Raa­si­ku uu­saas­ta­tur­nii­ri võit jäi ko­ju

607

Lau­päe­val, 12. jaa­nua­ril toi­mus Raa­si­ku tra­dit­sioo­ni­li­ne korv­pal­li­tur­niir es­ma­kord­selt Raa­si­ku uues spor­di­hoo­nes. Osa­le­sid 4 võist­kon­da: Raa­si­ku, Aru­kü­la, Kos­ti­ve­re ja Kii­li.

Esi­ko­ha sai Af­ter­bas­ket Raa­si­ku, mil­le koos­sei­sus olid Kar­mo Kõi­vu­ta­lu, Ivar Roo­den, Krist­jan Urm, Erk­ki Tom­son, Rai­do Kuusk, Ola­ri Ol­de, Ren­no Soo­saar ja Ar­go Klem­mer. Tei­se ko­ha sai Kii­li, kol­man­da Kos­ti­ve­re ja nel­jan­da Aru­kü­la võist­kond. Kol­me­punk­ti vis­ke­võist­lu­se või­tis Ree­mo Ves­ki Aru­kü­la võist­kon­nast.

Es­ma­kord­selt 1987. aas­tal toi­mu­nud tur­nii­ri kor­ral­da­ti esial­gu aas­taid Raa­si­ku Elekt­ri võim­las, kuid siis jäi see väik­seks ning va­he­peal on korv­pal­lu­ri­te uu­saas­ta­võist­lus toi­mu­nud pea­mi­selt Kos­ti­ve­res ja Aru­kü­las.

„Va­he­peal oli roh­kem võist­kon­di, ka Keh­rast, Aeg­vii­dust, ise­gi Hiiu­maalt,“ sõ­nas tur­nii­ri üks kor­ral­da­ja Rain Soo­saar.

Vii­mas­tel aas­ta­tel on võist­kon­di osa­le­nud 4, ala­ti on ko­hal Raa­si­ku ja Aru­kü­la korv­pal­lu­rid: „Ole­me nel­ja mees­kon­na juur­de jää­nud, ku­na ühe päe­va­ga roh­kem ei jõuaks­ki, sest ta­ha­me, et kõik võist­kon­nad saak­sid oma­va­hel män­gi­da. Ole­me vä­ga ra­hul, et Raa­si­ku tur­nii­ri on nüüd ko­dus ta­ga­si ning uues spor­di­hoo­nes oli põ­ne­vaid män­ge täis päev.“