Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des

786

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker 14. juu­nil Raa­si­kul JK Tal­lin­na Ka­lev U21 4:0. Kaks vä­ra­vat lõi Mark­ko Ku­du, kaks Rau­no Esop. Pü­ha­päe­val, 2. juu­lil koh­tus Jo­ker pä­rast paa­ri­nä­da­last pau­si lii­ga­män­gu­des Vänd­ra JK Vap­ru­se­ga ja pi­di vas­tu võt­ma 2:4 kao­tu­se. Raa­si­ku mõ­le­mad vä­ra­vad löö­di tei­sel poo­la­jal, esi­me­se au­tor oli Kul­dar Võ­sar, tei­se lõi män­gu lõ­pus saa­dud pe­nal­tist Mark­ko Ku­du. Jo­ker on lii­ga­ta­be­lis 27 punk­ti­ga 5. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on kol­ma­päe­val, 5. juu­lil Raa­si­kul Nõm­me Kal­ju FC U21 vas­tu.
III lii­ga idat­soo­nis kao­tas Kuu­sa­lu JK Ra­da 17. juu­nil Tal­lin­nas Las­na­mäe FC Ajax II mees­kon­na­le 0:2 ning 25. juu­nil 2. voo­ru män­gus Koe­ru JK­le sa­mu­ti 0:2. Raa­si­ku Jo­ker II jäi 18. juu­nil Amb­la Val­la­mees­kon­na­le al­la 1:6, Jo­ke­ri ain­sa vä­ra­va lõi vii­ma­sel män­gu­mi­nu­til Ran­do Rand­jõe. Prae­gu on lii­ga­män­gu­des paus, pä­rast se­da män­gib Kuu­sa­lu mees­kond 30. juu­lil Jär­va-Jaa­ni mees­kon­na­ga, Jo­ker 31. juu­lil Pai­de Lin­na­mees­kond III­ga. Lii­ga­ta­be­lis on Raa­si­ku mees­kond 15 punk­ti­ga 7. ko­hal, Kuu­sa­lu Ra­da 13 punk­ti­ga 9. ko­hal.
IV lii­ga põh­ja-idat­soo­nis alis­tas Ani­ja JK 18. juu­nil Hiiu staa­dio­nil Tal­lin­na Jalg­pal­li­haig­la 3:0, kaks vä­ra­vat lõi Siim Ur­va, ühe Mih­kel Kuu­se. Lii­ga­män­gu­dest läks Ani­ja val­la mees­kond su­ve­puh­ku­se­le 2. ko­halt – 7 män­gu­ga on ko­gu­tud 15 punk­ti, see­juu­res kao­ta­tud po­le üh­te­gi män­gu. Järg­mi­ne mäng on 6. au­gus­til Maar­du Alien­si­ga.
Nais­te II lii­gas kao­tas FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond 8. voo­rus 18. juu­nil FCI Tal­lin­na­le 0:3 ning en­ne se­da, 10. juu­nil pee­tud 9. voo­ru män­gus Sa­ku Sport­lin­gi­le 1:3, ühend­nais­kon­na vä­ra­va lõi Ee­va-Ma­ria Jõe­sa­lu. Puh­ku­se­le läks Jo­ker-Kuu­sa­lu 8. ko­halt, 8 män­gu­ga on tee­ni­tud 5 punk­ti. Järg­mi­ne mäng on 30. juu­lil Nar­va Tran­si­ga.