Raa­si­ku val­las on loo­mi­sel küm­me­kond uut kin­nis­va­raa­ren­dust

2488
Raasiku vallavanem ANDRE SEPP näitab maa-ameti kaardilt praegu kõige potentsiaalsemat kinnisvaraarendust – vallavalitsus kehtestas märtsis Raasikul Paju põik 1 detailplaneeringu, Mistra ja Konsumi vahele ligi poolsada uut elupinda.

Raasiku val­la rah­vaarv on aas­ta­te­ga sta­biil­selt kas­va­nud, kuid Tal­lin­na ta­su­ta ühist­rans­port hoiab en­di­selt pal­jud ko­da­ni­kud ko­du­ko­ha­järg­sest re­gist­rist ee­mal.

Raa­si­ku val­las on vii­mas­tel aas­ta­tel ker­ki­nud pal­ju uu­si elu­ma­ju. Raa­si­ku ale­vi­kus on kii­res­ti müü­giks läi­nud Roht­la kin­nis­va­raa­ren­du­se ma­jad, mil­le ehi­tu­se­ga alus­ta­ti 2013. aas­tal, häs­ti lä­heb ka Pa­ju tä­na­va ma­ja­de müük. Aru­kül­la Tal­lin­na maan­tee äär­de on vii­mas­tel aas­ta­tel ker­ki­nud mi­tu kor­rus­ma­ja, kus kor­te­rid müü­di ju­ba ehi­tus­jär­gus hoo­nes­se. Lä­hia­jal on plaa­nis veel mit­me uue kor­rus­ma­ja ehi­tus ole­ma­so­le­va­te kõr­va­le.

Kü­la­dest on ol­nud vä­ga kii­re aren­gu­ga Kul­li, Jär­si, Iga­ve­re.

Raa­si­ku niiöel­da kin­nis­va­ra­buum jääb küll al­la Tal­lin­na naa­ber­val­da­de ehi­tus­te­ge­vu­se­le, kuid on suu­rem üle­jää­nud Ida-Har­ju­maast – Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la alevikes ning Lok­sal po­le nii suu­ri kin­nis­va­raa­ren­du­si ega kor­ter­ma­ja­de ehi­tu­si vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud. Mär­ki­mis­väär­set rah­vaar­vu hü­pet po­le aren­du­sed aga Raa­si­ku val­la­le too­nud. En­ne hal­dus­re­for­mi tõu­sis val­la rah­vaarv küll üle 5000, kuid on nüüd­seks lan­ge­nud taas viie tu­han­de pii­ri pea­le. Val­la­va­ne­ma And­re Se­pa sõ­nul on ko­da­ni­ke arv re­gist­ris seo­tud suu­res­ti Tal­lin­na pa­ku­ta­va­te hü­ve­de­ga, igal aas­tal on mi­tu­küm­mend ini­mest, kes lii­gu­vad ma­jan­dus­li­kel kaa­lut­lus­tel ühest re­gist­rist tei­se ja ta­ga­si. Val­la­va­nem tõ­des, et on to­re, kui ko­du­vald uu­te aren­dusp­ro­jek­ti­de­ga are­neb, kuid sü­gi­sel ei pää­se val­la­va­lit­sus uuest ko­da­ni­ku­kam­paa­niast, kus val­lae­la­ni­ke­le tu­leb per­so­naal­selt lä­he­ne­des sel­gi­ta­da, miks on mõist­lik ol­la re­gist­ris seal, kus te­ge­lik elu­koht.

Kõik algas rohtlaga
Val­la­va­nem mee­nu­tas, et tä­na­päe­va­ne kin­nis­va­raa­ren­dus sai Raa­si­ku ale­vi­kus al­gu­se Roht­la pla­nee­rin­gu­ga, mis keh­tes­ta­ti 2010. aas­tal: „Mä­le­tan rah­va suurt vas­tu­sei­su de­tail­pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se­le. Tä­nu sel­le­le sai lik­vi­dee­ri­tud suur lo­du ja mär­ga­la ke­set ale­vik­ku ning la­hen­du­se am­mu­ne kü­si­mus, kui­das kui­ven­da­da Raa­si­kut. Ap­pi tu­li Ola­vi Lii­van­di oma nu­ti­ku­se­ga ning too­na sü­ven­da­tud ma­gist­raalk­raav ai­tas maa et­te val­mis­ta­da. See te­ge­vus, mis ei näe eta­pi al­gu­ses ilus väl­ja, on es­ma­ne, mi­da te­ha, kui uu­si ela­mu­ra­joo­ne üld­se pla­nee­ri­da.”

