Raa­si­ku val­las ko­du­hool­du­sel ea­ka­te­le küpsetati 16 koo­ki

2269
Küpsetised olid eri suuruses – ANU NÕLVE ja JUTA ASUJA lõikasid need tükkideks ja jagasid 39 karbi vahel.

Raa­si­ku val­la sot­siaa­lo­sa­kon­na ja MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi koo­giakt­sioon oli oo­da­tust osa­le­ja­te­roh­kem, 21 koo­gi­kar­bi ase­mel sai komp­lek­tee­ri­tud 39.

Es­mas­päe­va, 18. det­semb­ri hom­mi­kul oli Aru­kü­la rah­va­ma­ja esi­me­se kor­ru­se koo­so­le­ku­te ruu­mi laud täis koo­ke, tor­te, pi­par­koo­ke, keek­se, rull­bisk­vii­te. Val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list Anu Nõl­ve ning pe­re­kes­ku­se Män­ni­kä­bi va­ba­taht­lik Ju­ta Asu­ja asu­sid lah­ti lõi­ka­ma ja komp­lek­tee­ri­ma koo­ke, mil­le küp­se­ta­sid ko­ha­li­kud ini­me­sed üles­kut­se pea­le tuua jõu­lu­rõõ­mu Raa­si­ku val­la 21 ko­du­hool­dus­tee­nu­sel ole­val ük­sin­da ela­va­le ea­ka­le.

„Kui te­gi­me üles­kut­se oli al­gu­ses na­tu­ke hirm küll, et äk­ki ei tul­da kut­se­ga kaa­sa. Aga na­gu nä­ha, oli hirm as­ja­tu,” rää­kis Ju­ta Asu­ja.
Ta mär­kis, et sai idee Kei­la lin­nast, kus sar­nast akt­sioo­ni mit­meid aas­taid jõu­lu­de pai­ku teh­tud: „Rää­ki­sin mõt­test Anu Nõl­ve­le, kes oli ko­he nõus ai­ta­ma.”

Kok­ku saabus val­la­maj­ja 16 koo­ki 14 ini­me­selt, mõ­ni tõi mi­tu. Too­di ise, mõ­nel käis Ju­ta Asu­ja küp­se­ta­ja juu­res ko­dus jä­rel.

Anu Nõl­ve ja Ju­ta Asu­ja pai­gu­ta­sid eri­ne­va­te küp­se­tis­te lõi­gud lä­bi­paist­va­tes­se kar­pi­des­se, kok­ku sai 39 komp­lek­ti, mi­da ko­du­hool­dus­töö­ta­jad hak­ka­sid es­mas­päe­val laia­li ve­da­ma. Li­saks ko­du­hool­du­sel ea­ka­te­le on plaa­nis viia kar­pe ka puu­dust­kan­na­ta­va­te pe­re­de las­te­le.

Anu Nõl­ve: „Kind­las­ti lei­dub ka kri­ti­see­ri­jaid, et miks just koo­ki viia, aga akt­sioo­ni mõ­te on mär­ka­mi­ne. Ka koo­ki­de küp­se­ta­ja­te­le oli see rõõm ning mit­te eri­ti suur ra­ha­li­ne väl­ja­mi­nek. Sai­me koo­ki­de­ga kaa­sa pal­ju häid soo­ve.”

Iga koo­gi­komp­lek­ti­ga läk­sid kaa­sa kaks kaar­ti – üks Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1.c klas­si las­telt, ke­da ju­hen­das õpe­ta­ja Maa­ri­ka Ja­gu­la, tei­ne Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­selt An­ne Een­pa­lult, kes koo­giakt­sioo­nist kuul­des pak­kus, et võib kaar­did teha.

Ju­ta Asu­ja: „Loo­dan, et tra­dit­sioon jät­kub, see tu­gev­dab ko­gu­kon­da, kui noo­red ja va­nad saa­vad üks­teist toe­ta­da ja rõõ­mu val­mis­ta­da.”

Eelmine artikkelTV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa eta­pi tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelIda-Har­ju ko­du­kon­diit­rid osa­le­vad EV 100 tor­di­kin­ki­mi­se akt­sioo­nis