Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­ri­te lii­ga­män­gu­dest

1002

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker 9. sep­temb­ril Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve­le võõr­sil 0:5 ning 13. sep­temb­ril ko­dus Viim­si JK­le 2:5. 20. mi­nu­tiks oli Viim­si mees­kond las­tud 3:0 juh­ti­ma, kuid Re­ne Lil­le kaks vä­ra­vat vä­hen­da­sid va­he mi­ni­maal­seks ning va­hea­ja­le läks Jo­ker 2:3 kao­tus­sei­sus. Tei­sel poo­la­jal suu­ren­das Viim­si mees­kond va­he taas kol­me­vä­ra­va­li­seks ning en­da vä­rav hoi­ti puu­tu­ma­tu. Pa­re­mi­ni läks Raa­si­ku mees­kon­na mäng pü­ha­päe­val, 17. sep­temb­ril Kei­la JK vas­tu. Ko­dus­taa­dio­nil õn­nes­tus pä­rast vas­tas­te tei­sel poo­la­jal rea­li­see­ri­tud pe­nal­tit Rii­do Rei­ma­nil seis vii­gis­ta­da ning tu­le­mu­se­ga 1:1 mäng ka lõp­pes.

30 män­gu jä­rel on Raa­si­ku Jo­ker lii­ga­ta­be­lis 39 punk­ti­ga en­di­selt 6. ko­hal. Järg­mi­ne vas­ta­ne on Pai­de Lin­na­mees­kond U21, mäng toi­mub pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril Pai­des.

III lii­ga idat­soo­nis män­gi­val duu­bel­mees­kon­nal Raa­si­ku FC Jo­ker II on vii­ma­sed män­gud läi­nud edu­ka­malt. 6. sep­temb­ril alis­ta­ti 3:1 FCI Tal­linn III. 22. mi­nu­til viis Kris­to Sa­la­ma­tin Jo­ker II juh­ti­ma, 9 mi­nu­tit hil­jem vas­ta­sed vii­gis­ta­sid. Ava­poo­la­ja lõ­puks viis Fred Mets­maa Raa­si­ku taas et­te 2:1. Tei­sel poo­la­jal kind­lus­tas Har­do Rii­berg edu­sei­su. 16. sep­temb­ril alis­tas Jo­ker II Tal­lin­nas Las­na­mäe Ajax II võist­kon­na 4:1. Esi­me­se poo­la­jal või­tis Raa­si­ku Kris­to Sa­la­ma­ti­ni vä­ra­vast 1:0. Tei­sel poo­la­jal rea­li­see­ris Ran­do Tamm pe­nal­ti ja Re­ne Lill suu­ren­das Jo­ker II edu­sei­suks 3:0. See­jä­rel lõid ühe vä­ra­va ka vas­ta­sed, kuid tei­sel li­sa­mi­nu­til te­gi Ran­do Tamm va­he taas kol­me­vä­ra­va­li­seks.

Sa­mas lii­gas kao­tas Kuu­sa­lu JK Ra­da 7. sep­temb­ril võõr­sil Koe­ru JK-le 1:4, Kuu­sa­lu mees­kon­na ain­sa vä­ra­va lõi Taa­vi Kün­gas. 10. sep­temb­ril oli Ra­da ko­dus 4:3 pa­rem Tal­lin­na JK Au­gu­rist. Esi­me­se poo­la­jal al­gul vii­sid Keio Ki­vis­tik ja Taa­vi Kün­gas Kuu­sa­lu mees­kon­na juh­ti­ma 2:0, kuid va­hea­jaks olid vas­ta­sed vä­hen­da­nud kao­tus­sei­su mi­ni­maal­seks. Kui tei­sest poo­la­jast oli män­gi­tud 10 mi­nu­tit, oli pea­lin­na mees­kond läi­nud oma­kor­da juh­ti­ma, kuid ju­ba järg­mi­sel mi­nu­til Keio Ki­vis­tik vii­gis­tas taas. Võit­ja ot­sus­tas Taa­vi Kün­ga­se 72. mi­nu­til löö­dud vä­rav. 13. sep­temb­ril jäi Ra­da suu­relt 1:6 Tal­lin­nas al­la Pai­de Lin­na­mees­kond III-le. Kuu­sa­lu mees­kon­na vä­ra­va lõi Taa­vi Kün­gas.    

19 män­gu jä­rel on Raa­si­ku Jo­ker II lii­ga­ta­be­lis 12 mees­kon­na seas 30 punk­ti­ga tõus­nud 6. ko­ha­le, Kuu­sa­lu Ra­da on 19 punk­ti­ga en­di­selt 9. ko­hal. Ra­da män­gib 21. sep­temb­ril Kuu­sa­lus FCI Tal­linn III mees­kon­na­ga, Jo­ker II sa­mal päe­val Raa­si­kul Koe­ru JK­ga.

IV lii­ga ida-põh­jat­soo­nis jät­kab Ani­ja JK kao­tu­se­ta. 6. sep­temb­ril män­gi­ti Keh­ras Tal­lin­na De­poo­ga vä­ra­va­te­ta vii­ki 0:0 ning 10. sep­temb­ril ka Tal­lin­na FC Olym­pic Oly­be­ti­ga ko­dus vii­ki 2:2. Kui­gi 8. män­gu­mi­nu­til viis Siim Ur­va Ani­ja JK 1:0 juh­ti­ma, vii­gis­tas pea­lin­na mees­kond ja läks va­hea­ja­le 2:1 edu­sei­sus. Tei­sel poo­la­jal lõi Ani­ja mees­kon­na­le vii­gi ta­ga­nud vä­ra­va taas Siim Ur­va.   

Ani­ja JK on lii­ga­ta­be­lis 27 punk­ti­ga 4. ko­hal, sa­ma pal­ju punk­te on ka 2. ja 3. ko­ha mees­kon­da­del. Järg­mi­se män­gu peab Ani­ja JK 23. sep­temb­ril Kad­ri­na SK Moe vas­tu.

Nais­te II lii­gas on FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond lan­ge­nud vii­ma­seks. 6. au­gus­til kao­tas ühend­nais­kond Tar­tus JK Tam­me­ka II nais­kon­na­le 0:12, 13. au­gus­til an­ti Hiiu­maal toi­mu­va pi­da­nud män­gu eest JK­le Saa­re­pii­ga loo­bu­mis­võit, 27. au­gus­til kao­ta­ti 0:17 pea­lin­nas Tal­lin­na Ka­lev II-le ning 2. sep­temb­ril Kuu­sa­lus Rak­ve­re Tar­va­se­le 1:3, ühend­nais­kon­na vä­ra­va lõi Ka­ro­lii­ne Ka­ru. 10. sep­temb­ril kao­ta­ti Amb­las Pai­de Lin­na­nais­kond Ta­pa­le 0:10. Lii­ga­ta­be­lis on ühend­nais­kond 14 män­gu jä­rel 5. punk­ti­ga vii­ma­sel, 9. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril Kuu­sa­lus FCI Tal­lin­na­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­päe­va pa­ri­mad
Järgmine artikkelSpordiuudised