Roht­la pla­nee­ring käi­vi­tas uues­ti Raa­si­ku ela­mua­ren­du­se, kus prae­gu­seks on üle 30 uue ühe­pe­ree­la­mu. Asu­mi aren­da­ja on GL Kin­nis­va­ra OÜ, mis on Raa­si­ku ela­ni­ke Ola­vi Lii­van­di ja Too­mas Gor­ba­tše­vi et­te­võ­te. En­ne se­da olid vii­ma­sed aren­du­sed Mist­ra-Au­te­xi ehi­ta­tud kor­ter­ma­jad et­te­võt­te töö­lis­te­le 1984. aas­tal.

OÜ Ras­sa In­vest ja OÜ Dan­vil­le ost­sid mõ­ned aas­tad ta­ga­si krun­te Pa­ju, Nii­du ja Tii­gi tä­na­va ning Tal­lin­na maan­tee äär­de. Müü­gis on pui­dust paa­ris­ma­jad, ki­vi- ja puit­moo­dul­ma­jad, pui­dust era­mud. Hu­vi on ol­nud aren­da­ja sõ­nul suur.

Raa­si­kul uued suu­re­mad –Est­ra ja Pa­ju põik 1
Prae­gu on val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul Raa­si­kul suu­ri­ma aren­dus­po­tent­siaa­li­ga Pa­ju põik 1 de­tailp­la­nee­ring, Mist­ra ja Raa­si­ku Kon­su­mi va­he­le tü­her­maa­le on ka­vas ra­ja­da li­gi pool­sa­da uut ela­mis­pin­da. „Kui aren­dus rea­li­see­rub, on see pä­ris suur aren­gu­hü­pe Raa­si­ku ela­mu­aren­du­ses, val­la vaa­tes on see vä­ga hea,” lau­sus And­re Sepp.

Naf­ta OÜ koos­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi hak­kak­sid seal ole­ma 2 ük­si­ke­la­mut ning 43 ri­dae­la­mu­kor­te­rit. Pla­nee­ri­ta­va ala suu­rus on 1,3 hek­ta­rit. De­tail­pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se tel­lis OÜ Ras­sa Ehi­tus. Val­la­va­lit­sus keh­tes­tas de­tail­pla­nee­rin­gu tä­na­vu märt­sis. Järg­ne­valt on aren­da­jal plaa­nis ha­ka­ta ela­muid väl­ja ehi­ta­ma ning siis müü­ki pa­ne­ma.

Tei­ne suu­rem ela­mua­ren­dus Raa­si­kul on plaa­ni­tud Est­ra kin­nis­tu­le. See jääb Raa­si­ku ale­vi­kust te­ha­se poo­le min­nes va­sa­kut kätt. De­tailp­la­nee­rin­gu on koos­ta­nud Rai­vo Tab­ri ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo OÜ, tel­lis Tal­lin­na aren­da­ja Pal­la­mer OÜ.

Et­te­võt­te esin­da­ja sõ­nul on ehi­tus kavandatud kol­mes eta­pis, suu­re­mad ela­muü­hi­kud on plaa­nis väl­ja ehi­ta­da esi­me­ses eta­pis. Val­la­va­lit­sus on de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­nud, see on prae­gu ava­li­kus­ta­mi­sel. Aren­da­ja soo­vib pro­jek­tee­ri­da Est­ra kin­nis­tu­le uue ja mood­sa elu­kesk­kon­na ruu­mi, mis saab ni­meks Pos­ti­tõl­la ela­muk­var­tal, ni­mi tu­leb kin­nis­tu pii­ri­naab­ri, aja­loo­li­se Va­na-Pos­ti­ma­ja tä­na­va jär­gi. Kol­mes eta­pis on ela­muk­run­te plaa­nis üle 200.

Kui prae­gu on Raa­si­ku kesk­a­su­la ja te­ha­se asum üks­tei­sest eral­da­tud, siis Est­ra kin­nis­tu aren­dus kas­va­taks neid roh­kem kok­ku.
Raa­si­kul on krun­di­tud ka Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se maa ki­ri­kust üle tee, sel­le vas­tu po­le aren­da­jad siiani veel hu­vi tund­nud. Maad on ka val­lal ja OÜl Ra­ven, mis võiks val­la­va­ne­ma sõ­nul sa­mu­ti ol­la aren­gu­pers­pek­tii­vi­ga. Ta li­sas, et mõist­lik oleks asu­lat ti­hen­da­da val­la maal näi­teks kor­rus­ma­ja­de­ga, mis jääk­sid Pa­ju tä­na­va ma­ja­de­ga üh­te rit­ta.

