KRIS­TI RAA­VA ko­gub Hooand­ja kau­du toe­tust Aeg­vii­du te­raa­piaaia jaoks

1647
Ees­ti loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­ku­s on tegutsenud 10 aastat. Keskuse juht KRIS­TI RAA­VA soo­vib juu­be­li­kin­giks saa­da juur­te­ga lil­li ehk Hooand­ja kau­du an­ne­tu­si te­raa­piaae­da tai­me­de ost­mi­seks. Sün­ni­päe­va­pi­du tu­leb sü­gi­sel, kui aed val­mis.

„Ena­mus psüh­ho­te­raa­piaid on ver­baal­sed, neid ei saa käe­ga kat­su­da. Te­raa­piaaed pa­kub või­ma­lu­se kõi­ke reaal­selt ko­ge­da ja nä­ha tu­le­must,“ üt­leb psüh­ho­loog ja loo­ma­te­ra­peut KRIS­TI RAA­VA.

Es­mas­päe­val, 25. mail tä­his­tas Ees­ti loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­kus 10. sün­ni­päe­va. Eel­mi­sest aas­tast asub kes­kus Aeg­vii­du 150 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud en­di­ses pos­ti­ma­jas. Na­gu üt­leb kes­ku­se ni­mi, ka­su­ta­tak­se te­raa­pias loo­dust ja loo­mi. Kes­ku­ses on ak­vaa­rium ning ta­gaaias ka­na­de aed, te­raa­pias­se kaa­sa­tak­se ka koe­ri, kas­se, küü­li­kud. Ju­ba siis, kui kes­ku­seks re­no­vee­ri­tud ruu­mid ava­ti, tea­dis sel­le juht, psüh­ho­loog ja loo­ma­te­ra­peut Kris­ti Raa­va, et soo­vib üm­ber ma­ja ra­ja­da te­raa­piaaia.

„Ra­vi­tee­nust ei pea pak­ku­ma ai­nult ka­bi­ne­tis. Aed on met­sa ja loo­ma­de ala kõr­val üks meie olu­li­ne al­ter­na­tiiv­ne töö­kesk­kond, kus se­da te­ha,“ sel­gi­tab ta.

Oma ko­ge­mus­te põh­jal kin­ni­tab psüh­ho­loog, et loo­du­ses ja aias on tal ise­gi pal­ju liht­sam töö­ta­da, sest eri­ne­valt ste­riil­sest ka­bi­ne­tist toe­tab seal nii klien­ti kui spet­sia­lis­ti elus kesk­kond – voo­lav jõ­gi, hüp­pa­vad ora­vad.

Tä­nu sel­le­le, et Aeg­vii­du loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­kus ei vii te­raa­piat lä­bi vaid si­se­ruu­mi­des, on Ani­ja val­la lap­sed ko­gu ko­roo­nak­rii­si ajal saa­nud niiöel­da näost näk­ku te­raa­piat: „Sain ka erio­lu­kor­ra ajal nad kõik vas­tu võt­ta, läk­si­me met­sa. See on ol­nud su­per­va­riant, sest vä­ga ras­kes sei­sus, dep­res­siiv­seid ja trau­ma­de­ga lap­si on­li­ne-nõus­ta­mi­se­ga vä­ga pal­ju ai­da­ta ei saa. Mõ­ned neist on vä­ga kin­ni­sed, mu­jal te­raa­pia­tes po­le abi saa­nud, kuid siin­ne teist­moo­di asi so­bib nei­le. Ühel päe­val, kui tu­li va­hel­du­mi­si ra­het, lund ja vih­ma, kir­ju­ta­sin teis­me­lis­te­le noo­ru­ki­te­le, et või­me tä­na­se koh­tu­mi­se ka ära jät­ta, kuid nad tu­lid ik­ka­gi.“

Te­raa­pia- ja mee­le­süs­tee­mi­de aias plaa­nib ta ha­ka­ta lä­bi vii­ma te­ge­vu­si, mi­da mets ei või­mal­da, näi­teks saa­vad psüh­ho­loo­gi juu­res käi­vad lap­sed sin­na ise tai­mi is­tu­ta­da, nen­de eest hoo­lit­se­da, jäl­gi­da, kui­das tai­med kas­va­vad. Kris­ti Raa­va sel­gi­tab, et see on ra­vip­rot­ses­si üks osa, ak­tiiv­ne ja ko­ge­mus­lik psüh­ho­te­raa­pia: „Aed tu­leb lii­gi­roh­ke ja meel­te­le üles ehi­ta­tud, ka­van­da­me sin­na eri­ne­va vär­vi, lõh­na ja mait­se­ga tai­mi. Siis on või­ma­lik ot­si­da sealt oma lem­mik­mait­seid ja lõh­na­de­ga mee­li er­gu­ta­da. See on va­ja­lik, et mär­ga­ta ja väär­tus­ta­da oma ke­ha. Sa­ge­li on psüh­ho­te­raa­pia klien­ti­de põ­hip­rob­leem, et nad ei väär­tus­ta en­nast.“

