Pika­ve­re kool mä­les­tas MAIT PÜÜ­MAN­NI

484
Pikavere koolipere Eesti Asutava Kogu liikme MAIT PÜÜMANNI sünnikodus.

4. det­semb­ril, mil möö­dus 100 aas­tat Tar­tu ra­hu­lä­bi­rää­ki­mis­te al­gu­sest, käi­sid Pi­ka­ve­re koo­li 4.-6. klas­si õpi­la­sed koos õpe­ta­ja­te­ga Pe­ri­la va­na koo­li­ma­ja juu­res, kus sün­dis Eesti Asu­ta­va Ko­gu lii­ge Mait Jo­han­nes Püü­mann. En­di­ne õpe­ta­ja, ko­du­loouu­ri­ja Vai­no Napp pi­das aja­loo­tun­ni, lap­sed süü­ta­sid Mait Püü­ma­ni auks mä­les­tus­küün­lad. Too­na­ses Pe­nin­gi val­las sün­di­nud Mait Püü­mann oli elu­kut­selt arst, kuid va­li­ti 1919. aas­tal Asu­ta­vas­se Ko­gus­se ning hil­jem ka rii­gi­ko­gu esi­mes­se koos­sei­su. Ta oli üks viiest Ees­ti de­le­gat­sioo­ni liik­mest Tar­tu ra­hu­lä­bi­rää­ki­mis­tel ning kir­ju­tas pä­rast Jaan Pos­kat ja Ants Pii­pu le­pin­gu­le kol­man­da­na al­la.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu vaid­les ko­bar­lae­nu võt­mi­se üle
Järgmine artikkelAni­ja Lion­sid kut­su­vad hea­te­ge­vus­li­ku­le kont­ser­di­le