Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la ko­roo­namän­gi­jad võit­sid Ees­ti MVlt 7 me­da­lit

337

GUI­DO TREES

9. veeb­rua­ril toi­mu­sid Raa­si­ku spor­di­saa­lis Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na nais- ja mees­paa­ris­män­gus. 16 paa­rihul­gas asu­sid ko­he liid­ri­te hul­ka Raa­si­ku noor­me­hed And­reas Link­vist ja And­re Il­ves Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist, kes said 20 punk­ti­ga kind­la 2. ko­ha. Võit­sid 24 punk­ti­ga Sa­ku Tirt­su män­gi­jad Ur­mas Me­re­rand-Mar­gus Saa­reo­ja. 3. ko­ha tee­ni­sid 18 punk­ti­ga staa­ži­kad paa­ris­män­gi­jad Tar­mo Laa­ne­la ja Rag­nar Pii­be­mann Pu­rek­ka­ri klu­bist. 6. ko­ha said Pe­nin­gi män­gi­jad Jev­ge­ni Põš­nõi- Gui­do Trees, 10. ko­ha Mar­go Su­si – Vil­jar Me­hik sa­mu­ti Pe­nin­gilt, 12. ko­ha Ants Verk (Keh­ra) – Ah­met Kink (Pe­nin­gi) ja 13. ko­ha Pu­rek­ka­ri klu­bi män­gi­jad Priit Pap­pel – Ma­ti To­rop.

Nais­test võit­sid And­rea Uus­tulnd – Kai Kõm­mus Tirt­sust, järg­ne­sid Ju­li­ja Lo­ba­no­va – Ur­ve Ree­tamm ning Piia-Liis See­der (kõik Pe­nin­gi) koos saar­lan­na Au­ri­ka Va­ho­ga.

Eelmine artikkelLau­lu­peo tu­li lii­gub see­kord Ida-Har­jus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon