PIIA-LIIS SEE­DER tu­li ko­roo­nas Ees­ti noor­te meist­riks

315

GUI­DO TREES

Möö­du­nud aas­ta lõp­pu mah­tus mi­tu ko­roo­na­võist­lust. 22. det­semb­ril toi­mu­nud Sau­ga jõu­lu­tur­nii­ril osa­le­sid ko­gu­ni 48 män­gi­jat, au­ta­sus­ta­ti ka va­nusek­las­si­de pa­ri­maid. Nais­te hul­gas sai Ger­li Aver Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist 2. ning Mae Nõu 4. ko­ha, nais­ve­te­ra­ni­dest tu­li nen­de klu­bi­kaas­la­ne Ur­ve Ree­tamm kol­man­daks. Mees­te hul­gas sai Gui­do Trees 2. ja tei­ne Pe­nin­gi klu­bi esin­da­ja Vil­jar Me­hik 6. ko­ha.

26. det­semb­ril toi­mus Raa­si­ku rah­va­ma­jas jõu­lu­tur­niir, kus Pe­nin­gi män­gi­jaist sai Jev­ge­ni Põš­nõi ta­sa­vä­gi­ses võist­lu­ses 34 män­gi­ja hul­gas 7. ja And­reas Link­vist 9. ko­ha. Nei­du­de pa­rim oli Piia-Liis See­der.

28. det­semb­ril toi­mus Pär­nu­maal 2 võist­lust. Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel Ti­he­met­sa spor­di­saa­lis või­tis Piia-Liis See­der meist­ri­kul­la li­saks no­vu­se­le nüüd ka ko­roo­na­laual.
Ees­ti no­vu­se ede­ta­be­li jaoks vä­ga olu­li­sel võist­lu­sel Pär­nu­maal Sur­jus oli vä­ga ta­sa­vä­gi­ne võist­lus ta­va­pä­ra­sest eri­ne­va punk­ti­de ja­ga­mi­se süs­tee­mi­ga. Kao­tu­se­ta õn­nes­tus jää­da 4. ko­ha­le plat­see­ru­nud Ger­li Ave­ril ja 6. ko­hal lõ­pe­ta­nud Gui­do Tree­sil. Pe­nin­gi klu­bi pa­rim mees oli 5. ko­hal lõ­pe­ta­nud Jev­ge­ni Põš­nõi.

Aas­ta kok­ku­võt­tes ül­la­tas nais­te hul­gas ko­roo­na­ta­be­lis 2. ko­ha saa­vu­ta­nud mul­lu 3. ko­ha­ga lõ­pe­ta­nud Piia-Liis See­der. Nais­te hul­gas oli Ur­ve Ree­tamm 6., Ju­li­ja Lo­ba­no­va 10. ja Mae Nõu 12. (kõik Pe­nin­gi). Mees­te hul­gas mah­tu­sid esi­küm­nes­se Gui­do Trees (4. koht), Jev­ge­ni Põš­nõi (5.) ja Vil­jar Me­hik (8.). Rah­vus­va­he­li­se ko­roo­na män­gus No­vu­ses oli Jev­ge­ni Põš­nõi 6., Gui­do Trees 8. ja Olav Ka­ru 10. (kõik Pe­nin­gi KNK). Nais­te hul­gas oli Piia-Liis See­der pa­ri­ma nei­du­dek­las­si män­gi­ja­na nel­jas, Ur­ve Ree­tamm lõ­pe­tas 7. ko­hal.

Rah­vus­va­he­li­sel in­vas­port­las­te aree­nil oli Ur­ve Ree­tamm 2019. aas­ta ar­ves­tu­ses nais­te ede­ta­be­lis 2. ko­hal ning hoiab pä­rast käe­so­le­va aas­ta esi­mest Mosk­va-võist­lust, kus eest­la­sed ei osa­le­nud, nel­ja aas­ta kok­ku­võt­tes pee­ta­vas rei­tin­gu­ta­be­lis kõr­get 5. koh­ta. Mees­te hul­gas on rah­vus­va­he­li­ses rei­tin­gu­ta­be­lis Gui­do Trees 7. ko­hal.

2019. aas­ta pa­ri­ma­te män­gi­ja­te tur­niir toi­mus 21. det­semb­ril Riias ning sin­na pää­ses 8 nai­se ja 16 me­he hul­ka män­gi­ma ko­gu­ni 4 naist ja 6 meest Ees­tist. Pe­nin­gi män­gi­jaist sai Piia-Liis See­der nais­te 5. ko­ha. Mees­te tur­nii­ril sai Jev­ge­ni Põš­nõi 8. ja Gui­do Trees 12. ko­ha.