Paras­port­la­ne EGERT JÕE­SAAR unis­tab võist­lu­sel 50meet­ri­sest ket­ta­kaa­rest

1946
Ka­hel vii­ma­sel aas­tal on EGERT JÕE­SAAR saa­nud Kuu­sa­lu val­la pa­ri­ma mees­sport­la­se tiit­li, tä­na­vu ni­me­ta­ti ka Lok­sa aas­ta sport­la­seks. Foto Siim Semiskar

Au­gus­ti­kuus jäl­gi­sid spor­di­sõb­rad Ber­lii­nis toi­mu­nud ker­ge­jõus­ti­ku EMi. Roh­ked mee­dia­ka­jas­tu­sed või­mal­da­sid reaa­la­jas kaa­sa ela­da Eu­roo­pa ja Ees­ti spor­di­tip­pu­de­le. Sa­mas jäi aga peaae­gu ole­ma­tuks mee­dia hu­vi sel­le vas­tu, et pä­rast ta­va­pä­ra­se tiit­li­võist­lu­se lõp­pu Ber­lii­nis toi­mu­nud pa­ra­ker­ge­jõus­ti­ku EMil saa­vu­tas Kuu­sa­lu val­las Ha­ra kü­las elav Egert Jõe­saar ket­ta­hei­tes tu­le­mu­se­ga 47.98 meet­rit 4. ko­ha. Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kui­das tal lä­heb ja mil­li­sed on tu­le­vi­kup­laa­nid.

Egert Jõe­saar, kel­lel ja­lad on sün­nist saa­dik pi­sut eri­ne­va pik­ku­se­ga, on hoo­li­ma­ta sel­lest pü­hen­da­nud end spor­di­le. Lap­se­põl­vest mee­nu­tab ta hel­ge­ma­te het­ke­de­na hun­di­koe­ra kut­si­ka oma­ni­kuks saa­mist ning va­ne­ma­te­ga koos teh­tud rei­se. Ema He­le Jõe­saar ja isa En­do Jõe­saar on poe­ga iga­ti toe­ta­nud. Egert Jõe­saar too­ni­tab, et nen­de toe­tus on te­ma jaoks olu­li­ne siia­ni.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kas ja mil moel eri­neb tipp­ta­se­mel in­vas­port­la­se et­te­val­mis­tus ta­vas­port­la­se omast, ar­vab noor­mees, et vä­ga suu­ri eri­ne­vu­si ei ole­gi, kui­gi mõ­nin­gad iseä­ra­su­sed seo­ses ket­ta­hei­te­teh­ni­ka­ga siis­ki on. Mi­da aeg eda­si se­da pro­fes­sio­naal­se­maks teh­ni­ka muu­tub, sa­mas on ka ras­kem en­nast aren­da­da. Siis tu­leb lei­da uu­si la­hen­du­si, kui­das ke­tast kau­ge­ma­le hei­ta, ja hoi­da en­nast ter­ve­na, hoi­du­da vi­gas­tus­test.

Kui­gi Egert Jõe­saar on te­ge­le­nud ja võis­tel­nud ka teis­tel ker­ge­jõus­ti­kua­la­del, kes­ken­dub ta nüüd vaid ket­ta­hei­te­le. Tree­ning- ja võist­lus­hooaeg kes­tab 11 kuud aas­tast, al­gab sü­gi­sel ker­ge­malt ehk tree­ni­des 3-4 kor­da nä­da­las, ku­ni ke­ha har­jub pä­rast puh­kust uues­ti koor­mu­se­ga. Tal­vel lih­vi­tak­se de­tail­se­malt ket­ta­hei­te teh­ni­kat ja te­hak­se 4-6 kor­da nä­da­las jõut­ree­nin­gut.

Ke­va­di­sed tree­nin­gud, mi­da on sa­mu­ti 4-6 kor­da nä­da­las, on kõi­ge täht­sa­mad, sest nen­dest sõl­tub su­vi­se võist­lus­hooa­ja vorm ja ka tu­le­mu­sed. Ke­va­de­ti tu­leb ar­ves­ta­da ka vä­lis­maal laag­ris vii­bi­mi­se­ga ja see tä­hen­dab ju­ba hoo­pis teist­su­gust koor­must. Seal­sed tren­nid on ko­gu tree­ningt­sük­li ras­kei­mad ja nii 10 kor­da nä­da­las.

Egert Jõe­saar: „Et saa­da pa­ri­maks ja kes­ken­du­da tipp­spor­di­le, tu­leb pa­nus­ta­da põ­hi­mõt­te­li­selt ko­gu oma aeg.“ Ta üt­leb, et loo­dab üks­kord ka pä­ris tip­pu jõu­da. Sel­lel ränk­ras­kel teel on tal­le abiks tree­ne­rid Mart Ol­man ja Prii­du Niit, kel­le­ga koos moo­dus­ta­tak­se Team Egert Jõe­saa­r, sa­mu­ti toe­ta­vad veel Meie Toi­du­kau­bad, ter­vi­se­pood Biaks ja Ees­ti In­vas­por­di­liit.

Eger­t Jõesaare isik­lik re­kord 48.98 meet­rit on püs­ti­ta­tud eel­mi­sel aas­tal Pär­nus. Tä­na­vu on ta tree­nin­gu­tel kor­du­valt heit­nud üle 50 meet­ri, aga ei ole suu­tnud siia­ni võist­lus­tel oma vor­mi rea­li­see­ri­da ega uut re­kor­dit püs­ti­ta­da. Prae­gu käib val­mis­tu­mi­ne 2019. aas­tal toi­mu­va­teks maail­ma­meist­ri­võist­lus­teks, ehk teeb ke­tas seal üle 50 meet­ri­se len­nu­kaa­re, loo­dab ta. Plaa­ni on võe­tud üle trum­ba­ta Rio de Ja­nei­ro pa­rao­lüm­pia­män­gu­del saa­vu­ta­tud 8. koht ja käe­so­le­va aas­ta au­gus­tis Ber­lii­nis EMil saa­vu­ta­tud 4. koht.

Ühe oma unis­tu­se on Egert Jõe­saar tä­na­vu täit­nud. Ke­va­del lõ­pe­tas ta Tal­lin­na Üli­koo­li Haap­sa­lu Kol­led­ži ra­ken­du­sin­for­maa­ti­ka eria­lal, kait­ses edu­kalt lõ­pu­töö ar­hi­tek­tuur­se­te ob­jek­ti­de 3D vi­sua­li­see­ri­mi­se pa­ri­ma­test prak­ti­ka­test ja plaa­nib lä­hi­tu­le­vi­kus oman­da­tud eria­lal töö­le asu­da. Sa­mas soo­vib ta jät­ka­ta nii kaua kui vä­he­gi või­ma­lik te­ge­le­mist tipps­por­di­ga.

Eelmine artikkelTurismist Lahemaal
Järgmine artikkelÜhiskondlikust aktiivsusest siseturvalisuse tagamisel