PEE­TER KI­VI­MÄE teeb Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­si­kus­se mä­les­tus­mär­gi

1562
Üldlaulupeo juubelit tähistav mälestumärk tuleb suure noodivõtmega, mis on olnud PEETER KIVIMÄE juures kodus neli aastat.

Kuu­sa­lu via­duk­ti lä­he­dal ale­vi­ku pool kas­va­vad mäe­kün­kal kõr­ged kuu­sed. See on Lau­lu­peo kuu­sik, is­tu­ta­tud 50 aas­tat ta­ga­si, 1969, kui Ees­ti esi­me­sest üld­lau­lu­peost möö­dus sa­da aas­tat.

Eel­mi­sel lau­päe­val töö­ta­sid paar­küm­mend tal­gu­list seal Tee­me Ära ko­ris­tu­sakt­sioo­ni raa­mes – kor­ja­ti prü­gi, võe­ti ma­ha võ­sa, too­di mul­da ja lii­va ning teh­ti alus, et pai­gal­da­da üld­lau­lu­peo 150. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks mä­les­tus­märk-mo­nu­ment.

Pi­du­lik ava­mi­ne tu­leb tei­si­päe­va, 2. juu­li hom­mi­kul, kui jät­kub Kuu­sa­lu ki­ri­kus öö­bi­nud lau­lu­peo tu­le tee­kond. Tra­dit­sioo­ni­li­selt val­vab tuld Kuu­sa­lu mees­koor, mis on lau­lu­peost kaks aas­tat va­nem, asu­ta­ti 1867. Kuu­sa­lu me­hed võt­sid osa 1869. aas­tal Tar­tus toi­mu­nud üld­lau­lu­peost.

Lau­lu­peo juu­be­li­le pü­hen­da­tud mä­les­tus­mär­gi val­mis­tab Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­ja, Nä­kial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mi pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe.

Ta üt­leb, et lau­lu­peo tu­li võiks ki­ri­kust jõu­da kuu­si­kus­se mä­les­tus­ki­vi ava­mi­se­le eri­li­sel moel – va­he­maa on 300-400 meet­rit, võiks moo­dus­ta­da inim­ke­ti ning an­da tu­le­tõr­vi­kut käest kät­te. Plaan on kut­su­da ava­mi­se­le nii Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent kui ka kul­tuu­ri­mi­nis­ter.
Pee­ter Ki­vi­mäe: „Mi­nu tea­da see­kord lau­lu­peo juu­be­liks Ees­tis mu­jal mä­les­tus­mär­ke ei ava­ta. Kuu­sa­lu mo­nu­men­di idee tek­kis aas­taid ta­ga­si, au­tor on meie mees­koo­ri le­gen­daar­ne laul­ja En­del Rein­berg, kes käis lau­lu­peol laul­mas veel 97aas­ta­se­na. Ta lei­dis so­bi­va suu­re ki­vi 1970nda­tel aas­ta­tel, kui laien­da­ti Kuu­sa­lu te­hast ja see tu­li vun­da­men­di kae­va­mi­sel väl­ja. En­del viis ki­vi oma ko­duõue ja rää­kis ik­ka, et võiks pan­na Lau­lu­peo kuu­si­kus­se. En­del on läi­nud tae­vas­te­le ra­da­de­le, võt­sin mo­nu­men­di te­ge­mi­se oma­le sü­da­meas­jaks.“

Noo­di­võ­ti ole­mas ek­si­tu­se tõt­tu
Mo­nu­ment tu­leb suu­re se­pis­ta­tud me­tal­list noo­di­võt­me­ga, mis on plaa­nis üle tsin­ki­da. Kõr­val hak­ka­vad ole­ma noo­di­read Vel­jo Tor­mi­se „Lau­lu al­gus“ esi­mes­te noo­ti­de­ga.

Mä­les­tus­märk pan­nak­se Lau­lu­peo kuu­si­ku kõi­ge kõr­ge­ma­le ko­ha­le, et oleks Tal­lin­na-Nar­va maan­teel sõit­ja­te­le kau­gelt nä­ha. Pee­ter Ki­vi­mäe sõ­nul on lä­he­du­ses üks tä­na­va­val­gus­lamp, sealt saaks elekt­riü­hen­du­se, et mo­nu­men­di­le te­ha öi­seks ajaks val­gus­tus.

