Pika­ve­re mõi­sa­kool ja­gas ko­gu­kon­na­liik­me­te­le tee­ne­te­mär­ke

2517
Kui teenetemärgid rinnas, olid kõik külalised kutsutud kätlema. INGA ja MARKKO MAASIK said tänusõnad pikaajalise abitöö eest Pikavere elu hüvanguks.

Kä­si­töö­na val­mi­nud mär­gid te­gi Pi­ka­ve­re koo­li õpe­ta­ja MA­RIE REI­NI­KE.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis on tra­dit­sioon an­da igal aas­tal va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pai­ku tee­ne­te­mär­ke ko­gu­kon­na­liik­me­te­le, kes on pa­nus­ta­nud aas­ta jook­sul sil­ma­paist­valt koo­li- ja ko­gu­kon­nae­lu aren­da­mis­se. Tee­ne­te­mär­gid an­dis koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas üle ree­del, 23. veeb­rua­ri ak­tu­sel, kus osa­le­s li­saks koo­li- ja las­teaia­pe­re­le ka kü­la­rah­vas.

Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­naks ni­me­ta­vad ko­ha­li­kud Pi­ka­ve­re kü­la ning veel 5-6 kü­la ümb­rus­kon­nast ehk Raa­si­ku val­la lõu­nao­sast ning Ko­se ja Rae pii­ri­kü­la­dest. Pi­ka­ve­re koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas lau­sus, ko­gu­kon­na­tun­net sü­ven­dab see, et kui mõi­sas mi­da­gi te­ha tar­vis, tu­leb va­ba­taht­lik­ke abi­li­si ala­ti ka ko­du­kü­last väl­jas­poolt.

Ta üt­les, et vii­ma­se aas­ta jook­sul on Pi­ka­ve­res sil­ma paist­nud mõi­sa keld­ris­se loo­dud pood Leiu­kas, Raa­si­ku val­la 25. sün­ni­päe­va auks kor­ral­da­tud üri­tu­sed, vi­list­las­pen­sio­nä­ri­de päev, Vai­no Na­pi raa­ma­tu esit­lus ja la­vas­tus „Ves­ki­jär­ve”, Ju­han Trum­pi au­to­riõh­tu, ar­bo­ris­ti­de töö­päe­vad mõi­sa­par­gis, tal­gu­päe­vad, ko­gu­kon­na lau­lu- ja tant­su­pi­du, su­ve­laa­ger, ad­ven­di­küün­la süü­ta­mi­ne, ro­boo­ti­ka­rin­gi las­te edu­kad võist­lu­sed ning rah­va­roh­ke pä­ka­pi­ku­maa. Koos va­ba­taht­li­ke­ga on re­mon­di­tud las­teaia män­gu­väl­ja­k, klas­si­ruum ja tua­lett, ra­ja­tud aia­maa.

Tä­na­vu­sed tee­ne­te­mär­gid an­dis Hel­ju Ka­da­kas üle pä­rast Pi­ka­ve­re las­te kont­ser­ti. Mär­gi said lap­se­va­nem ning koo­li ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Mark­ko Maa­sik, MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis eest­ve­da­ja ja mõi­sa­koo­li õpe­ta­ja Ali­ce Suur­kuusk, koo­li spon­sor Vir­ve Hain­sar.

Mär­gi said ka pe­red, kes mõi­sa­koo­lis tih­ti va­ba­taht­li­ke­na abiks ol­nud – In­ga, Mart­tin, Kel­li-Mai ja Mik­kel Maa­sik, Kers­ti Väin­sar; Pee­ter ja Kert Paur ning Kül­li Een­raid; Rain, Rai­li, And­re ja Lau­ra Loik­mann; Kar­men ja Ai­var As­ku; Kal­mer ja Ma­rit Neid­la; Mee­li ja Han­si Ur­ban. Mär­gi said veel Teet Raud­sep, Tai­mo Tiik, Tho­mas Suur­kuusk, Almar Roos, Alek­sandr Ži­ga­rev, Egon Ovir, Trii­nu Nap­pus, Vai­ke Rei­no­ja, vi­list­la­sõ­pe­ta­jad Ar­no Vors­man, Tii­na To­min­gas, Rein Sikk, Vai­no Napp.

Pi­ka­ve­re tee­ne­te­märk on igal aas­tal vei­di eri­ne­va ku­jun­du­se­ga. Need val­mis­tab õpe­ta­ja Ma­rie Rei­ni­ke kä­si­töö­na, mär­gi plaa­dio­sa on pui­dust.

24. veeb­rua­ril jät­kus Pi­ka­ve­res va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne päi­ke­se­tõu­sul li­pu­heis­ka­mi­se­ga. Rah­vast oli pool­sa­da, li­pu heis­kas val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka. Pä­rast heis­ka­mist pak­kus MTÜ Pikavere Mõis pann­koo­ke.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa pro­jek­ti koos­tab AS Res­tor
Järgmine artikkelViha­soo kü­la tä­his­tas Ees­ti rii­gi juu­be­lit eten­du­se­ga „Sün­di­nud 1918. aas­tal“