Raa­si­ku val­la kü­la­de ra­has­ta­mi­ne muu­tub pea­ra­ha­põ­hi­seks

904

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis ap­ril­li­kuu is­tun­gil vas­tu val­la kü­la­de­le toe­tus­te jao­ta­mi­se uue kor­ra. Võr­rel­des keh­ti­va kor­ra­ga on suu­rim muu­tus see, et sum­ma ee­lar­ves po­le fik­see­ri­tud, vaid sõl­tub eel­ne­va ee­lar­veaas­ta ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mi­sest ning abi­kõl­bu­li­ke kü­la­de ar­vust.

Vallavalitsuse sõnul tingis korra muutmise eba­sel­gus ning va­ja­dus täp­sus­ta­da tin­gi­mu­sed.

Uue korra järgi mää­ra­tak­se külade elanike arv rah­vas­ti­ku­re­gist­ri 31. det­semb­ri and­me­te sei­su­ga, toe­tu­sed maks­tak­se väl­ja kord aas­tas. Prae­gu ja­ga­tak­se kü­la­ra­ha kaks kor­da aas­tas.

Muu­tub ka see, et toe­tu­seks saa­dud raha peab kü­la­selts te­ge­vus­ka­vas et­te näh­tud või sa­ma­de­le ees­mär­ki­de­le vas­ta­va­te te­ge­vus­te jaoks vä­he­malt 80 prot­sen­di ula­tu­ses ära ka­su­ta­ma sa­ma aas­ta jook­sul.

Aas­ta jook­sul tu­leb ära ka­su­ta­da ka möö­du­nud aas­ta jääk. Ku­na ra­ha eral­da­tak­se kü­lae­lu eden­da­mi­seks ja kü­la­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks, ei täi­da toe­tu­se ka­su­ta­ma­ta jät­mi­ne vallavalitsuse hinnangul kor­ra ees­mär­ki ega o­le põh­jen­da­tud.

Kui kü­la­selts ei pea kin­ni aruan­de esi­ta­mi­se täh­ta­jast, on val­la­va­lit­su­sel õi­gus uut toe­tust vä­hen­da­da või jät­ta väl­ja maks­ma­ta.

Kü­la­del, kel­lel on ühi­ne piir, on lu­ba­tud üks kü­la­va­nem, aren­gu­ka­va ja MTÜ. Raa­si­ku val­las te­gut­seb sel põ­hi­mõt­tel Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la. Kü­la­selt­sid ning õi­gus toe­tu­se­le on veel Här­ma, Pe­nin­gi, Tõ­hel­gi ja Ki­vi­loo kü­las. Kok­ku on Raa­si­ku val­las 13 kü­la.

Uue kor­ra jär­gi ha­ka­tak­se kü­la­ra­ha ja­ga­ma 2019. aas­tast.

Eelmine artikkelKul­tu­rist KRIST­JAN-JO­HAN­NES KON­SAP tree­nis sü­da­me­nä­da­lal Raa­si­ku nai­si
Järgmine artikkelEu­roo­pa 50 tu­den­git ja õp­pe­jõu­du tu­le­vad Kuu­sa­lu val­da