Penin­gi KMK või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas

647

GUI­DO TREES

Pü­ha­päe­val, 28. jaa­nua­ril toi­mu­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­lis Ees­ti võist­kond­li­kud meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas. Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bil õnnestus vä­ga pin­ge­li­ses võist­lu­ses alis­ta­da ala va­lit­se­ja Sa­ku Tirt­su võist­kond ot­sus­ta­vas män­gus ko­gu­ni 25:15.

Eel­ne­va­tes män­gu­des oli Pe­nin­gi alis­ta­nud küll ka SK Vaab­la­se ja Pär­nu­maa Rin­gi võist­kon­na, aga ku­na ar­ves­se läk­sid kõik ko­gu­tud punk­tid, siis oli Tirt­sul en­ne ot­sus­ta­vat män­gu 10punk­ti­ne edu. Selles män­gus ko­gu­sid mak­si­mum­punk­tid Olav Ka­ru, Jan­no Kal­da, And­reas Link­vist ja Ger­li Aver, punk­ti­li­sa and­sid kõik võist­kon­na 10 lii­get. See­juu­res suu­de­ti jät­ta nul­li­le vas­tas­te staar­män­gi­jad – mul­lu­ne Ees­ti pa­rim, Ur­mas Me­re­rand ja pal­ju­kord­ne Ees­ti meis­ter Mih­kel Le­pist.

Või­du­kas Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi võist­kon­nas män­gi­sid Oli­ver Ojas­te, Alek­san­der Mic­he­lis, Olav Ka­ru, Jan­no Kal­da, Gui­do Trees, Vil­jar Me­hik, And­reas Link­vist, Piia-Liis See­der, Ger­li Aver ja Ur­ve Ree­tamm.