Raa­si­ku val­la esi­me­sel noor­te­kon­ve­rent­sil kõ­ne­le­sid et­te­võt­jad, vi­list­la­sed ja koo­liõ­pi­la­sed

1884
Mis võiks olla Raasiku valla muusikaelus põnevamat – noortemuusikal, talendivõistlus, Raasiku valla Weekend festival – pakkusid Raasiku põhikooli noored LISETTE ANABEL ÕUNPUU, MARIANNE LAAS, ANDRA ALLIK, CAROLIN TAMMSOO, EVA MARTA PIIBOR.

SA Arc­hi­me­des ja Eras­mus+ toe­tu­sel Aru­kü­las toi­mu­nud kon­ve­rent­sil osa­le­sid Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li ning Ani­ja val­la Ala­ve­re koo­li õpi­la­sed.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­ne, et­te­võt­ja ja noor­te­kon­ve­rent­si juht Kas­par Aren pa­lus tõs­ta noor­tel kä­si – kes ar­vab, et te­ma ko­du­ko­has on igav? 100liik­me­li­se pub­li­ku hul­gas tõu­sid paljud käed. Kel­le ar­va­tes võiks ol­la noor­te elu põ­ne­vam? Tõu­sid kõik käed. Kes oleks nõus ise mi­da­gi ära te­ge­ma, et oleks hu­vi­ta­vam? Käe tõs­tis mõ­ni õpi­la­ne.
Tee­mal, kui­das noo­red saak­sid ise oma elu põ­ne­va­maks muu­ta, aru­ta­sid koo­liõ­pi­la­sed koos noor­te­juh­ti­de, ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te, õpi­las­fir­ma­de liik­me­te ning et­te­võt­li­ke vi­list­las­te­ga ree­del, 5. mail Aru­kü­la põ­hi­koo­li saa­lis noor­te­kon­ve­rent­sil „Et­te­võt­lik noor”. Kon­ve­rent­si kor­ral­das Eu­roo­pa noor­te­nä­da­lal Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no, kel­le kir­ju­ta­tud pro­jekt sai ra­ha­li­se toe­tu­se SA Arc­hi­me­de­se noor­tea­gen­tuu­rist ja Eras­mus+ prog­ram­mist. Pro­jek­ti ai­ta­sid kir­ju­ta­da ja el­lu viia Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts, Aru­kü­la põ­hi­koo­li pe­re hu­vi­ju­hi Ma­ri Möl­si eest­ve­da­mi­sel ning Ala­ve­re noor­te­juht Kät­lin Takk.

Kes oleks uus MEN?
Osa­le­jaid oli li­gi sa­da, li­saks Aru­kü­la noor­te­le tu­lid kül­la Ala­ve­re noor­te­juht Kät­lin Takk ning Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik oma noor­te­ga. Kon­ve­rent­si esi­me­ses osas rää­ki­sid enda ko­ge­mus­test Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­sed Kas­par Aren ja Hend­rik Ovir, kes aren­da­vad prae­gu äri­part­ne­ri­te­na elus­tii­lib­rän­di Sharp­li­fe, Mist­ra-Au­te­xi juht ja oma­nik Priit Tamm, Aru­kü­la koo­li vi­list­la­ne, õpi­las­fir­ma Hup­pys fi­nants­juht Alek­san­der Kes­kü­la, Ees­ti Töö­tu­kas­sa kar­jää­riin­fo spet­sia­list An­ni Raie ning tun­tud tõu­ke­rat­tur ja tree­ner Mi­kael Par­man Ani­ja val­last. See­jä­rel oli noor­te idee­de turg, kus nel­jas rüh­mas – muu­si­ka, spor­di, kul­tuu­ri ja tant­su tee­mal – sai aru­ta­da, mis võiks ol­la pa­re­mi­ni, kui­das se­da muu­ta ning mi­da saaks te­ha, et elu oleks hu­vi­ta­vam.
