Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val nap­pis osa­le­jaid

643

Lau­päe­val, 24. märt­sil oli Aru­kü­la rah­va­ma­jas Raasiku val­la in­fo­päev. Neli tundi kestnud infopäeva eri et­te­kan­ne­te ajal oli saa­lis ku­ni küm­me kuu­la­jat.

Päe­va esi­me­ses poo­les esi­ne­sid Töö­tu­kas­sa ning mak­su- ja tol­lia­me­ti esin­da­jad. Seejärel oli kohvipaus.
In­fo­päe­va tei­ses osas kõneles Raasiku val­la sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Lii­vi Puu­mets. Ära jäid vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te Maar­ja Si­ku­ti ja And­res Kal­las­te et­te­kan­ded, kumb­ki ei saa­nud tul­la.

Kui­gi rah­va­ga koh­tu­ma olid kut­sus­tud kõik 17 vo­li­ko­gu­lii­get, tu­lid vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka ning Ga­ri­na Too­min­gas, Ka­di Tam­ma­ru ja Ivar Vil­berg. Val­la­va­lit­sust esin­das val­la­va­nem And­re Sepp.

In­fo­päe­va kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et kui­gi vä­he­ne osa­võtt te­gi kur­vaks, on ta rõõ­mus, et et­te­kand­jad olid vä­ga tar­gad ja rää­ki­sid hu­vi­ta­valt ning nõustusid tu­lema esi­ne­ma oma va­bal päe­val: „Võib küll öel­da, et meie valla rahvas on juba nii tark ja kõikide nende teemadega kursis. Sa­mas on te­ge­li­kult se­da in­fot rah­va­le vä­ga va­ja, kuid pal­ju­del olid plaa­nid teh­tud ke­va­di­selt ilu­saks il­maks. Edas­pi­di tu­leb mõel­da, mis aja­le oleks pa­rem tea­be­päe­va sät­ti­da, te­ha näi­teks sü­da­tal­vel, kui külm ja pime ilm soo­sib tu­bast kuu­la­mist. Teha võib ka tööpäeva õhtul, kuna puhkepäevadel on rahval rohkem plaane.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­la­ra­had ja­ga­tud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kool muutis algk­las­si­de ma­jao­sa mo­bii­li­va­baks