Osa Kuu­sa­lu ela­nik­ke soo­vib bus­si­pea­tust kal­mis­tu juur­de

1432

Kuu­sa­lu ela­nik Es­ter Piik­mann al­ga­tas all­kir­ja­de ko­gu­mi­se, et pa­lu­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gul ja -va­lit­su­sel taas­ta­da seo­ses tee­töö­de­ga bus­si­pea­tu­se asu­koht Kuu­sa­lu ale­vi­kus rah­va­ma­ja ja sur­nuaia piir­kon­nas. Pöör­du­mi­se esi­tas val­la­vo­li­ko­gu 3. mai is­tun­gil vo­li­ko­gu lii­ge Su­lev Vald­maa.
Pöör­du­mi­ses on öel­dud, et ale­vi­ku sel­les osas elab pal­ju va­nu ini­me­si, kel­lel on ras­ke min­na prae­gu­ses­se bus­si­pea­tu­ses­se ki­ri­ku esi­se plat­si juu­res, ku­hu on maad li­gi ki­lo­mee­ter. Ka kal­mis­tut kü­las­ta­va­te ini­mes­te jaoks oleks sood­ne, kui bus­si­pea­tus oleks sel­le lä­he­du­ses. Prae­gu pea­tub kal­mis­tu esi­sel plat­sil lii­ni­tak­so, mil­le lii­ku­mis­sa­ge­dus on aas­ta­te­ga jää­nud väi­ke­seks ning ühen­du­se säi­lu­mi­ne po­le tu­le­vi­kus ta­ga­tud.
„Aval­da­me loo­tust, et val­la­ju­hid meie pöör­du­mist tõ­si­selt kaa­lu­vad, sel­le­le vas­tu soo­vi­vad tul­la ja meie va­ja­dus­te ning et­te­pa­ne­ku­te täp­sus­ta­mi­seks meie­ga ühen­dust võ­ta­vad,“ on pöör­du­mi­ses, mil­le­le on an­tud 29 all­kir­ja.
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et ki­ri al­les tu­li, val­la­va­lit­sus ei ole jõud­nud aru­ta­da: „See tee­ma ei ole seo­tud tee-ehi­tu­se­ga, pi­gem ühist­rans­por­di kor­ral­da­mi­se­ga Kuu­sa­lu ale­vi­kus. Bus­si­pea­tu­se asu­ko­ha osas pea­me lä­bi rää­ki­ma Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga. En­ne tu­leb meil hin­na­ta va­ja­dust – kui pal­ju­de­le ini­mes­te­le on lii­ni­bus­si sõit­mi­ne ale­vi­ku tei­se ot­sa hä­da­va­ja­lik. Sa­mas võib sel­li­ne liik­lus­kor­ral­dus vä­hen­da­da Kuu­sal­lu sis­se sõit­va­te lii­ni­bus­si­de ar­vu, sest sõit­ja­te­le on iga mi­nut kal­lis, sa­ma­de bus­si­de­ga sõi­da­vad Kol­ga, Lok­sa, ko­gu Pä­ris­pea pool­saa­re ini­me­sed, bus­si­sõi­du aja pi­ke­ne­mi­ne on nen­de jaoks olu­li­ne muu­tus. Kui lii­ni­buss lä­bib ale­vik­ku, pea­tub sur­nuaia juu­res ja sõi­dab ta­ga­si, võib täien­da­valt ku­lu­da 10 mi­nu­tit.“
„Kind­las­ti aru­ta­me Kuu­sa­lu ela­ni­ke pöör­du­mist, kaa­lu­me ar­gu­men­te ja või­ma­lu­si, suht­le­me bus­si­liik­lust kor­ral­da­va Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga ja an­na­me ta­ga­si­si­det,“ lu­bas val­la­va­nem.
Tee-ehi­tu­se käi­gus te­hak­se val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se juur­de prae­gu­se­le ro­hea­la­le uus bus­si­pea­tus. Bus­si­pa­vil­jo­ni esi­kiis on tel­li­tud. Et bus­sid ma­huk­sid sõit­ma, ehi­ta­tak­se Kuu­sa­lu te­ha­se vas­tu uus park­la, ku­hu saa­vad au­to pan­na need, kes ka­su­ta­vad eda­si­sõi­duks lii­ni­bus­si.

Eelmine artikkelKeh­ras lan­ges va­ras­te saa­giks küm­me­kond jalg­ra­tast
Järgmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­diks ehi­tus­lu­ba