Penin­gi 355 avae­ta­pi võit­sid KRIST­JAN KAL­LAS­TE ja MA­DIS KES­KÜ­LA

983

JA­NEK JAŠKOV

Aru­kü­la Ta­pi vol­le­väl­ja­ku­tel sai al­gu­se teist hooae­ga toi­muv ran­na­võrk­pal­li ka­ri­ka­sa­ri Pe­nin­gi 355. Avae­ta­pil olid võist­lus­tu­les re­kor­darv ehk 14 mees­paa­ri.

Võist­lus­paa­rid jao­ta­ti kah­te 5liik­me­lis­se ja üh­te 4liik­me­lis­se alag­rup­pi. A-alag­ru­pi lõ­pe­ta­sid täi­se­du­ga Krist­jan Kal­las­te ja Ma­dis Kes­kü­la, kes ko­gu­sid 8 punk­ti. B-alag­ru­pis said 6 punk­ti­ga esi­ko­ha Al­do Urm ja Pee­ter Piir­sa­lu, C-alag­ru­pi või­du võt­sid Kai­do Luik ja Tar­mo Luik. Pa­ri­ma 2. ko­ha võist­kon­na­na pää­se­sid pool­fi­naa­li ka Mer­sin Võr­no ja Ar­mands Put­nis.

Esi­me­ses pool­fi­naa­lis said veen­va või­du Krist­jan Kal­las­te ja Ma­dis Kes­kü­la, tei­ses pool­fi­naa­lis nop­pi­sid või­du ven­nad Kai­do ja Tar­mo Luik. 3.-4. ko­ha män­gus ei and­nud Mer­sin Võr­no ja Ar­mands Put­nis vas­tas­te­le min­git või­ma­lust, fi­naa­lis pa­nid oma pa­re­mu­se maks­ma eta­pi kao­tu­se­ta lõ­pe­ta­nud Krist­jan Kal­las­te ja Ma­dis Kes­kü­la.

5. juu­nil toi­mub Pe­nin­gi 355 ka­ri­ka­sar­ja ava­etapp se­ga­paa­ri­dele.