Raa­si­ku val­da soo­vitakse nii bur­ge­ri­put­kat kui ben­sii­ni­jaa­ma­

1470
Teenuste paranemine Raasiku vallas rahvaküsitluse põhjal.

Rah­va­koh­tu­mis­tel Raa­si­kul, Pi­ka­ve­res, Aru­kü­las sai rah­vas sõ­na sek­ka öel­da, mi­da tu­leks li­sa­da val­la järg­mi­se 10 aas­ta aren­gu­ka­vas­se.

Raa­si­ku val­las on käi­mas järg­mi­se 10 aas­ta aren­gu­ka­va koos­ta­mi­ne. Aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se han­ke võit­ja Py­ra­mid Con­sult OÜ esin­da­jad on kok­ku ko­gu­nud ja ana­lüü­si­nud val­lae­la­ni­ke kü­sit­lu­se tu­le­mu­sed ning käi­sid sel­lest kol­mel koh­tu­mi­sel rää­ki­mas.

Esi­me­sel koh­tu­mi­sel Raa­si­kul 6. no­vemb­ril oli osa­le­jaid al­la 10. Pi­ka­ve­res 9. no­vemb­ril ja Aru­kü­las 13. no­vemb­ril oli osa­le­jaid küm­me­kond.

Juht­kon­sul­tant Pat­rick Rang tut­vus­tas koh­tu­mis­tel, et on Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2018-2028 koos­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud ala­tes käe­so­le­va aas­ta su­vest, kui nen­de et­te­võ­te või­tis val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke.

Raasiku valla arengukava juhtkonsultant PATRICK RANG.
Raasiku valla arengukava juhtkonsultant PATRICK RANG.

Rah­va­koh­tu­mis­te­le eel­nes sep­temb­ris-ok­toob­ris val­lae­la­ni­ke kü­sit­lus. Vas­ta­jaid oli li­gi 200. Kon­sul­tant üt­les, et see on val­lae­la­ni­ke ar­vu ar­ves­ta­des vä­ga hea tu­le­mus. Ta kii­tis, et pal­ju oli ka­su­ta­tud ka va­bas vor­mis vas­ta­mi­se laht­reid, vas­ta­ja­te ta­ga­si­si­de oli si­su­kas.

Ta sõ­nas, et val­dav ena­mus vas­ta­ja­test on vii­ma­sel ajal val­la elu­ga ra­hul, 127 vas­ta­jat olid sei­su­ko­hal, et elu val­las on läi­nud pa­re­maks, ra­hu­lo­le­ma­tuid oli 30.

Kü­sit­lus koos­nes viiest plo­kist, mis on ka aren­gu­ka­va võt­me­vald­kon­nad: tur­va­li­sus ja pla­nee­ri­mi­ne, tee­nu­sed, töö­turg ja et­te­võt­lus, trans­port ja teed, ÜVK ja muud kom­mu­naal­tee­nu­sed, ha­ri­dus, kul­tuur ja va­ba aja tee­nu­sed.
Kon­sul­tant tõ­des, et vas­ta­jaid ei eris­ta­tud elu­ko­ha põh­jal, see­ga ei saa ül­dis­ta­da näi­teks tee­de olu­kor­da või ühis­trans­por­di kät­te­saa­da­vust ko­gu val­las, ku­na kü­la­des ja ale­vi­kes on või­ma­lu­sed eri­ne­vad. Ar­ves­se saab te­ma sõ­nul aga võt­ta ava­tud kü­si­mus­te vas­tu­seid, kus too­di väl­ja näi­teks, et Pe­nin­gilt peaks õh­tu­ti ja nä­da­la­va­he­tus­tel ole­ma ühist­rans­port lin­na olu­li­selt pa­rem.

Kõn­ni­teed ole­mas, puu­du kerg­liik­lus­teed
Kü­sit­lu­sest sel­gus, et vä­ga pal­ju kii­du­sõ­nu sai kul­tuu­ri ja spor­di olu­kord val­las, kii­de­ti ka kerg­liik­lus­tee­de ehi­tust. Puu­dus­te­na olid vä­ga pal­jud vas­ta­jad väl­ja too­nud, et val­las võiks ol­la bur­ge­ri­put­ka. Kon­sul­tan­di hin­nan­gul või­sid need ol­la koo­li­noo­red ning ta­suks laie­malt mõel­da, mil­li­seid va­ba aja või­ma­lu­si võiks noor­te­le pak­ku­da.

Vi­sioo­ni­na on kon­sul­tant sõ­nas­ta­nud, et Raa­si­ku vald oleks kõr­gelt hin­na­tud elu­kesk­kon­na­ga, ko­du­ne, te­gus ja ise­sei­sev, sääst­va aren­gu põ­hi­mõt­teid jär­giv vald. Nen­de märk­sõ­na­de põh­jal toi­mu­sid ka rah­va­koo­so­le­ku­te aru­te­lud.
Koh­tu­mis­tel osa­le­nud pak­ku­sid, et kõr­gelt hin­na­tud elu­kesk­kond val­las tä­hen­dab kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust ka maa­piir­kon­da­des, kor­ra­lik­ke teid, ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­ku. Pa­ku­ti ka, et tu­leks alus­ta­da mää­rat­lu­sest, kas Raa­si­ku vald võiks püüel­da töös­tus­li­ku val­la või meel­di­va elu­kesk­kon­na­ga ma­ga­la poo­le.