Aru­kü­las uued kor­ter­ma­jad
Aru­kü­las on val­la­va­ne­ma And­re Se­pa sõ­nul ela­mua­ren­du­sest rää­gi­tud pi­kalt, kuid areng ol­nud võr­rel­des Raa­si­ku ale­vi­ku­ga aeg­la­sem. Raud­teest Aru­kü­la poo­le Tam­me tä­na­va piir­kon­nas on 2013. aas­tal al­ga­ta­tud Tu­ti kraa­vi pla­nee­ring paa­ri­küm­ne ela­mu­ga. Tei­sel pool maan­teed ehk Jär­si kü­la pool kor­ter­ma­ja­de juu­res on val­mimas Va­na­kub­ja pla­nee­ring, aren­da­ja on Tar­vo Ree. Plaa­nis on 25 uut ma­ja.

Kui era­ma­ja­de aren­du­sed on prae­gu veel pa­be­ri­le jää­nud, siis edu on saat­nud uu­si kor­ter­ma­ju Tal­lin­na maan­tee ää­res. Pe­reet­te­võ­te OÜ Al­leks Ehi­tus on rajanud sin­na 2 kor­ter­ma­ja, elu­pin­nad on müü­dud. Nüüd plaa­nib et­te­võ­te veel ka­he uue, sa­ma­su­gu­se ma­ja ehi­ta­mist ole­ma­so­le­va­te kõr­va­le. Vald on väl­jas­ta­nud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, tööd al­ga­vad tõe­näo­li­selt käes­o­le­val aas­tal.

Aru­kü­la män­ni­kua­lal val­la­va­nem uu­te kin­nis­va­raa­ren­dus­te pers­pek­tii­vi ei näe, asu­koh­ti väl­ja ei joo­nis­tu. Män­ni­kus on jätkuvalt müü­gis riigimaal asuv en­di­se sõ­ja­väe­baa­si ala, val­la maal on ka park-mets ter­vi­se­ra­ja­ga, mis et­te näh­tud puh­ke­alaks.

Aren­du­si on pla­nee­ri­tud ka Aru­kü­la kül­je al­la Iga­ve­re kü­las­se, uued ela­mud või­vad ker­ki­da Hii­re­kõr­va kin­nis­tu­le, 2 aas­tat ta­ga­si on esi­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se taot­lus paa­ri­küm­ne uue krun­di loo­mi­seks ning nen­de va­he­le uue tä­na­va ra­ja­mi­seks.

Kü­si­mu­se­le, kas mõ­ni vii­ma­se aja kin­nis­va­raa­ren­dus Raa­si­ku val­las on jää­nud­ki pa­be­ri­le, mee­nu­tas val­la­va­nem Raa­si­ku niiöel­da õu­naaia aren­dust. 10 aas­tat ta­ga­si oli plaa­nis te­ha Raa­si­ku­le 100 kin­nis­tu­ga aren­dus, plaan sum­bus ma­jan­dus­lan­gu­ses­se.

Raa­si­ku vald on allavanema sõ­nul kin­nis­va­raa­ren­du­se pii­ri peal. Kau­ge­ma­le jää­va­tes oma­va­lit­sus­tes po­le aren­da­jal sa­ge­li või­ma­lik krun­ti­del enne hoonestamist kõi­ki kom­mu­ni­kat­sioo­ne väl­ja ehi­ta­da, hind ei või­mal­da. Tal­lin­na naab­ru­ses saab aga en­ne val­la­le pla­nee­rin­gu üle and­mist ja ehi­tus­loa saa­mist ka kom­mu­ni­kat­sioo­nid ra­ja­da.

Raa­si­ku val­las vaa­da­tak­se igat pla­nee­rin­gut eral­di, aren­da­ja ja vald le­pi­vad kok­ku, mis ula­tu­ses ja tin­gi­mus­tel kom­mu­nikat­sioo­nid en­ne hoo­nes­ta­mist väl­ja ehi­ta­tak­se.

Raa­si­ku val­las on käi­mas uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne. Prae­gu on ha­ja­asus­tu­ses krun­di mi­ni­maal­ne suu­rus üks hek­tar. Pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel tu­leb mõel­da, kas lu­ba­da väik­se­mat, ku­na nii suu­ri krun­te sa­ge­li enam ei soo­vi­ta, märkis vallavanem Andre Sepp.

Vallavanem li­sas, et pi­ke­malt et­te vaa­da­tes tu­leb aru­ta­da ka se­da, kui­das aren­da­da ja ti­hen­da­da valla kes­ka­su­laid, te­ha sel­leks va­ja­du­sel koos­tööd nii rii­gi kui naa­be­ro­ma­va­lit­su­se Ani­ja­ga.

Ot­sus­ta­da tu­leb ka, ku­hu ra­ja­da tu­le­vi­kus hool­de­ko­du ning võimalik uus las­teaed.

Eelmine artikkelKul­tu­rist KRIST­JAN-JO­HAN­NES KON­SAP tree­nis sü­da­me­nä­da­lal Raa­si­ku nai­si
Järgmine artikkelEu­roo­pa 50 tu­den­git ja õp­pe­jõu­du tu­le­vad Kuu­sa­lu val­da