Raa­si­ku koo­li­ma­ja ava­tud – kink koo­li, val­la ja Ees­ti juu­be­liks

2082
Lin­di lõi­ka­sid peauk­se ees lä­bi val­la­vo­li­ko­gu esi­mees ANTS KI­VI­MÄE, eel­mi­ne val­la­va­nem AA­RE ETS, ehi­ta­ja OÜ Nord­lin Ehi­tus juht ÜLO OL­DER, koo­li di­rek­tor KAD­RI VII­RA, prae­gu­ne val­la­va­nem RAI­VO UUK­KI­VI. Lin­ti hoid­sid Raa­si­ku koo­li õpi­la­sed HAN­NA VE­RO­NI­KA ROO­SI­MÄ­GI ja MA­RIAN­NA VERP­SON.

Uus õp­peaas­ta al­gas Raa­si­ku koo­li re­no­vee­ri­tud koo­li­hoo­nes ning juur­dee­hi­tu­ses.

Va­he­tult en­ne koo­li­ma­ja ava­mist käis ho­bi­len­dur, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe len­da­mas ning te­gi ae­ro­fo­to, mil­lelt häs­ti nä­ha ka ki­vi­mo­saii­gist kom­pass. Foto Ants Kivimäe
Va­he­tult en­ne koo­li­ma­ja ava­mist käis ho­bi­len­dur, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe len­da­mas ning te­gi ae­ro­fo­to, mil­lelt häs­ti nä­ha ka ki­vi­mo­saii­gist kom­pass. Foto Ants Kivimäe