Soo­vi­ti, et oma val­la ini­mes­te­le tu­leks pak­ku­da tööd, mi­da val­las prae­gu sis­se os­te­tak­se – tee­hool­dust, prü­gi­ve­du. Põh­jen­da­ti, et mi­da roh­kem ini­me­si on val­la­ga seo­tud töö kau­du, te­kib tu­ge­vam ko­gu­kond ja hin­na­tud elu­kesk­kond ega te­ki ma­ga­la.

Sa­mas tõ­de­ti, et töö­koh­ta­de loo­mi­seks ei pruu­gi kõik et­te­võt­ted ol­la Raa­si­ku val­da so­bi­vad, sest või­vad ha­ka­ta kesk­kon­da saas­ta­ma ning see võib põh­jus­ta­da, et val­last ha­ka­tak­se ära ko­li­ma.

Pa­ku­ti väl­ja, et kes­kus­tes­se võiks ehi­ta­da juur­de kor­rus­ma­ju, et ti­hen­da­da asu­laid, kus toi­mi­vad kom­mu­naa­lid ja tee­nu­sed ju­ba ole­mas.

Kuidas olete rahul eluga Raasiku vallas? Olen rahul – 65%, ei ole rahul – 15%, olen väga rahul – 14%, ei oska öelda – 5%, vastamata – 1%.
Kuidas olete rahul eluga Raasiku vallas? Olen rahul – 65%, ei ole rahul – 15%, olen väga rahul – 14%, ei oska öelda – 5%, vastamata – 1%.

Kõi­ki­del koh­tu­mis­tel ker­kis esi­le kerg­liik­lus- ja kõn­ni­tee­de tee­ma. Lei­ti, et ale­vi­kes­se on küll teh­tud uu­si kõn­ni­teid, aga puu­du on kerg­liik­lus­teed näi­teks Aru­kü­la, Pe­nin­gi, Raa­si­ku va­hel, mi­da saaks ka­su­ta­da li­saks tur­va­li­se­le liik­le­mi­se­le ka spor­ti­mi­seks.

Puu­du­se­na mär­ki­sid osa­le­jad, et Raa­si­ku val­las po­le ben­sii­ni­jaa­ma, mil­le puu­du­mi­se tõt­tu jäi Aru­kü­la väl­ja ka riik­li­kust tõm­be­kes­kus­te plaa­nist. Aru­kül­la on an­tud tank­la­ke­ti­le hoo­nes­tu­sõi­gus, tank­la on lu­ba­tud väl­ja ehi­ta­da ka­he aas­ta jook­sul.

Osa­le­jad tõ­de­sid, et äri peab ära ta­su­ma, val­lal po­le sel­les osas pal­ju ära teha. Val­la­va­nem Andre Sepp li­sas, et Swed­ban­ki au­to­maa­ti tu­leks Aru­kü­las ak­tiiv­se­malt ka­su­ta­da, pan­galt on tul­nud tea­de, et vä­he­se ka­su­ta­mi­se tõt­tu on oht, et au­to­maat võe­tak­se ära.

Veel oli jut­tu, kui­das sõ­nas­ta­da aren­guees­mär­ke, võt­tes ar­ves­se, et 2020. aas­tal vä­he­ne­vad olu­li­selt Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­ra­had.

Trans­por­dis too­di väl­ja, et val­la­si­se­se trans­por­di­na ka­su­ta­tak­se koo­li­bus­se, aga koo­li­va­hea­jal ei saa pal­jud kü­lae­la­ni­kud sel­le­ga Aru­kül­la või Raa­si­ku­le töö­le, trans­port on kehv ka Pi­ka­ve­re piir­kon­na kü­la­des. Teh­ti et­te­pa­nek koo­pe­ree­ru­da naa­ber­val­da­de­ga, et pak­ku­da trans­por­ti val­la­pii­ri­de üle­selt.

Kau­ge­ma tu­le­vi­ku idee­dest soovitati ka tuu­le­ge­ne­raa­to­ri­ ra­ja­mi­st ning või­ma­lu­st, et val­las ko­gu­tak­se prü­gi kok­ku ning te­hak­se val­la­le ise elekt­rit.

Räägiti ka ruu­mi­puu­dusest hu­vi­ha­ri­du­sega te­ge­lemi­seks ja spor­ti­mi­seks, koo­li­de laien­da­mi­se va­ja­dusest, uu­te hu­vi­rin­gi­de loo­mi­sest.

Aren­gu­ka­va koos­ta­ja sõ­nas, et nüüd on plaa­nis uue val­la­va­lit­su­se­ga koh­tu­da, täp­sus­ta­da ra­hva­koh­tu­mis­tel rää­gi­tut, aru­ta­da oo­tu­si-loo­tu­si. Järg­mi­se aas­ta märt­siks on plaa­nis saa­da aren­gu­ka­va kaan­te va­he­le, see­jä­rel ava­li­kus­ta­da ning kor­ral­da­da sa­ma­su­gu­sed rah­va­koo­so­le­kud. Aren­gu­ka­va peab val­mis saa­ma ap­ril­liks.

 

Eelmine artikkelDigi­Maa pro­jekt kül­mu­ta­tak­se
Järgmine artikkelHar­ju aas­ta te­gi­jad – KAI­SA LIN­NO Kol­ga­kü­last ja Al­leks Ehi­tus Raa­si­ku val­last