Õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gu või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool

1661

Mai­kuus lõp­pes sü­gi­sel ala­nud 6 koo­li va­he­li­ne õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­mäng, mis oli pü­hen­da­tud mä­lu­män­gu al­ga­ta­ja­le, Keh­ra ja Aeg­vii­du koo­li en­di­se­le õpe­ta­ja­le Rain Ran­naää­re­le. Piir­kond­li­kus mä­lu­män­gus, mis koos­nes nel­jast voo­rust, osa­le­sid Keh­ra, Ala­ve­re, Ko­se, Kuu­sa­lu, Aeg­vii­du ja Raa­si­ku koo­li 8.-9. klas­si õpi­la­sed, kok­ku 13 võist­kon­da. Kaks esi­mest voo­ru toi­mu­sid Keh­ra koo­lis, kol­mas Ala­ve­res ja nel­jas Aeg­vii­dus. Igas voo­rus tu­li vas­ta­ta 25-30le kü­si­mu­se­le, kü­si­mu­sed koos­ta­sid õpe­ta­jad koo­list, kus mä­lu­mäng toi­mus.
Esi­me­se voo­ru või­tis Aeg­vii­du koo­li I võist­kond (25 punk­ti), järg­ne­sid Keh­ra I (20) ning Ala­ve­re ja Aeg­vii­du I (19 punk­ti). Teie voo­ru pa­ri­mad olid Kuu­sa­lu (26 punk­ti), Ko­se IV (25,5) ja Raa­si­ku I (24). Ka kol­man­da voo­ru või­tis Kuu­sa­lu (32 punk­ti), Aeg­vii­du II (29) ning Keh­ra I ja Ko­se III (26) ees. Nel­jan­da ja üht­la­si vii­ma­se voo­ru esi­ko­ha võitis Raa­si­ku I võist­kond (18 punk­ti), järg­ne­sid Ala­ve­re ja Kuu­sa­lu (16).
Üld­võit­jaks tu­li Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond koos­sei­sus Kat­riin Rüüt­sa­lu, Ako Rand­maa, Tõ­nis La­he­maa, Os­kar Pais­te ja Brit­ta Jär­ve­külg. Järg­ne­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi I võist­kond: Ke­ri­lin Mänd, Ma­ri­li Al­le, Kei­jo-Jo­hann Nor­den ja Jaan Viir­mann ning Aeg­vii­du põ­hi­koo­li II võist­kond, ku­hu kuu­lu­sid Ker­tu Noor, Rai­ko Lei­ten, Rai­ner Tal­vik ja Lo­vii­sa Va­he­nurm.
Pä­rast mä­lu­män­gu­sar­ja lõ­pe­ta­mist vii­sid Keh­ra koo­li mä­lu­män­gu­rid õpe­ta­ja Rain Ran­naää­re haua­le lil­led ja küün­la.

Eelmine artikkelKAR­MEN-EVE­LI KAU­GE ja JAAN VIIR­MANN on Har­ju orien­tee­ru­mis­meist­rid
Järgmine artikkelInter­net – va­ba­dus ja õi­gus