Pur­je­ta­jad MIA MA­RIA LIPS­MÄE Sal­mis­tult ja SAND­RA SI­NI­VEE on maail­ma­meist­rid

184
Pje­des­taa­li kõr­ge­mal ast­mel on maail­ma­meist­rid Ees­tist: MIA MA­RIA LIPS­MÄE ja SAND­RA SI­NI­VEE. Fo­to Ma­ciej Vel­la

Möö­du­nud nä­da­lal, 21.-28. juu­li­ni Itaa­lis toi­mu­nud ka­he­paa­di RS Fe­va maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel oli nei­du­de ar­ves­tu­ses pa­rim ja päl­vis maail­ma­meist­ri tiit­li Ees­ti võist­kond: Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bist-Uku Kuu­se Pur­jes­por­di­koo­list Sal­mis­tu pur­je­ta­ja Mia Ma­ria Lips­mäe ja Sand­ra Si­ni­vee. Ees­tit esin­da­sid veel võist­kond Kai­to Haa­mer ja Pär­tel Oru­sa­lu. Mõ­le­mad võist­kon­nad jõud­sid eda­si kuldg­rup­pi. Ka­ri­ka­sõi­dud toi­mu­sid 26.-28. juu­lil, Ees­ti noor­me­hed lõ­pe­ta­sid ül­dar­ves­tu­ses 7. ja neiud 8. ko­hal.

Värs­ked maail­ma­meist­rid kom­men­tee­ri­sid, et il­mas­ti­ku­olud olid kee­ru­li­sed. Esi­me­sed päe­vad olid tuu­li­sed ja need so­bi­sid häs­ti, eda­si­ne oli ju­ba sõi­tu­de kont­rol­li­mi­ne.

Ivar Lips­mäe Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bist: „Võit ei tul­nud neidudel ker­gelt. Esi­me­sel võist­lus­päe­val tu­li paa­dis um­bes 20 mi­nu­tit en­ne star­ti soodi­plokk lah­ti. Kii­relt lei­ti so­biv ots ja teh­ti pa­ran­dus­tööd, et star­ti jõu­da. Pin­ge oli suur. Ene­se­kind­lust an­dis, et sel­les sõi­dus jõu­ti esi­me­se­na mär­gi­se­ni.“

Eelmine artikkelUued ettevõtmised Ida-Harjus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­ku uus vit­raažaken ku­ju­tab Jee­sus­lap­se sün­di