Su­ve­va­hea­ja vii­ma­sel päe­val, 31. au­gus­til oli Raa­si­ku põ­hi­koo­li ees lin­di­lõi­ka­mi­ne. Val­mis said ruu­mi­puu­dust lee­ven­dav juur­dee­hi­tus ning ole­ma­so­le­va, 55 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud koo­li­hoo­ne ka­pi­taal­re­mont. Val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul on see va­he­fi­niš, sest ala­nud on et­te­val­mis­tus­tööd juur­dee­hi­tu­se tei­se eta­pi – spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­seks.
Kui lint ma­ja ees lä­bi lõi­ga­tud, toi­mus ava­mis­pi­du hoo­ne ta­ga, ku­hu tek­kis nüüd tä­nu uue­le hoo­ne­tii­va­le tuu­le­vaik­ne si­se­hoov. Sin­na on ehi­ta­tud pui­dust vä­li­ter­ras­sid ning ki­vi­dest mo­saiik­põ­rand, mis ku­ju­tab kom­pas­si. Va­na hoo­ne tel­lis­ki­vi­sei­nad said soo­jus­ta­tud, kae­tud hal­li­de ja val­ge­te plaa­ti­de­ga, mis muu­da­vad hoo­ne ener­gia­sääst­li­ku­maks ja soo­ja­pi­da­va­maks. Koo­li­ma­ja et­te on ehi­ta­tud suit­su­pää­su­ke­se-mo­tii­vi­de­ga jalg­rat­ta­hoid­la, peauk­se kõr­va­le vä­lis­sei­na kül­ge in­va­lift. Val­la­va­nem mär­kis, et see on Raa­si­ku val­la kõi­ge esi­me­ne lift.
Juur­dee­hi­tu­ses hak­ka­vad ole­ma uued klas­si­ruu­mid, abi­ruu­mid, koo­li­raa­ma­tu­ko­gu ning ka ale­vi­ku raa­ma­tu­ko­gu, mis ko­lib rah­va­ma­jast väl­ja lä­hia­jal. Koo­li­ma­ja re­mon­di­tud osas on suu­ren­da­tud söök­lat ja gar­de­roo­bi. Hoo­nes on pal­ju must­reid ja vär­ve, ka­tu­seak­naid, lä­biv mo­tiiv on suit­su­pää­su­ke. Juur­dee­hi­tu­se ja re­no­vee­ri­mi­se te­gi OÜ Nord­lin Ehi­tus, töö läks maks­ma üle 2 mil­jo­ni eu­ro.
Maj­ja tu­leb veel uus möö­bel, mis soetatud eral­di han­ke­ga. Mööb­li tar­ne lõpp­täh­t­aeg on ok­toob­ris, osa mööb­lit on ju­ba ko­hal ja kok­ku pan­dud. Hil­je­malt ok­toob­riks saab juur­dee­hi­tu­se esi­me­se­le kor­ru­se­le ko­li­da Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu. Koo­li­ruu­mi­des ka­su­ta­tak­se ku­ni uue mööb­li saa­bu­mi­se­ni ole­ma­so­le­vat, mis asen­da­tak­se uue­ga nii, et koo­li toi­mi­mi­ne po­leks häi­ri­tud. Ka pois­te tööõ­pe­tu­se klas­si sead­med on tel­li­tud eral­di han­ke­ga, need on saa­bu­nud.
Rii­gi­han­ke võit­nud ehi­ta­ja OÜ Nord­lin Ehi­tus ning Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mi­sid töö­võ­tu­le­pin­gu möö­du­nud aas­ta 7. juu­lil. 1. sep­temb­ril pan­di juur­dee­hi­tu­se nur­ga­ki­vi, sep­temb­ri lõ­pus oli sa­ri­ka­pi­du. Tänavuse  aas­ta al­gu­seks oli juur­dee­hi­tus pii­sa­valt val­mis, et ko­gu õp­pe­töö saaks sin­na ko­li­da ning va­na koo­li­hoo­ne re­mon­ti min­na. Töö sai val­mis aas­ta­ga, täh­taeg oli käe­so­le­va aas­ta 7. juu­lil, ma­ja val­mis vei­di va­rem. Su­vel olid hal­jas­tus- ja vii­mist­lus­tööd.
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi mee­nu­tas ava­mis­peol, et juur­dee­hi­tu­se es­kiisp­ro­jekt tel­li­ti kuus aas­tat ta­ga­si: „See­jä­rel alus­ta­ti põ­hip­ro­jek­ti­ga, mis jook­sis um­mi­kus­se 2013. aas­ta au­gus­tiks. 2014. aas­ta al­gu­ses su­la­ta­si­me jää, pro­jek­tee­ri­mi­ne jät­kus.”
2014. aas­ta sü­gi­seks val­mis juur­dee­hi­tus­te ehk spor­di­hoo­ne ja raa­ma­tu­ko­gu­hoo­ne pro­jekt põ­hip­ro­jek­ti ma­hus, 2015. aas­tal val­mis koo­li re­no­vee­ri­misp­ro­jekt.
Põ­hip­ro­jek­ti­ga, mis oli ehi­tus­han­kel pak­ku­mi­se alu­seks, val­la­va­nem ra­hu­le ei jää­nud: „Ehi­ta­ja pi­di val­mis­ta­ma töö käigus tööpro­jek­ti. Põhip­ro­jek­ti ja tööpro­jek­ti de­tail­sus on eri­nev. Ilm­nes, et põhip­ro­jekt oli mõnes osas päris läbi mõtle­ma­ta. See­ga tu­li töö käigus sis­se viia ka konst­ruk­tiiv­seid muu­da­tu­si. Muu­da­tu­si teh­ti ka teh­no­loo­gi­lis­tes süstee­mi­des. Ma­hu­kaim muu­da­tus, mis teh­ti eral­di han­ke raa­mes, oli ven­ti­lat­sioo­ni ümbe­re­hi­tus ole­mas­o­le­vas hoo­nes.”

