Raa­si­ku val­la­va­lit­sus loo­sis Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­sed

816

Raa­si­ku val­las möö­du­nud aas­ta lõ­pus tra­dit­sioo­ni­list ko­da­ni­ku­kam­paa­niat pol­nud. En­ne jõu­le kut­sus val­la­va­lit­sus sot­siaal­mee­dias ning val­la ko­du­le­hel üles end Raa­si­ku val­da sis­se kir­ju­ta­ma, kõi­ki­de det­semb­ris re­gist­ris­se kantu­te va­hel oli lu­ba­dus loo­si­da väl­ja aja­le­he Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­sed. Võit­jad sel­gu­sid val­la­va­lit­su­se is­tun­gil 8. jaa­nua­ril. Aas­ta­tel­li­mu­se saa­vad Joo­nas Lil­len­berg, Jo­han­nes Hints, Too­mas Sults, Ma­ti Rei­man ja Mar­tin Vis­la­puu. Det­semb­ris li­san­dus koos sün­di­de­ga 45 uut ko­da­nik­ku, prae­gu on val­la rah­vaarv 5049.

Eelmine artikkelHC Keh­ra jät­kab Ees­ti MV 4., Aru­kü­la/Au­den­tes 7. ko­halt
Järgmine artikkelMAAR­JA SI­KUT: „Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus peaks ole­ma ko­gu­kon­na­ko­mis­jon.”