Raa­si­ku val­la en­di­se noor­teor­ga­ni­sat­sioo­ni Mi­nu Ees­ti Noo­red juht, 24aas­ta­ne Kas­par Aren rää­kis, et soo­vib ja­ga­da mõt­teid, ju­hi­seid ja töö­riis­tu, kui­das ise elu pa­re­maks muu­ta: „Kui õp­pi­si­me Aru­kü­la koo­lis, mõt­le­si­me väl­ja, mis mei­le meel­dib, mi­da ta­ha­me te­ha, aja­si­me pun­di kok­ku ja hak­ka­si­me te­gut­se­ma. Sün­dis Mi­nu Ees­ti Noo­red, ku­na taht­si­me elav­da­da mit­te ai­nult en­da, vaid val­la kõi­ki­de noor­te elu. Noo­red tu­lid kok­ku mõttetalgutele, aas­ta­te jook­sul sün­dis suu­ri as­ju: al­ga­ta­si­me ska­te­par­gi idee, kor­ral­da­si­me su­veü­ri­tu­si, aas­ta­lõ­pu­bal­li, Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­va­li, ta­len­di­ja­hi. Kui üt­le­te, et Aru­kü­las on prae­gu igav, siis on mi­da­gi mä­da. Aru­kü­la on vä­ga la­he koht, või­ma­lu­sed on ole­mas, ol­ge ai­nult ak­tiiv­sed.”
Ta sõ­nas, et mil­le­gi ära te­ge­mi­seks peab ole­ma ees­märk: „Mõt­le väl­ja, mi­da sa ta­had, mis sul­le vä­ga meel­dib. Kui peas on udu, on noor na­gu len­nuk, mis ai­na tii­ru­tab ega saa udu tõt­tu maan­du­da. Ot­si­ge mõt­te­kaas­la­si, kuid mit­te internetist. Vä­hem vir­tuaal­sust, roh­kem reaal­sust.”
ASi Mist­ra-Au­tex juht Priit Tamm, kes õpe­tab nel­jan­dat hooae­ga Raa­si­ku põ­hi­koo­lis ma­jan­dust, rää­kis kon­ve­rent­sil, et kee­gi tei­ne ei saa noor­te elu põ­ne­va­maks muu­ta, kui noo­red ise ei ta­ha: „Mõel­ge, kas soo­vi­te koo­lia­ja ma­ha ve­de­le­da või ta­ha­te te­ha mi­da­gi la­he­dat. Püüd­ke veen­da õpe­ta­jaid, et nad ei pa­kuks ai­nult raa­ma­tu­tar­kust, vaid rää­giks, mis toi­mu­b maail­mas nüüd ja prae­gu. Uu­ri­ge, kui­das te­ha füü­si­ka ja kee­mia põ­ne­va­maks, kui­das kut­su­da koo­li tea­dus­kat­se­te te­gi­jaid.”
Ta li­sas, et oma idee­dest tu­leks rää­ki­da va­ne­ma­te, val­la­va­lit­su­se, et­te­võt­ja­te­ga, ku­na iga et­te­võt­mi­ne nõuab ra­ha, noor­tel po­le aga sa­ge­li ai­mu­gi, kust se­da saa­da.
Priit Tamm tõs­tis õh­ku oma nu­ti­te­le­fo­ni ning li­sas, sel­les on ko­gu maail­ma tar­kus, mi­da tu­leb õp­pi­da ka­su­ta­ma: „Nu­ti­sead­med ei lu­ba­ta koo­lis ka­su­ta­da, ku­na need ei aren­da mee­les­pi­da­mist ja mõt­le­mist. Pa­lu­ge, et õpe­ta­jad la­sek­sid te­ha ühe kont­roll­töö nii, et või­te ka­su­ta­da kõi­ki va­hen­deid ja ma­ter­ja­le. Tu­le­vi­kus on pal­ju as­ju mee­lest läi­nud ning peab os­ka­ma in­fot ot­si­da. Aren­da­ge end ise õp­pi­ma.”
