PIIA-LIIS SEE­DER või­tis juu­nio­ri­de Eu­roo­pa MV pronks­me­da­li

1092

GUI­DO TREES

Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mu­sid Lä­tis Mals­pil­si spor­di­hoo­nes noor­te ja juu­nio­ri­de Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas ja FIN­SO maail­ma ka­ri­ka­sar­ja 2017. aas­ta vii­ma­ne etapp.

Juu­nio­ri­de va­nu­sek­las­sis U18 olid see­kord 1999.-2002. aas­tal sün­di­nud, neist noo­re­mad olid U14 klas­sis. Juu­nio­rid män­gi­sid kaks rin­gi. Tä­nu tei­se rin­gi hea­le män­gu­le tõu­sis Piia-Liis See­der Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist pronks­me­da­li­le. See jäi Ees­ti­le noor­te­le ain­saks me­da­liks. Nais­te tur­nii­ri lõ­pe­tas te­ma klu­bi­kaas­la­ne Ger­li Aver 7. ko­ha­ga.

156 osa­võt­ja­ga mees­te tur­niir ku­ju­nes tõe­li­seks lät­las­te pi­du­päe­vaks, pa­rim vä­lis­maa­la­ne jõu­dis al­les 30. ko­ha pii­ri­le. Pü­ha­päe­val toi­mu­nud „Aas­ta 2017 män­gi­ja“ tur­nii­ri­le lu­ba­ti osa­le­ma maail­ma­ka­ri­kae­tap­pi­del 16 kõi­ge roh­kem punk­te ko­gu­nud män­gi­jat ja eest­la­sed olid esin­da­tud 6 me­he­ga. Ala­grup­pi­dest jõud­sid fi­naa­li 8 pa­re­ma hul­ka ka 3 võist­le­jat Ees­tist. Eest­las­te pa­ri­ma­na saa­vu­tas Keh­ra klu­bi en­di­ne män­gi­ja Kau­po Helm-Ro­sin 4. ko­ha, kuues oli mul­lu sa­mu­ti 6. ko­ha­ga lõ­pe­ta­nud Gui­do Trees Pe­nin­gi klu­bist.

Esi­me­se päe­va õh­tul toi­mus ka FIN­SO pre­sii­diu­mi koo­s­olek, kus aru­ta­ti järg­mi­seks aas­taks plaa­ni­ta­vaid muu­da­tu­si ning ka­len­derp­laa­ni. 2018. aas­ta I etapp toi­mub Ees­tis ju­ba veeb­rua­ris ning pea­mi­ne kor­ral­dus­koo­rem on Pe­nin­gi klu­bi õlul. Märt­sis on võist­lus Poo­las, ap­ril­lis Ve­ne­maal, mai­kuus USA-s, juu­nis Lä­tis, juu­lis Soo­mes, au­gus­tis Lä­tis, sep­temb­ris Jõh­vis ja ok­toob­ris Uk­rai­nas. Aas­ta män­gi­ja tur­nii­ri toi­mu­mis­koht ei ole veel ot­sus­ta­tud, aga toi­mub ilm­selt no­vemb­ri lõ­pus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kruu­sa­teed oo­ta­vad grei­der­da­mist
Järgmine artikkelKas Kuu­sa­lu va­jab uut pas­to­raa­di­põ­len­gut?