Raa­si­ku noor­te­vo­li­ko­gu juht on AND­RA AL­LIK

1315
No­vemb­ris ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­sel sai AND­RA AL­LIK val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja panustamise eest Raasiku kooli ja noortekeskuse tegevustesse.

No­vemb­ris toi­mu­nud Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gu juh­ti­de va­li­mis­tel ko­gu­sid kõi­ge roh­kem hää­li And­ra Al­lik, kel­le­le an­ti 56, ja Brit­ta Ur­va, kel­le­le an­ti 49 häält. Kok­ku osa­lesid val­la noor­te­vo­li­ko­gu hää­le­ta­mi­sel 104 ini­mest, igaüks võis hää­le­ta­da kol­me kan­di­daa­di poolt. Noor­te­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­jaid oli 7.
Val­la noor­te­vo­li­ko­gu esi­me­heks sai see­ga 15aas­ta­ne And­ra Al­lik, kes õpib Raa­si­ku põ­hi­koo­li 9. klas­sis. Ta on oma koo­li õpi­la­se­sin­du­se lii­ge, osa­leb ak­tiiv­selt ka Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se te­ge­mis­tes, ai­tab kor­ral­da­da ja lä­bi viia üri­tu­si. And­ra Al­lik on kaa­sa löö­nud näi­te­rin­gi­de te­ge­vu­ses, lau­lab lau­lu­koo­ris ning muu­si­ka­koo­li bän­dis Bubb­les. 2017. aas­tal taa­se­lus­tas koos teis­te ko­du­val­la noor­te­ga tra­dit­sioo­ni Su­me Su­veõh­tu.

„Olen va­ba­taht­lik abi­kä­si seal, kus va­ja, ol­gu see õh­tu­juh­ti­mi­ne, hea­te­ge­vus­li­ku õn­ne­loo­si kor­ral­da­mi­ne, rat­sa­võist­lus­tel va­ba­taht­li­kuks ole­mi­ne, võist­lus­män­gu­de lä­bi­vii­mi­ne või abi­kas­va­ta­ja laag­ris. Noor­te­vo­li­ko­gu töös soo­vin osa­le­da, ku­na usun, et muu­tu­sed al­ga­vad meist en­dist ning soo­vi­tud tu­le­mu­se saa­vu­ta­mi­seks tu­leb ise käed kül­ge pan­na,“ kir­ju­tas And­ra Al­lik en­da koh­ta noor­te­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­des.
Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da see­tõt­tu, et viia end kurs­si, mi­da on või­ma­lik oma val­las noor­te heaks te­ha. Noor­te­vo­li­ko­gu esi­me­heks saa­mi­ne oli te­ma jaoks ül­la­tus.

„Kam­paa­niat ma ei tei­nud, ja­ga­sin vaid sõp­ra­de­le in­fot, et mind on või­ma­lik va­li­da,“ sõ­nas ta.
And­ra Al­lik li­sas, et võ­tab noor­te­vo­li­ko­gu juh­ti­mist väl­ja­kut­se­na: „Pa­nen end uues olu­kor­ras proo­vi­le ning ja­gan oma ideid teis­te­ga. Loo­dan oma te­ge­vus­te­ga in­nus­ta­da noo­ri te­ge­ma ja proo­vi­ma. Loo­dan vä­ga, et vo­li­ko­gu saab hoo sis­se ning hak­ka­me noor­te­le te­ge­ma hu­vi­ta­vaid üri­tu­si. Mõt­teid on pal­ju, mi­da­gi konk­reet­set väl­ja hõi­ga­ta on veel va­ra.“

Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gu ju­ha­tu­ses on li­saks And­ra Al­li­ku­le ka Bri­ta Ur­va, kes on 16aas­ta­ne, lõ­pe­tas eel­mi­sel ke­va­del Raa­si­ku põ­hi­koo­li, prae­gu õpib Tal­lin­nas West­hol­mi güm­naa­siu­mis. Noor­te­vo­li­kok­ku kuu­lu­vad veel Eri­ca Hin­no, In­ge­ly Pe­nu, Anet­ta Vaik­na, Ker­li Alek­se­jev ja Ma­rin Möl­lits.

„Meie ak­tiiv po­le ar­vu­kas, kuid ole­me kui üks suur mees­kond, kee­gi po­le tei­sest täht­sam. Prae­gu on meil vaid tüd­ru­kud, kuid kat­se­ta­me oma lä­bi­rää­ki­mi­sos­ku­si, et meie­ga lii­tuk­sid ka poi­sid. Usun, et noor­te osa­lus et­te­võt­mis­tes ole­neb sel­lest, kui pal­ju on seal nen­de sõp­ru. Mi­da roh­kem in­fot oma sõp­rus­kon­nas le­vi­ta­da, se­da suu­rem on tõe­näo­sus, et kee­gi neist üri­tu­se­le ka tu­leb,“ ar­vas And­ra Al­lik.

Val­la noor­te­vo­li­ko­gu ko­gu­neb üks kord nä­da­las Aru­kü­la noor­te­kes­ku­ses. Kui­das hak­ka­vad noo­red ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas kaa­sa löö­ma, on ka­vas ha­ka­ta lä­hia­jal uu­ri­ma. Noor­te­vo­li­ko­gu idee al­ga­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no, ke­da And­ra Al­lik ni­me­tab noor­te abi­li­seks ja nõuand­jaks, mär­kis, et noor­te­vo­li­ko­gu üks ala­nud aas­ta esi­me­si et­te­võt­mi­si on koh­tu­mi­ne val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­ga ning nei­le oma plaa­ni­de tut­vus­ta­mi­ne, see­jä­rel on plaan kes­ken­du­da Raa­si­ku val­la noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­se­le.

Eelmine artikkelKI­Ki toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da, Lok­sa lin­na
Järgmine artikkelMäe­pea kü­la­va­nem on MAI­RI­KA RA­JA­VÄ­LI