või tei­sel vii­sil mõ­ju­ta­nud.

Hen­ri Ree­der on aja­loo­hu­vi­li­ne, Aru­kü­las ela­des kor­ral­das ta aja­loo­kon­ve­rent­se, ko­gus ja jääd­vus­tas ko­du­val­la aja­lu­gu. Ta tõ­des, et pä­rast Hiiu­maa­le ko­li­mist po­le saa­nud am­mu Aru­kü­la aja­loo­ga te­ge­le­da ning ot­sus­tas te­ha üles­kut­se, mis seo­tud ka EV 100 üri­tus­te­ga.

Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vaks on in­ter­ne­tis ni­me­sid esi­ta­nud 48 ini­mest, kes on kok­ku pak­ku­nud 123 kan­di­daa­ti. Hen­ri Ree­der saa­tis need ni­med ta­be­li­na Aru­kü­la kul­tuu­ri­ju­hi­le Ga­ri­na Too­min­ga­se­le, ta hak­kas kü­si­ma ni­me­sid ka neilt, kes in­ter­ne­tis se­da te­ha po­le saa­nud. Ni­me­sid saab öel­da ka Raa­si­ku val­la aja­loo­kon­ve­rent­sil 9. märt­sil.

Ni­me­kir­jad võiks ol­la ka mu­jalt
Hen­ri Ree­der rää­kis, et järg­ne­valt on plaa­nis pan­na ni­me­ki­ri hää­le­tu­se­le, sel­gi­ta­da väl­ja 100 ni­me ja reas­ta­da nad kro­no­loo­gi­li­selt Aru­kül­la saa­bu­mi­se aas­ta jär­gi: „Siis võiks neist ini­mes­test ja nen­de pa­nu­sest Aru­kü­la aja­loos pan­na kok­ku bro­šüü­ri. Ehk õn­nes­tub saa­da toe­tu­set ko­gu­kon­da­de EV100 toe­tus­voo­rust. Kui ei saa, esi­ta­me või­ma­lu­sel lõp­li­ku ni­me­kir­ja su­vel Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val ja kuu­lu­ta­me väl­ja sa­jan­di aru­kü­la­la­se.”

Ta li­sas, et kind­las­ti po­le plaa­nis te­ha pin­ge­ri­da hääl­te ar­vu jä­rgi, küll aga väl­ja tuua esi­me­sed 10 kui kõi­ge meel­de­jää­va­mad te­ge­la­sed 100 aas­ta jook­sul.

Hen­ri Ree­der loo­dab, et kee­gi võ­taks en­da pea­le ka Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re-Ki­vi­loo kan­di 100 ni­me ko­gu­mi­sed: „Siis oleks tu­le­vi­kus Raa­si­ku val­la aja­loo uu­ri­ja­tel hea üle­vaa­de. Kui see ei õn­nes­tu, võiks Raa­si­ku val­la 30. aas­ta­päe­vaks ko­gu­da kok­ku Raa­si­ku val­la 100 ni­me vii­ma­se 30 aas­ta koh­ta. Tä­nu eel­mi­se­le aas­ta­päe­va­le mul­lu ke­va­del on mul ko­gu­tud pal­ju in­fot Raa­si­ku val­la viimase 25 aas­ta aja­loo ja sünd­mus­te koh­ta, aga isi­ku­te in­fo on puu­du. See oleks hea täien­dus me aja­loo­ko­gu­le.”

Kü­si­mu­se­le, kes on Hen­ri Ree­de­ri ar­va­tes sa­jan­di suu­ri­mad aru­kü­la­la­sed, vas­tas ta, et esi­ko­ha­le pa­neks Hel­vi Vi­lip­pu­se ning kui peab va­li­ma veel mõned, siis Kaa­rel Een­pa­lu ja Tõ­nis Or­gus­saar. Sil­ma­paist­vaks peab ta ka End­la Koit­la ja Mee­ta Hein­la pa­nust Aru­kü­la kul­tuu­rie­lu mõ­ju­ta­mi­sel poo­le sa­jan­di jook­sul.

Eelmine artikkelKoos­tööp­ro­jek­ti­ga „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ püü­tak­se põh­ja­ran­ni­kut muu­ta tu­ris­mi­hi­tiks
Järgmine artikkelAni­ja val­la Kuu­se­mäe kül­la ka­van­da­tak­se 9 ela­muk­run­ti