Raa­si­ku val­la teede re­mon­diks ja hool­duseks 250 000 eu­rot

2009

Va­hel­du­va il­ma­ga talv ning ÜVK tööd on muut­nud Raa­si­ku val­la tee­de olu­kor­ra vä­ga hal­vaks.

Saa­bu­nud ke­vad on lagundanud iga­l poo­l tei­d ja põh­jus­ta­nud ini­mes­tes pa­ha­mee­lt. Raa­si­ku val­la tee­de olu­kord on põh­jus­ta­nud aru­te­lu­sid val­la Fa­ce­boo­ki grup­pi­des, kus an­tak­se tea­da keh­vas sei­su­kor­ras tee­dest – teeau­gud on ka hil­ju­ti re­mon­di­tud tee­des, mõ­ned liik­le­jad on oo­da­nud re­mon­ti aas­taid. Mit­meid kor­di on mai­ni­tud Raa­si­ku ale­vi­ku teid ning Jär­si, Rät­la ja Ko­lu­ve­re teed.
Raa­si­ku val­las on 2015. aas­tal koos­ta­tud tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2016-2020. Seal on kir­jas teed, mil­le re­mont on et­te­näh­tud aas­ta­teks pla­nee­ri­tud. Töid kor­ral­da­tak­se vas­ta­valt tee­hoiu­ka­va­le ning ni­me­ki­ri vaa­da­tak­se üle igal aas­tal ee­lar­ve me­net­lu­se ajal, kuid val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul suu­ri muu­da­tu­si po­le, re­mon­di­ka­va jääb nii, na­gu oli plaa­ni­tud, muu­tu­si võib tuua pla­nee­ri­tud hin­na muu­tu­mi­ne.
2017. aas­tal on Raa­si­ku val­las tee­de hool­du­seks ja re­mon­diks pla­nee­ri­tud 250 000 eu­rot, sel­lest ül­di­seks tee­hool­du­seks 80 000 eu­rot ning re­mon­ti­deks 170 000.
Aru­kü­las on plaa­nis re­mon­ti­da Kaa­si­ku tä­nav – te­ha kor­da free­sas­fal­di­ga osa, pai­gal­da­da Jär­si ja Kaa­si­ku rist­mi­ku­le truup ja rest­kaev. Tii­gi tä­na­val on kavas ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne koos alu­se et­te­val­mis­tu­se­ga, Lam­ma­saa­re teel kruu­sa pea­le­ve­du ning koht­pa­ran­dus, Lam­mas­saa­re raud­tee-pool­se­le lõi­gu­le vee­tak­se pea­le kruu­sa ning taas­ta­tak­se tee sõi­de­ta­vus, plaa­nis on ka rist­mi­ku õi­geks sät­ti­mi­ne, ku­na tee on prae­gu osa­li­selt era­kin­nis­tul.
Ko­lu­ve­re teel on plaa­nis pa­ran­da­da au­ke, Met­sa­kü­la teele ve­da­da kruu­sa ja pa­ran­da­da au­ke.
Jär­si kü­las on kavas koos kü­lae­la­ni­ke­ga pai­gal­da­da Kang­la tee­le truup ja ra­ja­da kraav, kat­ta tee free­sas­fal­di­ga ja pin­na­ta. Jär­si tee­le vee­tak­se kruu­sa ning re­mon­di­tak­se au­ke. Jär­si teel ala­tes La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teest 400 meet­rit tu­leb pin­da­mi­ne. Li­saks on ar­ves­ta­tud kruu­sa­tee­de ül­di­se pa­ran­da­mi­se­ga.
Raa­si­ku ale­vi­kus oli plaa­ni­tud pin­na­ta Meie­rei, Koo­li, Ap­tee­gi ning Tu­ru, Vaht­ra ja Män­gu tä­nav. Olu­kord täp­sus­tub ÜVK ma­hus teh­ta­va­te taas­ta­mis­töö­de käi­gus. Iga­ve­re kü­las on plaa­nis pa­ran­da­da kruu­sa­teid, Ki­vi­loo kü­las re­mon­di­tak­se Lii­vaau­gu tee truup ja vee­tak­se kruu­sa.
Ka­le­si kü­las on re­mon­di­ni­me­kir­jas kruu­sa­tee­de lõi­ke. Pe­nin­gil saa­vad re­mon­di Ve­si­ro­ti tee ja San­der­ko­pi tee. Rät­la ja Mal­la­ve­re kü­las tu­leb kruu­sa pea­le­ve­du, täp­sed ko­had ja ko­gu­sed sel­gu­vad pä­rast esi­mest tee pro­fi­lee­ri­mist.
Val­la­va­nem tõ­des, et teed la­gu­ne­vad nii sü­gi­sel kui ke­va­del ning kruu­sa­teid po­le või­ma­lik la­gu­ne­mi­se ajal kui­da­gi hool­da­da, saaks vaid pii­ra­ta nen­del sõit­mist: „Möö­du­nud talv oli eri­ti tee­vae­nu­lik, kül­mu­mis-su­la­mist­sük­leid oli pal­ju ja see an­nab hoo­gu tee­de la­gu­ne­mi­se­le.”
Ta rää­kis, et hul­lud on kõik kruu­sa­teed: „Rät­la on al­les paar aas­tat ta­ga­si ka­pi­taal­selt re­mon­di­tud, kuid abi po­le sel­lest­ki, ik­ka la­gu­neb. Jär­si tee on omaet­te vaa­ta­mis­väär­sus. Su­vel, kui see on si­le­daks lü­ka­tud, kas­va­vad sõi­du­kii­ru­sed sa­ja­ni, tu­le­mu­seks ju­be tolm, mis on äralen­dav kruu­safrakt­sioon. Kii­re sõi­du­ga viiak­se see si­du­va rol­li­ga osa teelt ning te­ki­vad jäl­le au­gud, see­ga on pi­dev nokk kin­ni, sa­ba lah­ti si­tuat­sioon. Kui au­ke po­le, on tolm ja kui tol­mu po­le, siis on au­gud.”
Raa­si­ku ale­vi­kus on te­ma sõ­nul kah­te sor­ti prob­lee­me: „Ühed on seo­tud ÜVK-pro­jek­ti­ga, tei­sed, näi­teks Või­du, vii­ma­se tal­ve oma­pä­ra­ga. Va­hel­dus pal­ju kül­mat­sük­leid, mis ker­gi­ta­sid eri­ne­valt tee­kat­te alust pin­nast, lõh­ku­sid kat­te. ÜVK töö­de käi­gus sel­gus ka tõ­si­sa­si, et tee­kat­te al­la po­le ra­ja­tud nõue­te­le vas­ta­vat tee­konst­rukt­sioo­ni, sel­lest ka kat­te la­gu­ne­mi­ne. ÜVK te­ge­vu­se jäl­jed saa­vad ke­va­deks lik­vi­dee­ri­tud, prob­lee­mi Raa­si­ku ale­vi­ku tee­de­ga see ei la­hen­da.”