Raa­si­ku val­las OLI kü­la­va­ne­ma­te ümar­laud

841

Raa­si­ku val­la kü­la­va­ne­mad ja kü­la­de esin­da­jad koh­tu­sid tra­dit­sioo­ni­li­selt kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas 30. jaa­nua­ril. Val­la­va­nem And­re Sepp: „Pi­ke­malt aru­ta­si­me kü­la­ra­has­tu­se kor­ra uuen­da­mist. Kü­la­va­ne­mad toe­ta­vad val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut min­na ra­has­ta­mi­sel üle pea­ra­ha­põ­hi­se­le kor­ra­le va­le­mi­põ­hi­se ase­mel ning on nõus aruan­de esi­ta­mi­se­ga kord aas­tas, mit­te kaks. Jut­tu tu­li ka lu­me­tõr­jest, 1. ap­ril­liks tee­me kü­la­va­ne­ma­te­ga hool­dust va­ja­va­te tee­lõi­ku­de ni­me­kir­ja ning aru­ta­me lä­bi. Pä­rast suu­re­maid ha­ri­du­sin­ves­tee­rin­guid peab kas­va­ma kü­la­tee­des­se pai­gu­ta­tav ra­ha.”