Aru­kü­la koo­li vi­list­la­ne, 18aas­ta­ne Alek­san­der Kes­kü­la rää­kis oma ko­ge­mu­sest Ja­kob West­hol­mi güm­naa­siu­mi õpi­las­fir­mas Hup­pys, mis oli ise­soo­jen­da­va­te ja -se­ga­va­te ter­mos­te maa­le­too­ja ja eda­si­müü­ja. Prae­gu­seks on fir­ma te­ge­vu­se lõ­pe­ta­nud, ku­na kõik too­ted said müü­dud.
Alek­san­der Kes­kü­la: „Õpi­las­fir­ma on vä­ga la­he või­ma­lus. Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti an­nab te­ge­vus­loa, õpe­tab, koo­li­tab, kor­ral­dab laa­ta­sid. Sai­me ko­ge­mu­se, kui­das müü­ki pla­nee­ri­da ja laa­dal kol­me­sa­ja õpi­las­fir­ma hul­gas sil­ma pais­ta. Le­ti ta­ga pas­si­da ei saa­nud, tu­leb ol­la jul­ge.”
An­ni Raie töö­tu­kas­sast mär­kis, et et­te­võt­li­ku noo­re oma­du­sed on saa­vu­tus­va­ja­dus, al­ga­tus­või­me, ris­ki­jul­gus, kirg oma te­ge­vu­sa­la vas­tu, ene­se­kind­lus ning ta­he te­ha pal­ju tööd: „Sa­ge­li jää­vad et­te­võt­mi­sed top­pa­ma, sest noo­red po­le val­mis mi­ne­ma lõ­pu­ni. Alus­ta­tak­se suu­re ha­sar­di­ga, aga kui tu­leb esi­me­ne ras­kus, an­tak­se al­la. Et­te­võt­lu­ses aga on­gi ras­ku­sed ja ta­ga­si­löö­gid, har­va lä­heb kõik ko­he üles­mä­ge.”
Kõi­ge tu­li­se­ma ap­lau­si tee­nis tõu­ke­rat­tur, tree­ner ja koh­tu­nik Mi­kael Par­man, kes te­gut­seb koos sõp­ra­de­ga pun­dis Keerdt­repp. Vi­deod, kus poi­sid tee­vad trik­ke ja rä­pi­vad, on You­tu­be’is po­pu­laar­sed.
Ta ju­tus­tas, et alus­tas tõu­ke­rat­tas­por­di­ga 9 aas­tat ta­ga­si, kui ala polnud nii le­vi­nud: „Sõit­sin tõu­ksiga ko­ge­ma­ta ää­re­ki­vist al­la, see oli en­neo­le­ma­tu tun­ne. Mõt­le­sin, et ää­re­ki­vist võiks ka üles saa­da. Hak­ka­sin kat­se­ta­ma, trik­ke õp­pi­ma, jõud­sin võist­lus­te­le, kus läks vä­ga häs­ti. Aas­ta hil­jem oli Keh­ras ju­ba 30 tõu­ke­rat­tu­rit, läks lah­ti tõe­li­ne buum.”
Tõu­ke­rat­tur li­sas, et kõik ei läi­nud plaa­ni­tult: „Ühe õn­ne­tu tri­ki­ga murd­sin mit­mest ko­hast oma hüp­pe­lii­ge­se. Kaks ope­rat­sioo­ni ja aas­ta hil­jem pi­din kõik tri­kid uues­ti õp­pi­ma.”

Uju­la, tant­su­hoo­ne, kir­jan­dusk­lu­bi
Kon­ve­rent­si lõ­pus said noo­red ise pak­ku­da, mi­da nad oma ko­du­ko­has muu­ta soo­vik­sid. Muu­si­ka­hu­vi­lis­te gru­pi noo­red pak­ku­sid väl­ja, et val­las võiks toi­mu­da lau­lu­päev, lau­lu­kir­ju­ta­mi­se kon­kurss, stii­liõh­tu, ta­len­di­võist­lus, Raa­si­ku val­la Wee­kend fes­ti­val, su­vi­se noor­te lau­lu­peo et­te­val­mis­tus­päev, noor­te en­da teh­tud muu­si­kal, tul­la kül­la ül­la­tu­se­si­ne­jad.