Aeg­vii­du te­raa­piaaia tei­ne ees­märk on ha­ka­ta seal te­ge­ma aian­dus­te­raa­pia alast koo­li­tust. Kris­ti Raa­va on ju­ba kok­ku lep­pi­nud koo­li­ta­ja­ga, te­ge­vus­te­ra­peu­di­ga, kes on käi­nud Šo­ti­maa te­raa­piaae­da­des ning kait­seb tä­na­vu ter­vis­hoiu­kõrg­koo­lis sel tee­mal lõ­pu­tööd: „Mu­jal maail­mas on te­raa­piaae­du vä­ga pal­ju, neid te­hak­se psüh­hiaat­riaae­da­de kõr­va­le, hool­de­ko­du­de juur­de, sin­na, ku­hu pa­ras­ja­gu va­ja. Ees­tis po­le see veel vä­ga le­vi­nud, kui­gi ka meil on sel­leks või­ma­lu­si – koo­li­psüh­ho­loo­gid saak­sid ka­su­ta­da koo­liae­du, te­raa­piat saab lä­bi viia ka par­ki­des. Meie kes­ku­se soov on oma aia­ga ol­la ka teis­te­le ins­pi­rat­sioo­niks.“
Või­ma­lus toe­ta­da

Aeg­vii­du te­raa­piaaed on ka­van­da­tud nii loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­ku­se hoo­ne et­te kui si­se­hoo­vi, kok­ku um­bes 1500 ruut­meet­ri­le.

„Aiap­laan on teh­tud koos­töös aia­ku­jun­da­ga ning ole­me kõik suh­te­li­selt täp­selt pai­ka pan­nud,“ sõ­nab Kris­ti Raa­va

Ma­ja ta­ga on aia jaoks ka­van­da­tud vä­hem ruu­mi, ku­na um­bes poo­le sel­lest moo­dus­tab loo­ma­de ala. Ta­gaae­da te­hak­se mait­se- ja ra­vim­tai­me­de peen­rad, is­tu­ta­tak­se mõ­ned põõ­sad, sin­na tu­leb ka lõk­kea­se. Ma­ja et­te on ka­van­da­tud lil­le- ning mait­se- ja ra­vim­tai­me­de peen­rad, põõ­sad, pui­dust tee­ra­jad, ka kiik, vee­silm: „Ku­na asu­me vä­ga näh­ta­val ko­hal, Aeg­vii­du ko­gu­kon­na sü­da­mes, siis loo­da­me ko­ha­lik­ku rah­vast ins­pi­ree­ri­da oma ko­du­de­ga te­ge­le­ma, muut­ma oma ajad väär­tus­li­ku­maks ja vär­vi­li­se­maks.“

Te­raa­piaae­da ta­ra­ga ei pii­ra­ta ning suur osa aiast jääb ava­tuks. Piir­deaed te­hak­se vaid sin­na, ku­hu pan­nak­se loo­mad.

Ühis­ra­has­tusp­lat­vor­mi Hoo­and­ja kau­du on kõi­gil või­ma­lik Aeg­vii­du te­raa­piaaia ra­ja­mist toe­ta­da. Hooand­ja toe­tab pro­jek­te, mis ko­gub soo­vi­tud sum­ma kind­laks täh­ta­jaks. Loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia kes­ku­se ees­märk on ko­gu­da 11. juu­niks 2700 eu­rot. See on mõel­dud te­raa­piaae­da tai­me­de ost­mi­seks: „2700 eu­ro eest saa­me os­ta soo­vi­tud põõ­sad, lil­led, mait­se­tai­med. Kui ra­ha ko­gu­neb na­tu­ke roh­kem, on või­ma­lik te­ha ka väi­ke­seid piir­deaia­ke­si, et saak­si­me pan­na kok­ku tai­mi ja loo­mi.“

Tal on plaan tai­me­de is­tu­ta­mist alus­ta­da Ani­ja val­la las­te­ga, kes käi­vad te­ma juu­res te­raa­pias, iga laps saab va­li­da en­da­le meel­di­va tai­me.

„Vaa­ta­me, kui­das Hooand­ja­ga lä­heb, mi­nu jaoks on see täies­ti uus ja põ­nev ko­ge­mus. Kui lä­heb häs­ti, on meil veel koh­ti, mis va­jak­sid ra­ha­list tu­ge. Loo­ma­de alad va­ja­vad aren­da­mist,“ sõ­nab Kris­ti Raa­va.

Eelmine artikkelPolii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 20. mai 2020 is­tun­gil
Järgmine artikkelÕp­pe­ta­su Kuu­sa­lu val­las