Raa­si­ku FC Jo­ker mõ­le­mad mees­kon­nad olid või­du­kad

1328

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker kol­ma­päe­val, 29. märt­sil ko­du­väl­ja­kul toi­mu­nud män­gus Viim­si JK 2:0.
Män­gu saa­tu­se ot­sus­ta­sid rün­da­ja Mark­ko Ku­du kaks vä­ra­vat, neist esi­me­se lõi ta ava­poo­la­ja lõ­pus tee­ni­tud pe­nal­tist, tei­ne sün­dis tei­sel poo­la­jal. Nel­jast män­gust on Jo­ker võit­nud 3 ning on nüüd 10 mees­kon­na seas 9 punk­ti­ga 2. ko­hal. Järg­mi­ne mäng pee­tak­se lau­päe­val, 8. ap­ril­lil taas ko­dus­taa­dio­nil, kus võõ­rus­ta­tak­se Tar­tu JK Tam­me­ka U21 mees­kon­da.
Ka Raa­si­ku FC Jo­ker duu­bel­mees­kond alus­tas de­büü­ti III lii­gas ma­gu­sa või­du­ga eel­mi­sel hooa­jal II lii­gas män­gi­nud Pai­de Lin­na­mees­kond III vas­tu. Nel­ja­päe­val, 30. märt­sil Raa­si­kul toi­mu­nud mäng al­gas vas­tas­te tu­ge­va sur­ve­ga, kuid esi­me­se poo­laa­ja lõ­pus läks hoo­pis ko­du­mees­kond 1: 0 juh­ti­ma. Vä­ra­va lõi Er­go Tei­no. Tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus Jo­ke­ri män­gi­jail edu hoi­da ja mäng või­ta.
III lii­ga idat­soo­nis män­gib ala­nud hooa­jal 12 mees­kon­da. Ava­voo­ru jä­rel on nel­jal mees­kon­nal 3 punk­ti, seal­hul­gas Jo­ker II-l. Järg­mi­ne mäng on nel­ja­päe­val, 6. ap­ril­lil taas Raa­si­kul Tar­tu FC­ga He­lios.
Kuu­sa­lu SK Ra­da ka­he esi­me­se voo­ru män­gud on lü­ka­tud su­ves­se, esi­me­se­na män­gi­tak­se 16. ap­ril­lil Pai­des 3. voo­ru koh­tu­mi­ne JK Väät­sa vas­tu.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­nem oli vä­li­seest­las­te kok­ku­tu­le­ku üks koor­di­naa­tor
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA