Raa­si­ku rah­va­ma­ja re­mont on jää­nud ve­ni­ma

2270
Raa­si­ku rah­va­ma­ja on veel mõn­da ae­ga va­nas, pruu­ni­kas kuues. Uue fas­saa­di vär­vid hak­ka­vad ole­ma hall ja val­ge.

Fas­saa­di va­he­tu­se täh­taeg lük­kus aas­ta lõp­pu.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja on ol­nud mõ­ned kuud il­ma val­ge fas­saa­di­kat­te­ta, väl­ja pais­ta­vad 1964. aas­tal ehi­ta­tud ma­ja pruu­ni­kad ori­gi­naal­sei­nad, hoo­ne on ümb­rit­se­tud tel­lin­gu­te­ga. Töid teeb Pär­nu et­te­võ­te Me­ris OÜ.

Ehi­ta­ja lu­bas esialg­se plaa­ni jär­gi kat­ta ma­ja uu­te spet­siaal­se­te fas­saa­dip­laa­ti­de­ga ja lõ­pe­ta­da ka muud vii­mist­lus­tööd üle­möö­du­nud nä­da­laks, 17. no­vemb­riks. Prae­gu tööd veel käi­vad ning ma­jal uut kes­ta po­le.

Hoo­ne fas­saad tu­li va­he­ta­da, ku­na va­ra­sem plas­ti­kust pui­dui­mi­tat­sioo­ni­ga kat­te all oli soo­jus­tus osa­li­selt ära va­ju­nud, fas­saad muu­tu­nud ra­be­daks, et sai nä­pu­ga au­gu sis­se tor­ga­ta ja oleks va­ja­nud pal­ju pa­ran­da­mist. Sa­ma et­te­võt­te, kes prae­gu töid teeb, va­he­tas 2015. aas­tal rah­va­ma­ja ka­tu­se, mis on ma­ja ka­su­ta­ja­te sõ­nul siia­ni häs­ti vas­tu pi­da­nud.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et tööd on jää­nud ve­ni­ma, ku­na on va­ja te­ha pal­ju li­sa­töid, mi­da pro­jek­tis ei ole: „Al­gu­ses se­gas ehi­ta­jat tu­ge­valt vih­ma­ne ilm, siis ilm­ne­sid pro­jek­tis puu­du­sed ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve kõr­gen­da­tud nõud­mi­sed, mis vii­sid sel­le­ni, et töö­de val­mi­mi­ne on lük­ku­nud aas­ta lõp­pu. Osa vun­da­men­di ja pan­du­se töid jää­vad ka järg­mi­ses­se aas­tas­se.”

Val­la­va­nem li­sas, et kui ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne 1996. aas­tal lõppes, üt­les ehi­ta­ja, et plas­ti­kust kat­tel on 50aas­ta­ne ga­ran­tii: „Te­ge­lik­kus näi­tas, et ei pi­da­nud vas­tu paa­ri­küm­met­ki. Uus ka­te on mõist­lik la­hen­dus, ees­märk on saa­da küt­te­ku­lud ma­da­laks ja ma­ja nä­gu­sa­maks.”

Tööd lä­he­vad maks­ma 73 478 eu­rot. Uus fas­saad tu­leb hall ja val­ge.

Eelmine artikkelLõp­pes Kiiu Ves­ki tä­na­va jalg­tee ehi­tus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 29. novembril