Raa­si­ku val­la kü­sit­lu­se­le üle 200 vas­ta­ja

364
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lä­bi vii­dud kü­sit­lu­se­le, kus pa­lu­ti ela­ni­kel vas­ta­ta val­la elu-olu puu­du­ta­va­te­le kü­si­mus­te­le, vas­ta­sid 203 ini­mest. „Se­da on rõõ­mus­ta­valt pal­ju, vas­ta­mi­ne oli oo­ta­ma­tult ak­tiiv­ne. Ilm­selt oli for­maat õi­ge – kui kü­si­mu­si on pal­ju, ei viit­si­ta sa­ge­li üld­se vas­ta­ma ha­ka­ta, meil oli vaid paar kü­si­must, mil­le­le vas­ta­tes sai kir­ja pan­na kõik, mis val­las meel­dib, mis mit­te,“ sõ­nas ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Ta üt­les, et vas­ta­jad tõid väl­ja nii rõõ­mus­ta­vat, mis nei­le Raa­si­ku val­las meel­dib, aga ka pal­ju eri­ne­vaid prob­lee­me. „Näi­teks oli vä­ga pal­ju ni­me­ta­tud va­ja­dust kerg­liik­lus­tee­de jä­re­le. Osa as­ju saa­me tead­mi­seks võt­ta, kuid esi­ta­ti ka üs­na mit­meid as­ja­lik­ke ideid, mi­da on või­ma­lik ra­ken­da­da.“ Nen­de vas­ta­ja­te­ga, kes jät­sid kü­sit­lu­se juur­de oma kon­tak­tid ja soo­vi­sid, et val­la­va­lit­sus võ­taks nen­de­ga ühen­dust mõ­ne tee­ma või prob­lee­mi aru­ta­mi­seks-la­hen­da­mi­seks, võe­tak­se sel­le nä­da­la jook­sul ühen­dust. Val­la­va­lit­sus teeb kõi­gist kü­sit­lu­se­le saa­de­tud vas­tus­test kok­ku­võt­te ning ava­li­kus­tab sel­le lä­hi­nä­da­la­tel.

Eelmine artikkelAeg­vii­du las­teaia di­rek­tor MAIA ALU­MAA on üle 10 aas­ta töö­ta­nud õpe­ta­ja­na
Järgmine artikkelKeh­ra idee­kor­je­le esi­mes­te päe­va­de­ga 19 et­te­pa­ne­kut