Ku­jun­dus sün­dis sel­lest, et Pee­ter Ki­vi­mäelt tel­li­ti 2014. aas­tal Keh­ras­se laul­ja Sil­vi Vrai­di mä­les­tus­pin­gi jaoks noo­di­võ­ti. Kuid esi­me­ne va­riant ei so­bi­nud.

Pee­ter Ki­vi­mäe kir­jel­dab, et noo­di­võt­me ka­vand oli koos­kõ­las­ta­tud, aga tal­le saa­de­tud e-kir­jast lu­ges väl­ja, et noo­di­võ­ti pi­di ole­ma kaks kor­da suu­rem ja ka­hes ek­semp­la­ris. Kui ek­si­tus ilm­nes, pi­di pin­gi jaoks te­ge­ma väik­se­ma. Ühe suu­re­ma noo­di­võt­me an­dis Keh­ra kuns­ti­de­koo­li­le, tei­ne jäi tal­le ko­ju. Noo­di­võt­me­te val­mis­ta­mi­se­le ai­tas kaa­sa Ris­to Me­ri­leet.
„Na­gu li­pu­var­ras pai­gal­da­tak­se ko­duõue teis­te jaoks, et tu­li­jad näek­sid, nii pan­nak­se ka mo­nu­men­te kau­gelt mär­ka­mi­seks. Kui ik­ka kor­du­valt möö­da sõi­de­tak­se ja me mä­les­tus­mär­ki nä­hak­se, kül­lap kut­sub ka ale­vis­se sis­se. Pih­la­ka tä­na­va al­gu­ses­se tu­leb pan­na tee­viit, mis suu­nab Lau­lu­peo kuu­si­kus­se,“ kõ­ne­leb ta.

Va­ba­taht­lik te­ge­vus
Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­sik asub Ran­de­mäel, mi­da kut­su­tak­se ka Raa­ma­ti­ku mäeks – Tar­va ta­lu pe­re­mees oli mäe ot­sas ki­ve lõ­ha­nud ja and­nud sel­le koh­ta väl­ja bro­šüü­ri. Sel­lest tul­nud mäe­le uus ni­mi.

Lau­lu­peo kuu­si­kut on üle 15 aas­ta hool­da­nud Kuu­sa­lu Las­te­ri­kas­te Pe­re­de Selts, mil­le asu­ta­ja ja juht oli Pee­ter Ki­vi­mäe, hil­jem võt­tis juh­ti­mi­se üle Tiia Grünt­hal.

Esial­gu oli kuu­sik vä­ga hul­lus sei­sus, ko­ha­li­kud õl­le­sõb­rad ar­mas­ta­sid seal võ­sas­ti­kus koos käia, maas oli pal­ju pu­de­leid ja klaa­si­kil­de. Aas­ta­te jook­sul on kuu­si­kut pu­has­ta­tud, vii­mas­te tal­gu­te­ga sai vä­ga ilu­saks, kii­dab Pee­ter Ki­vi­mäe.

Küm­me aas­tat ta­ga­si is­tu­ta­ti koos­töös Ees­ti Mees­te­lau­lu Selt­si­ga sin­na küm­me uut kuus­ke.
Se­ni asus Lau­lu­peo kuu­sik re­for­mi­ma­ta rii­gi­maal. Pee­ter Ki­vi­mäe eest­ve­da­mi­sel on sel­le 2,47 hek­ta­rit nüüd üle an­tud Kuu­sa­lu val­la­le. Seo­ses mo­nu­men­di­ga on ta käi­nud koos­kõ­las­tu­si kü­si­mas maan­teea­me­tist ja ka muin­sus­kait­sea­me­tist, sest sel alal asu­vad kul­tus­ki­vid.

Ku­na mä­les­tus­mär­gi tsin­ki­mi­se, be­too­na­lu­se va­la­mi­se, trans­por­ti­mi­se eest tu­leb maks­ta, on plaa­nis taot­le­da val­lalt kul­tuu­riü­ri­tus­te­le an­ta­vat toe­tust.