Raa­si­ku lions-klu­bi kin­kis am­bu­la­too­riu­mi­le pui­dust pin­gi

1645
Pingi valmistanud AIVAR TIITSO, vallavanem ANDRE SEPP ja VALDUR RANDMÄE lohistasid pingi kohale Mistra vaibal.

PARANDATUD: Pingi valmistas Aivar Tiitso. Margus Tiitso ei olnud pingi valmistamisega seotud.

Nel­ja­päe­va, 8. veeb­rua­ri õh­tu­hä­ma­ru­ses pä­rast Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se töö­päe­va lõp­pu, jõu­dis ma­ja et­te mit­me meet­ri pik­ku­ne pink. Sel­le too­jad, Raa­si­ku val­la hea­te­ge­vus­li­ku lions-klu­bi liik­med, val­la­va­nem And­re Sepp ning Raa­si­ku ela­nik Aivar Tiit­so ei ka­su­ta­nud trans­por­ti­mi­seks kä­ru, vaid lo­his­ta­sid pin­gi ko­ha­le Mist­ra va­nal vai­bal. Tuua tu­li see paa­ri­sa­ja meet­ri kau­gu­selt Mist­ra-Au­te­xi hoo­vist.

Klu­bi lii­ge And­re Sepp rää­kis, et Ees­ti lions-klu­bi­de pin­giakt­sioon al­gas möö­du­nud aas­tal. Ees­ti Va­ba­rii­gi juu­be­li ning üle­maailm­se lion­si­te hea­te­ge­vu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni 100. aas­ta­päe­va pu­hul ot­sus­ta­sid Ees­ti lion­sid kin­ki­da rah­va­le 100 hea­teo­pin­ki. Iga klu­bi sai va­li­da, ku­hu pink pan­nak­se, mil­li­ne see väl­ja näeb võib kel­le­le on pü­hen­da­tud.

And­re Sepp lau­sus, et Raa­si­ku hea­te­gi­ja­tel sün­dis ot­sus ai­da­ta kii­res­ti, kuid te­gu jäi vei­di top­pa­ma, ku­na ko­he ei lei­tud pin­gi­meist­rit. Al­gu­ses lu­bas pin­gi ära te­ha Aeg­vii­du meist­ri­mees, kes ei jõud­nud aga töö­ga val­mis. See­jä­rel võt­tis pin­gi te­ge­mi­se en­da­le Raa­si­ku ela­nik Aivar Tiit­so, kes meis­ter­das sel­le val­mis män­ni­puust.

Klubi soovis an­ne­ta­da pingi sin­na, kus käib pal­ju rah­vast ja tarvis is­te­koh­ti. Et pink kauem vas­tu peaks, ei tahtnud klu­bi pan­na se­da õue.

Ot­sus­ta­ti, et pin­gi võiks kin­ki­da Raa­si­ku am­bu­la­too­riu­mi­le, seal­sed töö­ta­jad olid mõt­te­ga pä­ri ning tõ­de­sid, et is­te­koh­ti on ala­ti juur­de va­ja. Sar­na­ne pui­dust pink on ka am­bu­la­too­riu­mi ees. Sel­le kin­kis Mist­ra 2016. aas­ta sü­gi­sel.

Raa­si­ku val­las 2013. aas­tal asu­ta­tud lionsk­lu­bis on liik­meid üle 10. Pin­ki läk­sid üle and­ma And­re Sepp, Aivar Tiit­so, Val­dur Rand­mäe ja klu­bi pre­si­dent Ker­ti Pell­mas. Nad pai­gu­ta­sid pin­gi am­bu­la­too­riu­mi fua­jees­se, ap­tee­gi uk­se ta­ha. Va­rem olid seal kit­sa­mad, me­tall­jal­ga­de­ga ja sel­ja­tu­ge­de­ta pin­gid.

Kin­gi­tust vas­tu võt­nud pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja sõ­nas, et kin­gi üle on vä­ga hea meel – prae­gu­sel gri­pi­hooa­jal käib am­bu­la­too­riu­mis ja ap­tee­gis vä­ga pal­ju rah­vast, sa­ge­li tu­leb oo­da­ta jär­je­kor­ras, kuid pal­jud pi­kalt seis­ta ei jak­sa.

Iga pink, mis lionsk­lu­bi­de pan­dud, sai sel­ja­toe pea­le mär­gi­se, kus kir­jas klu­bi nimi, rah­vus­va­he­li­ne lo­go ja tekst „Meie ai­ta­me. Koos pa­re­ma tu­le­vi­ku ni­mel. 100 aas­tat hea­te­ge­vust maail­mas 1917-2017”.

Raa­si­ku lion­sid rää­ki­sid, et püüa­vad ai­da­ta ko­ha­lik­ke abi­va­ja­jaid nii sa­ge­li, kui on või­ma­lu­si, ideid ja ae­ga. Suu­re­mad akt­sioo­nid on ol­nud jalg­pal­li­ja­la­nõu­de va­hen­da­mi­ne Raa­si­ku Jo­ke­ri­le, jõu­lu­kuus­ke­de müük, saa­dud tu­lust vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le jõu­lu­pak­ki­de te­ge­mi­ne ning Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma aja­loo­li­se hoo­ne vär­vi­mi­ne.

Eelmine artikkelLok­sa aas­ta sport­la­sed on EPP PAAL­BERG ja EGERT JÕE­SAAR
Järgmine artikkelPika­ve­re mõi­sa kõr­val­hoo­ne saab an­ne­ta­ja abil uue ka­tu­se