Raa­si­ku jalg­pal­li­mees­kon­nad olid taas või­du­kad

1187

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­ta­sid Raa­si­ku FC Jo­ker ja Jo­ker II möö­du­nud nä­da­lal või­du, Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK män­gi­sid vas­tas­te­ga vii­ki.
Kol­ma­päe­val, 3. mail võt­tis esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker ko­du­väl­ja­kul re­va­nši Kei­la JKlt, kel­le­le mõ­ned päe­vad va­rem oli võõr­sil kao­ta­tud. Ava­poo­la­ja või­tis Jo­ker And­re Il­ve­se ja Ja­nar Pra­gi vä­ra­va­test 2:0. Tei­sel poo­la­jal lõi Mark­ko Ku­du veel kaks vä­ra­vat, neist esi­me­ne pe­nal­tist. Ku­na vas­tas­tel õn­nes­tus Jo­ke­ri vä­ra­vas­se lüüa vaid üks pall, lõp­pes mäng tu­le­mu­se­ga 4:1.
Rün­da­ja Mark­ko Ku­du va­li­ti esi­lii­ga B ap­ril­li­kuu pa­ri­maks män­gi­jaks. Viie män­gu­ga lõi ta 7 vä­ra­vat. Kok­ku on Mark­ko Ku­du sel­le hooa­ja lii­ga­män­gu­des löö­nud 12 vä­ra­vat. Lii­ga­ta­be­lis on Jo­ke­ri esin­dus­mees­kond nüüd 21 punk­ti­ga 3. ko­hal, esi­ko­hast la­hu­tab vaid üks punkt. Järg­mi­ne mäng pee­tak­se 14. mail ko­dus Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve­ga.
III lii­ga idat­soo­nis alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker II nel­ja­päe­val, 4. mail ko­du­väl­ja­kul Tal­lin­na Au­gu­ri kind­lalt 5:1. Ju­ba 2. mi­nu­til viis Re­ne Lill Jo­ke­ri juh­ti­ma, esi­me­sel poo­la­jal te­gid skoo­ri veel Siim Ur­va ja Al­var Te­ras­ma, tei­sel lõi ühe vä­ra­va Re­ne Lill, tei­se Har­do Rii­berg. Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond on lii­ga­ta­be­lis 9 punk­ti­ga en­di­selt 5. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on lau­päe­val, 13. mail Las­na­mäel In­fo­ne­ti staa­dio­nil lii­ga­ta­be­lis 2. ko­hal ole­va FCI Tal­linn III vas­tu.
Kuu­sa­lu JK Ra­da män­gis ko­dus­taa­dio­nil pü­ha­päe­val, 7. mail Amb­la Val­la­mees­kon­na­ga vii­ki 1:1. Kuu­sa­lu mees­kon­na vä­ra­va lõi ava­poo­la­jal Taa­vi Kün­gas. Tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus Jär­va­maa mees­kon­nal mäng pe­nal­tist vii­gis­ta­da. Ra­da on lii­ga­ta­be­lis 4 punk­ti­ga 9. ko­hal. Järg­mi­ne mäng pee­tak­se lau­päe­val, 13. mail Kei­las Tal­lin­na Au­gu­ri­ga.
IV lii­ga põh­ja-idat­soo­nis män­gis Ani­ja JK pü­ha­päe­val, 7. mail Ka­le­vi kesks­taa­dio­ni Tal­lin­na Za­poo­si­ga sa­mu­ti vii­ki – 2:2. Kui­gi 8. mi­nu­til läk­sid vas­ta­sed pe­nal­tist 1:0 juh­ti­ma, vii­sid Mih­kel Kuu­se ja Siim Ur­va Ani­ja JK ava­poo­la­ja lõ­puks 2:1 et­te. Tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus vas­tas­tel lüüa vii­gi­vä­rav. Ani­ja JK on lii­ga­ta­be­lis 5 punk­ti­ga 3. ko­hal. IV voo­ru vas­ta­ne on Rak­ve­re Tar­vas II, mäng toi­mub lau­päe­val, 13. mail Keh­ras.
Nais­te II lii­gas kao­tas FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond pü­ha­päe­val, 7. mail Kuu­sa­lus Tal­lin­na Ka­lev II-le 0:2. Ühend­nais­kond on 4 punk­ti­ga 6. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on 28. mail Rak­ve­res seal­se Tar­va­se nais­kon­na­ga.

Eelmine artikkelKii­re in­ter­net kõi­gi­le kät­te­saa­da­vaks!
Järgmine artikkelHC Keh­ra pää­ses Ees­ti meist­ri­võist­lus­te fi­naa­li