Raa­si­ku val­la maa­kor­ral­da­ja on RII­NA RAND

1177

4_49 Riina RandEs­mas­päe­vast, 3. det­semb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la juh­ti­va maa­kor­ral­da­ja­na Rii­na Rand (pil­dil), kes va­li­ti väl­ja 4 kan­di­daa­di seast. Ta on pä­rit Tal­lin­nast, ne­li aas­tat ta­ga­si ko­lis Raa­si­ku val­da. 2011. aas­tal lõ­pe­tas Eu­roa­ka­dee­mias kesk­kon­na­kait­se tea­dus­kon­na, sa­mal aas­tal läks töö­le ve­te­ri­naar- ja toi­du­ame­tis­se, kus oli söö­ta­de bü­roo peas­pet­sia­list. „Soo­vi­sin tul­la töö­le ko­du­le lä­he­ma­le ja oma val­la asu­tus­se, et ol­la kur­sis val­las toi­mu­va­ga, ka ise siin­ses elus osa­le­da,“ lau­sus Rii­na Rand.