Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le 8 aval­dust

580

Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­to­ri ame­ti­ko­ha täit­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si täh­taeg oli 13. mai. Val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et aval­du­si lae­kus 8. In­terv­juud kan­di­daa­ti­de­ga on järg­mi­sel nä­da­lal, kol­ma­päe­val võe­tak­se ühen­dust nen­de­ga, ke­da vest­le­ma kut­su­tak­se. Mai lõ­puks on tea­da, kes saab uueks di­rek­to­riks. Se­ni­ne di­rek­tor Kad­ri Vii­ra esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, ku­na soo­vib jää­da uuest õp­peaas­tast pen­sio­ni­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu 7 lii­get al­ga­ta­sid val­la­va­ne­ma AND­RE SE­PA um­bu­sal­da­mi­se
Järgmine artikkelHC Keh­ra D2 klas­si võist­kon­nad võit­sid Ees­ti MV me­da­lid