Raa­si­ku jü­riöö­jook­sul oli re­kor­darv osa­le­jaid

1150

Tra­dit­sioo­ni­li­sel tõr­vi­ku­te­ga jook­sul süü­da­ti esi­mest kor­da jü­riöö­lõ­ke.

Kui va­rem on Raa­si­ku jü­riöö­jooks saa­nud al­gu­se koo­li­ma­ja juu­res, siis tä­na­vu an­ti start rah­va­ma­ja hoo­vis, sest koo­lis käi­vad ehi­tus­tööd. Jook­su kor­ral­da­ja, Raa­si­ku põ­hi­koo­li hu­vi­juht ja noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik lau­sus, et see oli hea muu­da­tus, ku­na üri­tu­sest ku­ju­nes vah­va pe­re­päev lõk­ke süü­ta­mi­se­ga ning jooks­jaid oli va­ra­se­mast roh­kem. Li­saks Raa­si­ku val­la jooks­ja­te­le oli võist­le­jaid ka Ko­selt.
Mu­di­las­te jook­sul oli 10 võist­kon­da, joos­ti Raa­si­ku val­la li­pu­ga üm­ber lõk­ke. Või­tis FC Jo­ker koos­sei­sus Karl-Ee­rik Väl­ba, Mar­ten Si­kut, Mag­nus Si­kut, Tom-Gab­riel Prok­tem­ko, Me­ri­bel Suu­rorg, Mar­ta-Ma­rie Roo­si­mä­gi. Tei­seks jäi võist­kond Es­to­nia ehk Os­kar Ka­ru, Jand­ro Pär­na, Se­bas­tian To­bias Tann, Jet­te Tust, He­le­rin Ober­tun ja Krist­jan Kraub­ner. Kol­mas oli FC 2. klass koos­sei­sus Pät­rik Pih­lak, Kar­men Kiigs­ke, Mat­hias Erik Kink, Jen­ni­fer Ta­lus­te, Jo­han Erik Tee­mant ja An­na­lii­sa Hei­de.
5.-9. klas­si ar­ves­tu­ses oli 6 võist­kon­da. Võit­sid 8. klas­si võist­kond Me­ri­ke­se Lee­mu­rid Brit­ta Ur­va, Ber­ta Pa­jo, Ma­rian­na Verp­son, And­re Loik­mann, Ran­der Ka­da­kas, Mar­ten Vis­la­puu. Tei­seks jäid 9. klas­si Vi­su ja Nai­sed koos­sei­sus Kris­tel Kukk, Ne­le Ot­salt, Ka­ro­lii­ne Ka­ru, Jaa­ni­ka Lei­ter, Mar­tin Kal­vet ning Hend­rik Eha­täht. Kol­man­daks jäi 6. klas­si võist­kond Ni­ne Ele­ven Liis Kraub­ner, Rai­mond Pae­murd, Ric­hard Pae­murd, Bir­git Hei­de, Aa­ro Nu­ga, May­ro Mett.
Täis­kas­va­nu­te gru­pis, ku­hu sat­tu­sid ka paar koo­li­noor­te grup­pi, joos­ti põ­le­va­te tõr­vi­ku­te­ga. Tõr­vi­kut võis jook­su ajal uues­ti süü­da­ta, iga kont­roll­punk­ti eest, kust lah­ku­ti kus­tu­nud tõr­vi­ku­ga, sai võist­kond aja­le juur­de trah­vi­mi­nu­ti. Võist­les 8 tii­mi. Või­tis Raa­si­ku põ­hi­koo­li võist­kond 112 Har­di Oras, May­ro Mett, Ar­min Loik, Mar­ten Vis­la­puu, Li­set­te Ana­bel Õun­puu, Ma­rian­ne Laas. Tei­se ko­ha sai võist­kond Ora­va­ke Al­lan Hei­berg, Triin Hal­lik, Ei­ke Laas, Taa­vi Poo­la, Ain Kukk, Kai­li Taal­mann. Kol­man­daks jäi Mist­ra Au­tex OÜ Lai­di Aru­vell, An­ni­ka Sõ­mer, Alo Orav, Mat­ti-Mai­cel Je­re­me­jev, Al­var Vet­ka, Pee­ter An­fi­lov.

Eelmine artikkelAru­kü­las vai­ba­ku­du­ja­te näi­tus
Järgmine artikkelSoe ke­va­dilm tõi Kuu­sa­lu mai­laa­da­le re­kor­dar­vu kü­las­ta­jaid