Noo­red lisasid, et ap­pi saaks kut­su­da noor­soo­töö­ta­jad ja hu­vi­ju­hid ning kui idee võ­tab ju­met, kü­si­da abi ko­ha­li­kelt et­te­võt­ja­telt.
Kul­tuu­ri­rühm leidis, et igas kuus võiks ol­la kul­tuu­ri­päev, te­ha luu­leõh­tuid, luua kir­jan­dusk­lu­bi, roh­kem väl­ja­sõi­te, asu­ta­da noor­te näi­te­rühm. Kui kambas ideid ge­ne­ree­ri­da, võib kir­ju­ta­da ka pro­jek­ti.
Tant­su­hu­vi­li­sed soo­vi­sid roh­kem lii­ku­mis­või­ma­lu­si ja tant­su­rin­ge kogenud juhendajatega. Unis­ta­tak­se ka suu­rest tant­su­hoo­nest, kus on suu­red kõ­la­rid ja ruu­mi iga stii­li har­ras­ta­mi­seks. Soo­vi­tak­se, et Aru­kü­la staa­dion saaks kor­da.
Spor­dig­rupp pak­kus, et li­saks kä­si­pal­li­le oleks Aru­kü­las roh­kem või­ma­lu­si teis­te ala­de­ga te­ge­le­da. Noo­red kurt­sid, et suu­re saa­li ajad on sa­ge­li kä­si­pal­li tõt­tu kin­ni ning la­hen­dus oleks te­ha uus saal li­saks. Soo­vi­ti ka suu­re­mat jõu­saa­li, roh­kem spor­di­va­rus­tust, uju­lat ning in­di­vi­duaa­la­la­de spor­di­võist­lu­si. Li­sa­ti, et ise ai­da­tak­se kaa­sa val­la töö- ja puh­ke­laag­ri­tes ümb­ru­se kor­ras­ta­mi­se ja ko­ris­ta­mi­se­ga ning lei­ti, ühis­te­ge­vust võiks alus­ta­da sel­lest, et su­vel tul­lak­se õues kok­ku kõik koos ja or­ga­ni­see­ri­tult, mit­te igaüks oma gru­pi­ga.
Kor­ral­da­ja Maar­ja-Ly Tei­no lau­sus, et kon­ve­rentsi mõte tu­li tal koos Ala­ve­re noor­te­ju­hi­ga: „Aru­ta­si­me, mi­da noor­te­le pak­ku­da. Leid­sin pro­jek­ti taot­lus­voo­ru, kaks nä­da­lat tagasi tu­li po­si­tiiv­ne ot­sus.”
Ta sõ­nas, et tu­le­mus sai as­ja­lik: „Oli olu­li­ne jät­ta kon­ve­rents ko­gu­kon­na­kesk­seks, et noo­red näek­sid po­si­tiiv­seid näi­teid lä­he­dalt. Ees­märk oli süs­ti­da neis­se mo­ti­vat­sioo­ni ja teo­ta­het, jul­gust ja tead­mi­si. Kon­ve­rents oli uus ja hu­vi­tav ning loo­dan ka järg­mi­sel aas­tal mi­da­gi tao­list te­ha.”
Kon­ve­rent­sil osa­le­nud noo­red rääkisid, kõi­ge hu­vi­ta­vam oli kuu­la­ta mõ­ned aas­tad va­ne­maid õpi­la­si, ku­na on sar­na­se taus­ta ja hu­vi­de­ga. Kii­de­ti, et kon­ve­rents oli hu­vi­tav ning pa­ni mõt­le­ma, et ka ra­ha­ta on või­ma­lik kor­ral­da­da oma ko­du­ko­has suu­ri as­ju.

Eelmine artikkelEakate head abilised
Järgmine artikkelKeh­ras lan­ges va­ras­te saa­giks küm­me­kond jalg­ra­tast