Spor­di­hoo­ne loo­de­ta­vas­ti aas­ta pä­rast
Nüüd oo­tab jär­ge spor­di­hoo­ne, mis pla­nee­ri­tud koo­li Meie­rei-tä­na­va pool­ses­se kül­ge va­na­de ga­raažide ase­me­le. Han­ke­do­ku­men­tat­sioon on koos, oo­tab pro­jek­ti eks­per­tii­si tu­le­must. Prae­gu­se plaa­ni jär­gi peaks spor­di­hoo­ne val­mi­ma aas­ta pä­rast.
Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et käes­o­lev aas­ta on mit­mes mõt­tes juu­be­liaas­ta – Raa­si­ku kool sai 55aas­ta­seks, re­mont ning juur­dee­hi­tus on val­la kin­gi­tus koo­li­le. Raa­si­ku vald sai tä­na­vu 25aas­ta­seks, järg­mi­sel aas­tal on Ees­ti 100. sün­ni­päev. Raa­si­ku koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se ja juur­dee­hi­tu­se re­gist­ree­ris val­la­va­lit­sus EV 100 le­he­kül­jel kin­gi­tu­se­na Ees­ti­le.
Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Kad­ri Vii­ra üt­les ava­mis­peol, et on tu­le­mu­se­ga vä­ga ra­hul: „Ehi­ta­mi­se­ga kas­va­si­me kõik koos, sai­me aas­ta va­ne­maks ja tar­ge­maks. Va­hel oli eba­mu­gav, aga tead­si­me, et see on aju­ti­ne ja ees oo­ta­vad ilu­sad ajad. Koo­li­pe­re oli vä­ga vap­per ning mõis­tev. Olen vä­ga tä­nu­lik val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke­le ning ehi­ta­ja­te­le.”
OÜ Nord­lin Ehi­tus juht Ülo Ol­der lau­sus, et al­gu­ses oli val­la ja et­te­võt­te koos­töö ra­be ja ko­nar­lik: „Käis tei­ne­tei­se kom­pa­mi­ne, pin­get li­sa­sid hoo­ne lü­hi­ke val­mi­mis­täh­taeg ning ni­ru pro­jekt. Kui oli­me esi­me­se osa val­mis saa­nud, lan­ges pin­ge ja tek­kis usal­dus. Ehi­tus­koo­so­le­ku­tel pa­nus­ta­sid kõik osa­poo­led.”

Uus möö­bel ja veel üks ko­li­mi­ne
Koo­li­juht ning val­la­va­nem kin­ki­sid abi­lis­te­le tä­nu­tä­heks raa­ma­tu „Pää­su­ke­se Ees­ti­maa”, mil­le­le üm­ber pan­dud to­pelt­kaa­ned – esi­kül­jel pilt koo­li­ma­ja fas­saa­dist, ta­ga val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Ants Ki­vi­mäe teh­tud ae­ro­fo­to. Val­la­va­nem kin­kis koo­li­ju­hi­le sei­na­pil­di ja koo­li­ma­jast en­ne re­mon­ti väl­ja too­dud va­na koo­li­kel­la, mil­le ise re­no­vee­ris ja pai­gu­tas alu­se­le.
Raa­si­ku koo­li­pe­ret tu­li ava­mi­se pu­hul õn­nit­le­ma sa­da­kond kü­la­list – val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se liik­med, val­laa­met­ni­kud, en­di­ne di­rek­tor Mai­re Pa­lu­soo, en­di­sed õpi­la­sed, õpe­ta­jad, ko­ha­lik rah­vas, Ani­ja val­la­va­nem ja Raa­si­ku koo­li vi­list­la­ne Ar­vi Ka­ro­tam.
Ava­mist saa­tis Raa­si­ku koo­li õpe­ta­ja Mar­ju Kondrat­je­vi sõ­na­de­le kir­ju­ta­tud re­gi­laul „Ma­ja lu­gu”. Ees­laul­ja oli muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru. Esi­ne­sid Raa­si­ku noor­te kan­nel­da­ja­te an­sam­bel, rah­va­tant­su­lap­sed, laul­sid Liis Õun­puu, Ber­ta Pa­jo ning las­te­koor. Aru­kü­last olid muu­si­ka­list ter­vi­tust tul­nud te­ge­ma Ju­han Trump ja Liis-Ma­rii Vendt, kes esin­da­sid hu­via­la­kes­kust Pää­su­lind.
Käe­so­le­val õp­peaas­tal on Raa­si­ku põ­hi­koo­lis 188 õpi­last, mööd­nud õp­peaas­tal 174.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kau­neim maa­ko­du Rau­do­jal on pi­ka aja­loo­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ker­ge­jõus­ti­ku-pe­re­päe­va kü­las­tas GERD KAN­TER