OÜ Kiiu Soon va­he­tas oma­nik­ku

3065

Lii­va­kae­van­da­mi­se­ga te­ge­le­va Kiiu Soo­ne suu­ro­ma­nik on nüüd Tal­lin­ki suu­rakt­sio­nä­ri, ASi In­for­tar tü­ta­ret­te­võ­te.

„Kiiu Soo­ne jaoks on vä­ga po­si­tiiv­ne, et uueks oma­ni­kuks sai fi­nant­si­li­selt üks tu­ge­va­maid Ees­ti fir­ma­sid, kes suu­dab et­te­võt­te aren­gut kii­ren­da­da,“ kii­dab Kiiu Soo­ne en­di­ne juht ja üks se­ni­seid oma­nik­ke Vam­bo­la Juur­mann.

Ta tõ­des, et Kiiu Soo­nel läks vä­ga häs­ti, te­gu oli ot­se­kui pe­re­fir­ma­ga, kuid töö­ta­tud on aas­ta­küm­neid ning ne­li-viis aas­tat ta­ga­si lan­ge­ta­ti ühi­ne ot­sus et­te­võ­te müüa.

„Meie pe­re­des po­le noo­ri, kes olek­sid taht­nud se­da tööd sa­mas ma­hus üle võt­ta. Meie mõ­te oli, et müü­me Ees­ti fir­ma­le. Sel­li­se et­te­võt­te müü­mi­ne po­le liht­ne, ar­ves­ta­si­me, et võ­tab ae­ga, aga nüüd on teh­tud. Kiiu Soon on ol­nud suur osa meie elu­tööst, kind­las­ti oli see elu­töö küm­me aas­tat ta­ga­si sur­nud Enn Aa­vik­saa­re­le.“

OÜ Kiiu Soon saab tä­na­vu mai­kuus 25aas­ta­seks, et­te­võt­te asu­ta­sid ku­na­gi­sed Kuu­sa­lu kol­hoo­si ehi­tu­so­sa­kon­na ju­hid Enn Aa­vik­saar ja Jaak Fuchs, Kiius Ees­ti-Soo­me-Root­si ühi­set­te­võt­te­na ka­tu­se­ki­vi­te­ha­se EstS­tein asu­ta­nud Vam­bo­la Juur­mann ning Jaan Ka­bin.

Kiiu Soon on ko­gu aeg ol­nud üks neist ko­ha­li­kest et­te­võ­te­test, ke­da tea­tak­se ko­du­kan­di spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tus­te spon­so­ri­na. Et­te­võt­tel on ehi­tus­lii­va kar­jää­rid Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all ning Kiiu lä­he­dal Hun­tau­gul.

Möö­du­nud nä­da­lal sai oma­ni­ku­va­he­tus amet­li­kult vor­mis­ta­tud ning Kiiu Soo­nel on uued ju­hid. Aja­leht Äri­päev kir­ju­tas ju­ba veeb­rua­ri lõ­pus, et äri­mees Ain Hansch­mid­ti suu­ro­sa­lu­se­ga et­te­võt­te In­for­tar tü­tar­fir­ma OÜ Jõe­vu­lin os­tab Kiiu Soo­ne, kon­ku­rent­sia­me­tilt kü­si­ti lu­ba müü­gi­te­hing lõ­pu­le viia. Kiiu Soo­ne 2016. aas­ta käi­ve oli Äri­päe­va and­me­tel 2,3 mil­jo­nit eu­rot.

OÜ Kiiu Soon ju­ha­tu­se esi­mees Rein Rät­sep tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kiiu Soo­ne uus oma­nik on et­te­võ­te, mi­da 60 prot­sen­ti ula­tu­ses kont­rol­lib AS In­for­tar, Ees­ti üks suu­re­maid in­ves­tee­ri­mis­fir­ma­sid, ja 40 prot­sen­di osas on oma­ni­kud erai­si­kud, seal­hul­gas Kiiu Soo­ne ju­ha­tu­se liik­med Jan Jo­han­son ja Rein Rät­sep. Oma­nik­ku va­he­tas ka Kiiu Soo­ne­le sa­jap­rot­sen­di­li­selt kuu­lu­nud tü­ta­ret­te­võ­te OÜ Kuiv Liiv.

„Leia­me, et Kiiu Soo­ne näol on te­gu vä­ga häs­ti ju­hi­tud et­te­võt­te­ga, kel­lel on klien­ti­de hul­gas vä­ga hea re­no­mee. See­tõt­tu ei ole te­ge­vus­tes plaa­nis järs­ke muu­da­tu­si. Po­le ka­vas muu­ta fir­ma ni­me, ka töö­ta­jas­kon­nas me muu­da­tu­si et­te ei näe ning kon­to­rit ei plaa­ni mu­ja­le ko­li­da. Küll aga on ka­vas te­ge­vust laien­da­da üle Ees­ti. Li­saks ole­ma­so­le­va­te­le kar­jää­ri­de­le ole­me tä­na­seks soe­ta­nud kae­van­da­mis­lu­be Lää­ne­maal, Vil­jan­di­maal ja Jär­va­maal,“ kom­men­tee­ris Kiiu Soo­ne uus juht.

„Meie fi­lo­soo­fia on, et kae­van­da­ja pa­nus­tab li­saks ala­de ta­va­pä­ra­se­le kae­van­da­mis­te­ge­vu­se järg­se­le kor­ras­ta­mi­se­le jooks­valt ka piir­kon­na te­ge­vus­tes­se ja aren­gus­se, see­tõt­tu jät­ka­me ko­ha­li­ke et­te­võt­mis­te toe­ta­mist, uued al­ga­tu­sed po­le vä­lis­ta­tud,“ li­sas ta.

OÜs Kiiu Soon on prae­gu töö­ta­jaid 21. Fir­ma ren­dib kon­to­ri­ruu­me Si­ma Ehi­tu­se OÜ-lt, mil­le oma­ni­kud on en­di­selt Jaak Fuchs ja Alar Aa­vik­saar.

Eelmine artikkelAni­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val viiak­se el­lu 26 ideed
Järgmine artikkelAni­ja val­las uus va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se kord