Raa­si­ku, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la võist­kon­nad jalg­pal­li rah­va­lii­gas

1442

Jalg­pal­li rah­va­lii­ga põ­hi­tur­niir on poo­le peal. B-ta­san­di I alag­ru­pis tee­vad 6 võist­kon­na seas kaa­sa ka Raa­si­ku FC Jo­ker III, Ani­ja JK II ning Kuu­sa­lu val­la võist­kond FC See­ned. Kõik nad on pi­da­nud 6 män­gu. Põ­hi­tur­nii­ril on kok­ku 10 män­gu, kõi­gi vas­tas­te­ga män­gi­tak­se kaks kor­da.
Raa­si­ku Jo­ker III võist­kond  alis­tas 7. mail 2:1 FC Na­ba­la, või­du kind­lus­ta­sid Sten Pae­nur­me ja Rain Pää­re­ni vä­ra­vad. 15. mail kao­ta­ti suu­relt 0:11 Rae val­la võist­kon­na­le Val­ge Po­ni Trah­ter. 14. juu­nil oli Jo­ker III 2:0 pa­rem FCst See­ned, taas lõid vä­ra­vad Rain Pää­ren ja Sten Pae­nurm. 18. juu­nil  män­gi­ti vä­ra­va­te­ta vii­ki AC­ga Rap­la ning 6. juu­lil 1:1 vii­ki Ani­ja JK II­ga. Raa­si­ku mees­kon­nast te­gi skoo­ri Ti­mo Tann. Vii­ma­ti­ses, 16. juu­lil toi­mu­nud män­gus FC Na­ba­la vas­tu pi­di Jo­ker III tun­nis­ta­ma vas­tas­te 3:2 pa­re­must. Raa­si­ku vä­ra­va­kü­tid olid Priit Pih­lak ja Ai­var Ur­va.
Ani­ja JK II alis­tas 13. mail Kuu­sa­lu FC See­ned 4:3, Ani­ja val­la mees­kon­na vä­ra­va­test lõi kaks Ant­ti Everst, ühe Alek­san­der Pavl­juk ja Ri­co Le­his­te. 21. mail sai Ani­ja JK II üle­kaa­lu­ka 8:0 või­du Na­ba­la üle, 3 kor­da saat­sid pal­li vas­tas­te vä­ra­vas­se Rai­go Laid­sa­lu ja Jaa­nis Väi­nas­te, kaks kor­da Ant­ti Everst. Ka­hes järg­mi­ses män­gus, 11. juu­nil AC Rap­la ja 21. juu­nil Val­ge Po­ni Trah­te­ri vas­tu, pi­di Ani­ja val­la mees­kond võt­ma vas­tu suu­res­koo­ri­li­sed 0:11 ja 0:13 kao­tu­sed. Jo­ker III­ga 1:1 vii­gi­ga lõp­pe­nud män­gus lõi Ani­ja mees­kon­na vä­ra­va Rai­go Laid­sa­lu. Pü­ha­päe­val, 30. juu­lil koh­tus Ani­ja JK II teist kor­da FC See­ned mees­kon­na­ga ning sel kor­ral tu­li vas­tu võt­ta 2:3 kao­tus. Ava­poo­la­ja kao­tas Ani­ja JK 0:3, tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus va­he Rai­go Laid­sa­lu ka­hest vä­ra­vast vä­hen­da­da mi­ni­maal­seks.
Kuu­sa­lu val­la mees­kon­nast FC See­ned lõi 13. mail Ani­ja JK II vas­tu 3:4 kao­tu­se­ga lõp­pe­nud män­gus kaks vä­ra­vat Taa­niel Too­min­gas, ühe Karl Taal. 28. mail pi­did Kuu­sa­lu jalg­pal­lu­rid Rap­lalt vas­tu võt­ma 0:2 kao­tu­se, 4. juu­nil kao­ta­ti 0:2 Jo­ker III­le. 18. juu­nil alis­tas See­ned 3:0 Na­ba­la, skoo­ri te­gid Taa­niel Too­min­gas, Ser­go Treu­feld ja Ar­ko Gert Tuisk. 2. juu­lil Val­ge Po­ni Trah­te­ri vas­tu saa­di kir­ja kao­tus. Möö­du­nud pü­ha­päe­val Ani­ja JK üle saa­dud 3:2 või­du­män­gus lõid vä­ra­vad Karl Taal, Ser­go Treu­feld ja Il­vard Ee­rik­soo.
B-ta­san­di I alag­ru­pi üle­kaa­lu­kas lii­der on Val­ge Po­ni Trah­ter 18 punk­ti­ga. 2. ko­hal on Raa­si­ku Jo­ker III 8 punk­ti­ga, järg­ne­vad 7 punk­ti­ga Rap­la ja Ani­ja JK II, Na­ba­lal ja Seen­tel on 6 punk­ti.
Järg­mis­tes män­gu­des koh­tub Raa­si­ku Jo­ker III Val­ge Po­ni Trah­te­ri­ga, Ani­ja JK Na­ba­la­ga ning See­ned Rap­la­ga. Kok­ku on Rah­va­lii­ga B-ta­san­dil 7 alag­rup­pi. Põ­hi­tur­nii­ri tu­le­mus­te põh­jal män­gi­tak­se sep­temb­ris-ok­toob­ris ka­ri­ka­süs­tee­mis fi­naal­tur­niir.

Eelmine artikkelSPORDIUUDIS
Järgmine artikkelVii­ma­sed to­ru­pil­li­päe­vad