Raa­si­ku ÜVK ehi­tus valmimas

1165

Raa­si­ku ale­vi­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ehi­tus­tööd on lõ­pu­sir­gel, tee­ka­te­te taas­ta­mi­ne on plaa­nis te­ha koos­ Raa­si­ku val­la­ga plaa­ni­lis­te tee­töö­de käi­gus juu­ni-juu­li jook­sul. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Ot­sus­ta­tud on tee­kat­ted osa­li­selt taas­ta­da free­si­tud as­fal­di pu­ru­ga ning pin­na­ta. Nõue­te­ko­ha­se as­fal­di pa­ne­mi­seks pole pal­ju­des koh­ta­des pii­sa­valt tu­ge­vat tee alus­ke­ha. Pin­na­tud free­sas­falt ta­gab pa­re­ma plas­ti­li­su­se ole­ma­so­le­va alus­ke­ha peal ja või­mal­dab kok­ku­hoiu ar­vel suu­ren­da­da tee­ka­te­te taas­ta­mi­se mah­tu. Se­ni on lu­ba­nud ehi­ta­ja teid ale­vis va­ja­du­sel hool­da­da au­ku­de tek­ki­mi­se väl­ti­mi­seks.” ÜVK ehi­tus on Raa­si­kul ja­ga­tud 3 etap­pi, käi­mas on esi­me­ne, mil­le­ga saa­vad lii­tu­mis­või­ma­lu­se 53 kin­nis­tuo­ma­nik­ku, 10 kin­nis­tut lü­li­ta­tak­se üm­ber.

Eelmine artikkelVal­la I ke­va­do­lüm­pial Keh­ras osa­le­sid 5 võist­kon­da
Järgmine artikkelKait­se­väe­la­sed ja liit­la­sed osa­le­sid Ani­ja val­las La­hin­gu­väl­ja tal­gu­tel