Raa­si­ku mem­me­de rah­va­tant­su­rühm Krõõt tä­his­tas juu­be­lit tant­su­kont­ser­di­ga

1663
Juhendaja JANNE KUUSKLA, taga tantsijad REET POMMER, INNA KUUSIK, ADA MAIMU LUHAKOODER, LIIVIA KALAMEES, SAIMA SÕMER, TIIA VALK, REET JALAKAS. Ees MAIE NAHKUR, VIRVE TEDER, MAJA HELENURM, AINO SEPA, MAIE KULL.

Tant­su­ju­hi JAN­NE KUUSK­LA rüh­mad – mem­me­de­rühm Krõõt, nais­rah­va­tant­su­rühm Rõõ­mu­li­sed ning Raa­si­ku põ­hi­koo­li 5.-7. klas­si tantsu­rühm and­sid Raa­si­ku rah­va­ma­jas ühi­se tant­su­kont­ser­di.

Raa­si­ku rah­va­tant­su­rüh­ma­de juht Jan­ne Kuusk­la mee­nu­tas, et tant­si­ja­te meel­sust ise­loo­mus­tab Raa­si­ku Rõõ­mu­lis­te 5. sün­ni­päev 2012. aas­tal: „Vii­ma­ne tants oli „Me­re pi­du”. Tol ajal tu­li muu­si­ka veel CD-plaa­ti­delt. Plaat lõpetas poole loo pealt mängimise. Meil olid kü­las rüh­mad Aru­kü­last ja Keh­rast. Ühel het­kel lau­lis ko­gu saal ning sel­le saa­tel said tant­si­jad oma et­teas­te lõpetada.”

Nüüd, 6 aas­tat hil­jem, 27. mail, kui Rõõ­mu­li­sed said 11aas­ta­seks ja mem­me­de­rühm Krõõt tä­his­tas 40. sün­ni­päe­va, oli „Me­re pi­du” taas tant­su­kont­ser­di vii­ma­ne lu­gu.

Li­saks mem­me­de­le ja nais­rüh­ma­le tantsisid ka rah­va­tant­su­rin­gi lap­sed. Rüh­mad esi­ne­sid va­hel­du­mi­si, tant­se oli li­gi tun­ni ja­gu.

Pä­rast esi­ne­mist tä­nas Jan­ne Kuusk­la oma rüh­ma­sid. Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga lu­ges et­te mõ­ned sal­mid 40 aas­tat tant­si­nud Vir­ve Te­de­ri kir­ju­ta­tud luu­le­tu­sest. Tant­su­memm oli kir­ja pan­nud 40 sal­mi. Jan­ne Kuusk­la an­dis Vir­ve Te­de­ri­le tä­nu­kir­ja ja staa­ži­mär­gi Ees­ti Rah­va­tant­su ja Rah­va­muu­si­ka Selt­silt.

Jan­ne Kuusk­la, kes on Raa­si­ku rüh­ma­sid ju­hen­da­nud 8 aas­tat, ju­tus­tas, et tant­si­ja­test prae­gu puu­dust po­le: „Mem­me­de­ga on lu­ba­nud sü­gi­sel lii­tu­da kaks uut tant­si­jat, uu­si liik­meid on meil ka ala­tes möö­du­nud sü­gi­sest. Las­te­ga on kee­ru­li­sem, 5.-7. klas­si lap­sed on mul hu­vi­rin­gi­na, 1. ja 3. klas­si las­tel on rah­va­tant­su­tun­nid. Lap­sed on tub­lid, kuigi pois­se on ras­kem mo­ti­vee­ri­da, neid pae­lub roh­kem jalg­pall.”

Ta sõ­nas, et rah­va­tant­si­ja­te ju­hen­da­mi­ne on ol­nud vä­ga to­re aeg: „Mem­me­de pu­hul pean tead­ma, kes nad on ja mi­da suu­da­vad te­ha. Pean ar­ves­ta­ma, et nad on hin­ges noo­red tü­tar­lap­sed, kel­le ke­had ei tule enam kõigega toime. Tu­leb ol­la kan­nat­lik ja hoo­liv, mit­te nõu­da ala­ti lait­ma­tut teh­ni­kat. Sa­ge­li kur­da­vad nad, et mä­lu po­le enam see, mis va­rem. Ar­van, et mälu oleks aga hoo­pis keh­vem, kui nad ei tant­siks ega õpiks sam­me.”

Hel­le Va­ga li­sas, et mul­lu sü­gi­sel oli vei­di hirm, et tant­si­jaid jääb vä­heks, mit­med läk­sid ära: „Nüüd ei tu­le lõ­pe­ta­mi­ne kõ­ne al­la­gi. On vä­ga täh­tis, et rin­gi­ju­hi­ga kla­piks, iga­le poo­le ot­si­tak­se ju­hen­da­jaid, meil on Jan­ne­ga vä­ga ve­da­nud.”

Jan­ne Kuusk­la lau­sus, et kok­ku on te­ma ju­hen­da­da 17 koos­lust: 2 nais­rüh­ma Tal­lin­nas, üks Raa­si­kul, mem­med Raa­si­kul ja Aeg­vii­dus. Keh­ra, Raa­si­ku ja Aeg­vii­dus on tal klas­si­tun­nid, Keh­ras ja Raa­si­kul hu­vi­rin­gid.

Jan­ne Kuusk­la tant­sib ala­tes 1999. aas­tast, kui liitus Ani­ja sega­rüh­maga: „Mu mees oli tant­si­nud ja lii­tu­si­me rüh­ma­ga. 2009. aas­tal hak­ka­sin ise ju­hen­da­ma. Oli aeg, kui lõ­pe­ta­sin ühe toi­me­ta­mi­se ning olin ava­tud kõi­ge­le uue­le. Ka mu ema oli tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja, kuid usun, et see mind tol hetkel ei mõjutanud.”

Ta sõ­nas, et nais­rüh­mad on tal­le sü­da­me­lä­he­da­sed: „Nais­rüh­ma­de tant­su­lii­ku­mi­sed on teist­su­gu­sed kui segarühmadel, eri­nev on ke­hat­öö, ka tant­su­de põ­hi­sam­mude kasutus. Nai­sed on saa­nud esi­ne­mis­te­ga ko­ge­mu­si juur­de, 2016. aas­ta nais­te tant­su­pi­du Jõ­ge­val näi­tas, et nad po­le su­gu­gi nii nõr­gad, kui ar­va­sid. Ta­sa­pi­si ole­me esi­ne­mis­pii­re avar­da­nud, pa­nin nad ka 2019. aas­ta üld­tant­su­peo­le kir­ja. Tant­se hak­ka­me õp­pi­ma sü­gi­sel, siiani on vajanud harjutamist muud tantsud.”

Mem­me­del ja naisrühmal on järg­mi­sed esi­ne­mi­sed Har­ju­ laulu- ja tantsupeol “Koduteel” ja Raa­si­ku jaa­ni­peol. Ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la on jaa­ni­päe­val Ka­na­das Cal­ga­rys, kuhu sõidab koos oma me­he­ga Ani­ja se­ga­rüh­ma liikmete tuttava kutsel. Neid kut­su­ti Alberta Ee­sti selt­si­le tant­si­ma EV 100 ja jaa­ni­päe­va pu­hul.

Eelmine artikkelLau­päe­val oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja õu fla­men­co­tant­su ja His­paa­nia kul­tuu­ri pä­ralt
Järgmine artikkelMTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts oo­tab lii­tu­jaid