Raa­si­ku val­la me­hed osa­le­sid te­le­saa­tes „Pu­na­ne se­kund”

1815
Raasiku valla bussijuht MATI PALM sai lavastuses näidata, mis juhtub, kui pikivahe on väike. Kaader ETV videost.

ETV uues saa­tes olid ras­ke­te liik­lu­sõn­ne­tus­te taas­la­vas­ta­mi­sel abiks MA­TI PALM, TIIT RUN­TAL ja VEL­LO TE­DER Raa­si­ku val­last.

Nel­ja­päe­val, 21. sep­temb­ril oli ETVs uue liik­lus­saa­te „Pu­na­ne se­kund” esi­me­ne osa, mil­le ala­tee­ma oli pi­ki­va­he. Saa­te tar­beks oli la­vas­ta­tud kaks pä­ri­selt juh­tu­nud liik­lu­sõn­ne­tust, kus osa­les väi­ke­buss. Buss, mi­da la­vas­tu­ses ka­su­ta­ti, oli Raa­si­ku val­la ja Här­ma Buss OÜ kir­ja­de­ga. Bus­si­ju­hid olid Ma­ti Palm ning Tiit Run­tal Raa­si­ku val­last. Kaa­sa te­gi ka Vel­lo Te­der Aru­kü­last, kes oli la­vas­tu­ses rek­ka roo­lis. Sa­mu ma­si­naid roo­li­vad me­hed ka oma iga­päe­vae­lus.
Raa­si­ku val­la bus­si­juht, OÜ Här­ma Buss juht Ma­ti Palm üt­les, et sat­tus saa­tes­se tä­nu te­gevp­ro­dut­sen­di­le Ve­li Va­len­tin Ra­ja­saa­re­le, kes on pä­rit Raa­si­ku val­last.
Bus­si­ju­ht on Ma­ti Pal­m olnud 11 aas­tat, tä­na­vu täi­tus 10 aas­tat õpi­las­lii­ni­de ve­du Raa­si­ku val­las. Ka tei­ne la­vas­tu­ses osa­le­nud bus­si­juht Tiit Run­tal Kurg­la kü­last on Raa­si­ku val­last, töö­tab Här­ma Bus­sis.
Ma­ti Palm osa­les saa­te esi­me­se juh­tu­mi la­vas­ta­mi­ses, kus näi­da­ti Nar­vast Tal­lin­na spor­di­võist­lu­se­le sõit­nud las­te tee­kon­da. Bus­si­juht oli tur­va­vöö­ga kin­ni, kuid lap­sed mit­te. Lap­sed oli lõ­bu­sas tu­jus, ei pü­si­nud oma ist­me­tel. Bus­si­juht jät­tis ees­sõit­va veo­ki­ga lii­ga väi­ke­se pi­ki­va­he. Veo­ki roo­lis oli Vel­lo Te­der. Järs­ku alus­tas veok möö­da­sõi­tu ning va­he­tas ra­da. Te­ma ees lii­kus aeg­la­ne eks­ka­vaa­tor, mil­le­le bus­si­juht ta­gant ot­sa sõi­tis. Vi­ga said 5 last ning eks­ka­vaa­to­ri­juht.
Tiit Run­tal oli bus­si­juht tei­ses la­vas­tu­ses. Tar­tust Tal­lin­nas­se sõit­nud väi­ke­buss sõi­tis ta­gant sis­se te­ma ees aeg­lus­ta­nud veo­ki­le, vi­gas­ta­tuid oli 9. Ena­mik rei­si­jaid pol­nud tur­va­vöö­ga kin­ni. Näi­da­ti, kui­das bus­si­juh­ti kim­bu­ta­sid uni­sus, te­ma sõi­dus­tiil oli ebaüht­la­ne, ta suht­les sõi­du ajal rei­si­ja­te­ga, rää­kis te­le­fo­ni­ga.
Mõ­le­ma juh­tu­mi kohta andsid eks­per­did kom­men­taa­re ja sel­gi­tu­si, mis te­gu­rid vii­sid õn­ne­tus­te­ni ja kui­das oleks saa­nud traa­gi­li­si ta­ga­jär­gi väl­ti­da.
Saa­te­juht Taa­vi Li­be proo­vis sõi­du­koo­li­ta­ja­ga olu­kor­rad lä­bi, kü­sit­les bus­si­juh­te ja rei­si­jaid.
10osa­li­ne saa­te­sa­ri „Pu­na­ne se­kund” on eet­ris nel­ja­päe­vi­ti. Raa­si­ku val­la bus­si­juh­te saa­tes enam ei näe. Ma­ti Palm sõ­nas, et roh­ke­ma­tes osa­des kaasa tegemist po­le nei­le pa­ku­tud, ku­na igas saa­tes on eri­nev tee­ma, va­ja­tak­se roh­kem te­ge­la­si.
Kü­si­mu­se­le, kas tal ka on bus­si­ju­hi­na tul­nud et­te oht­lik­ke olu­kor­di, vas­tas Ma­ti Palm: „Ülemöödunud nä­da­lal sõi­tis üks har­ki­de­ga trak­tor Rät­la tee­ris­tis ää­re­pealt kül­jelt sis­se, vii­ma­sel mo­men­dil jõu­dis har­gid üles tõs­ta. Bus­si ka­tu­sest läks paa­ri­küm­ne sen­ti­meet­ri­ga möö­da. Juh­tu­meid on ol­nud veel, kuid rõõ­mu tun­nen õn­nes­tu­nud rei­si­dest. Sõi­duau­to­ga po­le ju ohu­tum sõi­ta.”
Saa­te­sar­ja saab jä­re­lvaa­da­ta ETV ko­du­le­hel.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu­kan­di­daa­did lu­ba­sid – Keh­ras­se jääb güm­naa­sium
Järgmine artikkelMil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?