Po­lit­sei lük­kas ta­ga­si ku­ri­teo­tea­te MO­NI­KA SA­LU koh­ta

669
MONIKA SALU

Seo­ses Kuu­sa­lu val­la ma­jan­du­saas­ta aruan­de kin­ni­ta­mi­se­ga tu­li val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kõ­ne al­la au­dii­to­ri li­sa­tud lau­se: „Bi­lan­si­kuu­päe­va­järg­selt aas­tal 2019 esi­ta­ti ku­ri­teo­tea­tis en­di­se val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu vas­tu, kes sõl­mis oma pä­de­vust üle­ta­des val­la­le kah­ju­li­ku kok­ku­lep­pe, mis on sum­mas 60 000 eu­rot.“ Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les is­tun­gil, et on tei­nud ku­ri­teo­tea­te, 60 000 eu­rot on üle kan­tud Kiiu mõi­sa re­no­vee­rinud ASi­le Evi­ko il­ma val­la­va­lit­su­se või vo­li­ko­gu ot­su­se­ta. Ka on Evi­ko­ga tema sõnul sõl­mi­tud kok­ku­le­pe, et vald ei soo­vi et­te­võt­telt kah­ju­nõu­de­na 59 000 eu­rot, sel­le koh­ta oleks sa­mu­ti pi­da­nud ole­ma vo­li­ko­gu ot­sus. Ku­ri­teo­tea­te­le tu­li keskk­ri­mi­naal­po­lit­seist vas­tus, et sea­dust ei ole ri­ku­tud, ek­si­tud on val­la põ­hi­mää­ru­se vas­tu. „Sel­li­ne sei­su­koht tä­hen­dab, et val­la­va­ne­ma­le on an­tud pii­ra­ma­tu õi­gus te­ge­le­da val­la ra­ha­ga nii, na­gu ise ta­hab,“ lau­sus Ur­mas Kirt­si. Opo­sit­sioon, kes oli või­mul siis, kui val­la­va­nem oli Mo­ni­ka Sa­lu, pa­lus koo­piaid ku­ri­teo­tea­test ja vas­tu­sest. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ma­jan­du­saas­ta aruan­de 13 poolt­hää­le­ga. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mait Kröönst­röm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ra­ha üle­kand­mi­se ja kah­ju­nõu­dest loo­bu­mi­se ning vaeg­töö­de te­ge­mi­se täh­ta­ja koh­ta sõl­mi­ti Evi­ko­ga komp­ro­miss­le­ping, et­te­võt­e nõu­dis Kuu­sa­lu val­lalt olu­li­selt suu­re­mat sum­mat: „Koa­lit­sioon aru­tas siis komp­ro­miss­le­pin­gu sõl­mi­mist ja oli sel­le­ga nõus. Vallavolikogus oli sellest juttu mullu oktoobri alguses infopunktina.“ Toimetus sai Mo­ni­ka Sa­lult kom­men­taa­ri teisipäeval: „Probleem tekkis Evikoga sellest, et Urmas Kirtsi ajal jäeti õigeaegselt vaidlustamata vigased tööd, allkirjastati valesti akte, ei nõutud õigeaegselt sisse viivist, Evikole jäeti võimalus nõuda vallalt lisatööde eest sadu tuhandeid.“