Raa­si­ku uus val­laar­hi­tekt on KRIS­TA KOHV

1359

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses on ala­tes möö­du­nud nä­da­last tööl uus ar­hi­tekt Kris­ta Kohv (pil­dil). Ta on lõ­pe­ta­nud 2005. aas­tal Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia ar­hi­tek­tuu­ri ja lin­nap­la­nee­ri­mi­se osa­kon­na, se­ni­ne töö­ko­ge­mus on tal era­sek­to­rist. Ta elab Tal­lin­nas. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si val­laar­hi­tek­ti ko­ha­le, kui se­ni­ne ar­hi­tekt He­li Tomps esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se. Kan­di­daa­te oli 5, neist ne­li kut­su­ti vest­lu­se­le.