Pika­ve­re tal­gu­li­sed ehi­ta­sid mõi­sa­par­ki ko­gu­kon­na­köö­gi

2380
Talgupäeval sai Pikavere kogukonna väliköögi karkass püsti. Lähiajal tuleb peale punane katus ning seejärel sisustus.

Vä­li­köö­ki saa­vad ka­su­ta­da li­saks koo­li­pe­re­le tei­sed­ki soo­vi­jad.

Pi­ka­ve­re mõi­sa pea­hoo­ne kõr­va­le ker­kib vä­li­köök. Kü­lae­la­ni­kud va­la­sid be­too­nist põ­ran­da paar nä­da­lat ta­ga­si. Suu­re­ma osa tööst te­gid tal­gu­li­sed tei­si­päe­val, 1. mail. Püs­ti sai vä­li­köö­gi pui­dust kar­kass ja ka­tus. Ehi­tus­töö­de ju­ha­ta­ja oli Ai­var As­ku. Lä­hia­jal on plaa­nis pan­na ma­ja­ke­se­le ka­tus, mis tu­leb pu­na­ne, na­gu mõi­sa pea­hoo­nel­gi. Sel­le tar­beks an­nab ma­ter­ja­li kü­la­va­nem And­res Kal­las­te.

Köö­gi si­sus­tu­se­ga lä­heb veel ae­ga. Plaa­nis on luua või­ma­lu­sed nii gril­li­mi­seks kui keet­mi­seks, li­saks pai­gu­ta­da var­ju­alu­se al­la too­lid-lauad. Köö­ki on kavas ka­su­ta­da aas­ta­ring­selt. Vä­li­köö­gi ra­ja­mi­se eest­ve­da­ja, MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis oo­tab vas­tust Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant EV 100 kin­gi­tus­te taot­lus­voo­rust. Sealt taot­les MTÜ li­gi 5000 eu­rot, nii pal­ju lä­heb köö­gi si­sus­tus maks­ma hin­na­pak­ku­mi­se alu­sel.

MTÜ esin­da­ja Ali­ce Suur­kuusk üt­les, et köök tu­leb na­gu­nii, ka ju­hul, kui ra­has­tust ei saa, ko­gu­kon­na­liik­med on val­mis ise pa­nus­ta­ma. Ra­has­tu­sot­sust on lu­ba­tud 15. maiks.

Tal­gu­te kor­ral­da­ja ja Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li hoo­le­ko­gu lii­ge Ali­ce Suur­kuusk rää­kis, et vä­li­köök on aas­ta­ring­seks ka­su­ta­mi­seks ning sel­le ra­ja­mi­ne on pü­hen­da­tud Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­le.

Ta li­sas, et Pi­ka­ve­re mõis­koo­lis on au sees õue­sõ­pe. Lap­sed saak­sid köö­gis õp­pi­da söö­gi­val­mis­ta­mist, näi­teks kee­ta sü­gi­sel moo­si, mi­da koo­lis hom­mi­ku­pud­ru pea­le pan­na.

Ka­su­ta­da saa­vad köö­ki ka ko­gu­kon­na­liik­med – Ali­ce Suur­kuusk lau­sus, et mit­u selts­kon­da on hu­vi tund­nud vä­li­köö­gi vas­tu, kus soo­jal ajal vä­liü­ri­tu­si pi­da­da, gril­li­da ning nii­sa­ma loo­du­ses ae­ga vee­ta.

Ta li­sas, et vä­li­köö­ki võik­sid ka­su­ta­da ka mat­ka­jad: „Pi­ka­ver­re sa­tub sa­ge­li nii ju­hus­lik­ke möö­da­käi­jaid kui RMK mat­ka­tee rän­da­jaid. Vä­li­köök oleks nei­le hea pea­tus­paik kau­ni mõi­sa kõr­val kor­ras­ta­tud mõi­sa­par­gis.”

Tal­gu­päe­val oli abi­li­si um­bes 80. Tal­gu­ju­hi sõ­nul tu­li ka neid, kes pol­nud eel­re­gist­ree­ri­nud. Li­saks vä­li­köö­gi kar­kas­si­le kor­ras­ta­sid talgulised par­ki, las­teaia kii­ke, aia­maad, rii­su­sid, pa­ran­da­sid ae­da, täien­da­sid loo­dus­ra­da, pa­nid mõi­sa­par­ki pai­ka di­rek­to­ri Hel­ju Ka­da­ka­se pin­gi ning tegid etteval­mis­tustöid, et te­ha pursk­kae­vu tee­ra­da ku­ni alu­mi­se tee­ni.

Ali­ce Suur­kuusk üt­les, et vä­li­köö­gi ehi­tus on ol­nud hea näi­de tu­ge­vast ko­gu­kon­nast, kus kõik on val­mis ühi­se hu­vi ni­mel pa­nus­ta­ma oma ae­ga ja os­ku­si: „Kind­las­ti ei jää töö poo­le­li. Ole­me ju­ba saa­nud kü­la­rah­valt ta­ga­si­si­det, et kogukonnaköögi idee on vah­va. Mei­le on ju­ba lu­ba­tud, et prae­gu­se be­too­ni pea­le tu­leb kor­ra­lik ki­vi­põ­rand, abikäe on lubanud ulatada kü­last mi­tu pott­sep­pa ning teisi meistrimehi.”

Ta lisas, et külakogukonnal on kin­del vi­sioon, mil­li­ne vä­li­köök peaks hak­ka­ma väl­ja nä­ge­ma: „Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes ehitusele ap­pi tu­le­vad.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 7 vo­li­ni­ku aval­dus 2. mail
Järgmine artikkelArhi­tekt MAAR­JA NUM­MERT tut­vus­tas va­rian­te Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­seks