Raa­si­ku val­la kruu­sa­teed oo­ta­vad grei­der­da­mist

1033

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se on vii­ma­sel ajal tih­ti pöör­du­tud ja kur­de­tud, et kruu­sa­teed on vä­ga keh­vas sei­su­kor­ras. Val­la­va­lit­su­se hal­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ar­go Laks mär­kis, et mõis­tab ini­mes­te mu­ret ning pa­lub neilt kan­nat­lik­kust ja mõist­vat suh­tu­mist.

„Tä­na­vu on era­kord­ne sü­gis, kül­ma po­le ol­nud, tee­de hool­da­mist on ta­kis­ta­nud pikk vih­ma­pe­riood. Asu­me soi­sel alal, veel po­le ku­sa­gi­le min­na, ka tee­tam­mid on vett täis,“ rää­kis ta.

Kõi­ge hul­le­mas olu­kor­ras on Ar­go Lak­si hin­nan­gul Jär­si tee, kus lii­gub pal­ju ka ras­ke­trans­por­ti. Tõ­hel­gi kü­la tee juur­de taot­le­tak­se kraa­vi­ta­mis­lu­ba, et pin­na­se ja sa­de­ve­si tee pealt ära juh­ti­da. Kui­gi su­ve jook­sul on kõi­ki kruu­sa­teid grei­der­da­tud, mõn­da mi­tu kor­da, va­jak­sid Raa­si­ku val­la kõik kruusateed, kokku um­bes 100 ki­lo­meet­rit, veel en­ne lu­me tu­le­kut höö­ve­da­mist: „Soo­vi­me se­da te­ha, kuid tee­tööd sõl­tu­vad il­mast. Saa­me aru, et ini­me­sed, kes pea­vad neil vi­let­sa­tel tee­del liik­le­ma, on hä­das, sa­mas – kui vih­mas­te il­ma­de­ga po­ri­seid teid grei­der­da­da, on sel­lest ka­su vaid vä­ga lü­hi­ke­seks ajaks. Ning pi­ke­mas pers­pek­tii­vis an­nab see hoo­pis ta­ga­si­löö­gi – tee­me kok­ku­võt­tes roh­kem kah­ju, kui lük­ka­me lä­bi­mär­gu­nud teed, kus on si­su­li­selt po­ri.“

Siis­ki soo­vib val­la­va­lit­sus kruu­sa­teid en­ne lu­me tu­le­kut las­ta veel üks kord hool­da­da: „Kat­su­me te­ha kõik, mis meie või­mu­ses, et tee­de olu­kor­da pa­ran­da­da, ehk pü­sib ilm na­tu­ke­ne­gi kui­va­na ja teed ta­he­ne­vad.“

Kui teid en­ne lu­me tu­le­kut na­tu­ke­ne­gi pa­re­maks ei saa, ei saa tal­vel te­ha kor­ra­lik­ku lu­me­tõr­jet, kõige hullem on, kui lu­mi tuleb veel külmumata maa­le, mu­ret­ses val­la­va­nem And­re Sepp. See­tõt­tu on Raa­si­ku val­la tee­de hool­da­ja, OÜ­ga Šei­ker Teed on kok­ku­le­pe – ko­he, kui ilm vä­he­gi lu­bab, alus­ta­tak­se grei­der­da­mist.