Po­lit­sei lük­kas ta­ga­si ku­ri­teo­tea­te MO­NI­KA SA­LU koh­ta

907
MONIKA SALU

Seo­ses Kuu­sa­lu val­la ma­jan­du­saas­ta aruan­de kin­ni­ta­mi­se­ga tu­li val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kõ­ne al­la au­dii­to­ri li­sa­tud lau­se: „Bi­lan­si­kuu­päe­va­järg­selt aas­tal 2019 esi­ta­ti ku­ri­teo­tea­tis en­di­se val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu vas­tu, kes sõl­mis oma pä­de­vust üle­ta­des val­la­le kah­ju­li­ku kok­ku­lep­pe, mis on sum­mas 60 000 eu­rot.“ Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les is­tun­gil, et on tei­nud ku­ri­teo­tea­te, 60 000 eu­rot on üle kan­tud Kiiu mõi­sa re­no­vee­rinud ASi­le Evi­ko il­ma val­la­va­lit­su­se või vo­li­ko­gu ot­su­se­ta. Ka on Evi­ko­ga tema sõnul sõl­mi­tud kok­ku­le­pe, et vald ei soo­vi et­te­võt­telt kah­ju­nõu­de­na 59 000 eu­rot, sel­le koh­ta oleks sa­mu­ti pi­da­nud ole­ma vo­li­ko­gu ot­sus. Ku­ri­teo­tea­te­le tu­li keskk­ri­mi­naal­po­lit­seist vas­tus, et sea­dust ei ole ri­ku­tud, ek­si­tud on val­la põ­hi­mää­ru­se vas­tu. „Sel­li­ne sei­su­koht tä­hen­dab, et val­la­va­ne­ma­le on an­tud pii­ra­ma­tu õi­gus te­ge­le­da val­la ra­ha­ga nii, na­gu ise ta­hab,“ lau­sus Ur­mas Kirt­si. Opo­sit­sioon, kes oli või­mul siis, kui val­la­va­nem oli Mo­ni­ka Sa­lu, pa­lus koo­piaid ku­ri­teo­tea­test ja vas­tu­sest. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ma­jan­du­saas­ta aruan­de 13 poolt­hää­le­ga. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mait Kröönst­röm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ra­ha üle­kand­mi­se ja kah­ju­nõu­dest loo­bu­mi­se ning vaeg­töö­de te­ge­mi­se täh­ta­ja koh­ta sõl­mi­ti Evi­ko­ga komp­ro­miss­le­ping, et­te­võt­e nõu­dis Kuu­sa­lu val­lalt olu­li­selt suu­re­mat sum­mat: „Koa­lit­sioon aru­tas siis komp­ro­miss­le­pin­gu sõl­mi­mist ja oli sel­le­ga nõus. Vallavolikogus oli sellest juttu mullu oktoobri alguses infopunktina.“ Toimetus sai Mo­ni­ka Sa­lult kom­men­taa­ri teisipäeval: „Probleem tekkis Evikoga sellest, et Urmas Kirtsi ajal jäeti õigeaegselt vaidlustamata vigased tööd, allkirjastati valesti akte, ei nõutud õigeaegselt sisse viivist, Evikole jäeti võimalus nõuda vallalt lisatööde eest sadu tuhandeid.“

Eelmine artikkelHead võidupüha ja jaanipäeva!
Järgmine artikkelKol­ga­kü­las tu­leb ke­pi­kõn­ni maail­ma­ka­ri­ka etapp