Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on RAI­KO MO­LOK

1110

5_3 Raiko Molok17. det­semb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na Rai­ko Mo­lok (pil­dil). Ta on pä­rit Raa­si­kult, vii­ma­sed paar aas­tat on ela­nud Ani­ja val­la Lin­nak­se kü­las. Rai­ko Mo­lok on lõ­pe­ta­nud Raa­si­ku põ­hi­koo­li, saa­nud Tal­lin­nas kesk­ha­ri­du­se ning õp­pi­nud Mai­no­ri et­te­võt­lus­kõrg­koo­lis fi­nants­juh­ti­mist. En­ne val­la­va­lit­sus­se kan­di­dee­ri­mist töö­tas kolm ja pool aas­tat Raa­si­kul Aa­de Lõn­ga te­gev­ju­hi­na, va­rem on töö­ta­nud ehi­tu­s­alal et­te­võt­te või pro­jek­ti­ju­hi­na. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­listi ko­ha­le kon­kur­si, kui eel­mi­ne töö­ta­ja ame­tist va­bas­ta­ti. Kan­di­dee­ri­jaid oli 6, vest­lu­se­le kut­su­ti 4.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­ja va­li­tud
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu võit­sid Keh­ra Ma­ru ja Ro­man­ti­kud