Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud

776

Tä­na­vu­ne suu­rim in­ves­tee­ring on Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­ne.

Raa­si­ku vo­li­ko­gu võt­tis möö­du­nud nä­da­lal tei­sel lu­ge­mi­sel ühe­hääl­selt vas­tu val­la 2018. aas­ta ee­lar­ve. Tu­lu­sid on pla­nee­ri­tud 7 217 460,70 eu­rot, ku­lu­sid 5 959 189,67, in­ves­tee­rin­gu­teks on 4 615 069,6 eu­rot.

Muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid sai esi­ta­da 4. jaa­nua­rini, is­tun­gil hää­le­tas vo­li­ko­gu lä­bi need et­te­pa­ne­kud, mi­da ühe­hääl­selt ei toe­ta­tud.
Vo­li­ko­gu hää­le­tas ee­lar­ves­se abi­val­la­va­ne­ma Ar­do Niin­re et­te­pa­ne­ku maks­ta MTÜ­le Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re Kü­la­selts 2757 eu­rot, ku­na selts vaid­lus­tas kü­la­de­le eral­da­ta­va toe­tus­va­hen­di­te jao­ta­mi­se kor­ra alu­seks ole­va va­le­mi ning soo­vib kom­pen­sat­sioo­ni jao­tus­va­le­mi eri tõl­gen­da­mi­se eest aas­ta­tel 2011-2017. Ar­do Niin­re täp­sus­tas, et me­net­lu­ses on uus, õig­la­sem ja ühe­selt mõis­te­ta­vam mää­rus, mis või­mal­dab maks­ta kü­la­ra­ha pea­ra­ha­na, mit­te va­le­mi põh­jal.

Vo­li­ko­gu esi­me­he Tii­na Rüh­ka et­te­pa­nek oli suu­ren­da­da ku­lu­de ee­lar­vet 2246 eu­ro võr­ra, ku­na vo­li­ko­gu­liik­me­te is­tun­gist osa­võ­tu­ta­su tõu­sis 48 eu­rolt 53 eu­ro­ni. Et­te­pa­nek lei­dis toe­tust.

Vo­li­ko­gu kii­tis heaks ka Avo Möl­si et­te­pa­ne­ku li­sa­da in­ves­tee­rin­gu­te ee­lar­ves­se Aru­kü­la põ­hi­koo­li võim­la laien­da­mi­seks 460 000 eu­rot. Ka val­la­va­lit­sus toe­tas koo­li­laien­du­se ter­vik­teos­tust ning ee­lar­ve se­le­tus­kir­ja li­sa­tak­se ka võim­la laien­dus. Es­malt te­hak­se staa­dio­ni ehi­tus­han­ge, mil­le ehi­tus al­gab 2018. aas­tal. Kui pal­ju tu­leb li­saks lae­nu võt­ta, sel­gub pä­rast 2018. aas­taks pla­nee­ri­tud lae­nu­de rea­li­see­ri­mist.

Toe­tust lei­dis ka Kai­do Kir­si­pi ja Tõ­nu Suur­kuu­se et­te­pa­nek lan­ge­ta­da ela­mu-, met­sa- ja muu maa mak­su­mää­ra 0,1 prot­sen­di võr­ra ehk 2,4 prot­sen­di­ni ning loo­dus­li­ku ro­hu­maa mak­su­mää­ra poo­le võr­ra ehk ühe prot­sen­di­ni.

Val­la fi­nant­sist Eve­lyn Vel­berk üt­les, et ee­lar­ve ku­lu­de kasv tu­le­neb eel­kõi­ge per­so­na­li­ku­lu­dest – pal­gad suu­re­ne­vad val­las kõi­ki­del töö­ta­ja­tel. Raa­si­ku val­las on täi­de­tud rii­gi tin­gi­mus, et las­teaiaõ­pe­ta­ja­te palk peab ole­ma vä­he­malt 85 prot­sen­ti pe­da­goo­gi­de pal­gast.

Lae­nu on plaa­nis tä­na­vu võt­ta um­bes 3,2 mil­jo­nit, 334 210 eu­rot on lae­nu­de ta­ga­si­mak­seid.

Võeta­vast lae­nust 759 515 eu­rot on 2017. aas­ta rea­li­see­ri­ma­ta lae­nuo­sa, mis võetak­se ka­su­tus­se 2018. aas­tal. Täien­dav laen läheb Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ja Aru­küla põhi­koo­li laien­du­se ning staa­dio­ni in­ves­tee­rin­gu­te fi­nant­see­ri­mi­seks.

Suu­ri­mad in­ves­tee­rin­gud on 2,5 mil­jo­nit eu­rot Raa­si­ku spor­di­hoo­ne­le, 1,25 mil­jo­nit Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­seks, 886 000 eu­rot Raa­si­ku kerg­liik­lus­teeks, 115 000 eu­rot val­la omao­sa­lu­seks Aru­kü­la ÜVK pro­jek­tis.

Maa­mak­su lae­ku­mi­ne on mää­ra alan­da­mi­sest tin­gi­tu­na um­bes 20 000 eu­ro võr­ra väik­sem, küll aga peaks val­la­le lae­ku­ma kae­van­dus­tu­lu­sid Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­rist, kus on ala­nud kae­van­da­mi­ne.

Val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su kas­vu on pla­nee­ri­tud võr­rel­des möö­du­nud aas­ta­ga 7,3 prot­sen­ti, ee­lar­ve tu­lud on prog­noo­si­tud kon­ser­va­tiiv­selt ja ehk on või­ma­lus aas­ta jook­sul suu­ren­da­da tu­lu­sid li­saee­lar­ve­te­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks sai KAL­MER MÄRT­SON
Järgmine artikkelKol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor pälvis aas­ta koo­ri tiit­li